1 Azs 235/2004Usnesení NSS ze dne 28.04.2005

1 Azs 235/2004 - 51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce: V. T. (roz. K.), zastoupeného Mgr. Romanem Seidlerem, advokátem se sídlem Plzeň, Na Jíkalce 13, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 6. 2003, č. j. OAM-2578/VL-10-04-2003, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 7. 2004, č. j. 29 Az 10/2003–26,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 2. 9. 2004 se žalobce domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 7. 2004, č. j. 29 Az 10/2003–26, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 18. 6. 2003, č. j. OAM-2578/VL-10-04-2003, a zároveň bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl žalobcovu žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Krajský soud kasační stížnost dne 26. 10. 2004 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Podáním ze dne 7. 4. 2005, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 4. 2005, vzal žalobce svůj návrh zpět v celém rozsahu. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2005

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu