1 Azs 144/2004Usnesení NSS ze dne 21.04.2005

1 Azs 144/2004 - 39

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudkyň JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové v právní věci žalobkyně: R. T. zastoupené JUDr. Pavlem Novákem, advokátem se sídlem Brno, Heršpická 5, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 10. 2003, č. j. OAM-5516/VL-19-19-2003, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 3. 2004, č. j. 59 Az 36/2003–18,

takto:

I. Řízení se zastavuje. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 16. 4. 2004 se žalobkyně domáhala zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 3. 2004, č. j. 59 Az 36/2003–18, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 10. 2003, č. j. OAM-5516/VL-19-19-2003, a zároveň bylo rozhodnuto o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Napadeným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu).

Krajský soud kasační stížnost dne 7. 7. 2004 předložil k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Dne 15. 4. 2005 se žalobkyně dostavila k Nejvyššímu správnímu soudu a ústně do protokolu vzala kasační stížnost v celém rozsahu zpět. Poněvadž projev vůle, jímž došlo k zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením řízení v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. dubna 2005

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu