1 As 35/2010 - 213Usnesení NSS ze dne 27.01.2011

1 As 35/2010 - 213

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně SEMAG spol. s r. o., se sídlem Lidická 886/43, 736 01 Havířov, zastoupená JUDr. Jaromírem Kremerem, advokátem se sídlem Úzká 1108, 735 14 Orlová – Lutyně, proti žalovanému Úřadu průmyslového vlastnictví, se sídlem Antonína Čermáka 2a, 160 68 Praha 6 – Bubeneč, proti rozhodnutí předsedy žalovaného ze dne 5. 12. 2007, sp. zn. O-431110, za účasti osoby zúčastněné na řízení MIKO international s. r. o., se sídlem J. Mahena 3365, 738 01 Frýdek – Místek, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. 11. 2009, č. j. 8 Ca 75/2008 - 172,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 5. 12. 2007, sp. zn. O-431110, změnil předseda žalovaného k rozkladu žalobkyně rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 1. 2007, sp. zn. O-431110, takto: „I. Námitkám podaným podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, ve znění pozdějších předpisů, se vyhovuje. Přihláška ochranné známky ve znění „Mařenka kouzlo domova a lahodné chuti Peče pro Vás semag“ zn. sp. O-431110 se zamítá pro celý seznam nárokovaných výrobků a služeb. II. Námitky podané podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. c), d), j) a k) téhož zákona se zamítají.“

Proti rozhodnutí předsedy žalovaného brojila žalobkyně žalobou u Městského soudu v Praze, který ji rozsudkem ze dne 3. 11. 2009, č. j. 8 Ca 75/2008 - 172, zamítl. Rozhodnutí městského soudu bylo zástupci žalobkyně doručeno dne 9. 12. 2009.

Dne 28. 12. 20009 podala žalobkyně (stěžovatelka) k poštovní přepravě kasační stížnost proti uvedenému rozsudku a navrhla, aby rozsudek městského soudu byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Městský soud v Praze nato předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí. V předkládací zprávě přitom mj. uvedl, že kasační stížnost je opožděná.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji jako opožděnou.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout.

Napadené rozhodnutí městského soudu bylo dne 9. 12. 2009 doručeno stěžovatelce. Následujícího dne, tedy ve čtvrtek 10. 12. 2009, začala běžet dvoutýdenní lhůta k podání kasační stížnosti, která uplynula ve středu 23. 12. 2009. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až v pondělí 28. 12. 2009, tedy po uplynutí dvoutýdenní lhůty. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl jako opožděnou za použití § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2011

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu