1 Aps 16/2013 - 21Usnesení NSS ze dne 17.01.2014

1 Aps 16/2013 - 21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a Mgr. Jany Brothánkové v právní věci žalobkyně: M. R, proti žalovanému: Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Nymburk, se sídlem Palackého třída 255, Nymburk, o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 11. 11. 2013, čj. 45 A 56/2013 - 32,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 29. 11. 2013 se žalobkyně domáhala zrušení shora uvedeného usnesení Krajského soudu v Praze (dále jen „krajský soud“), jímž byla odmítnuta její žaloba na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného.

Usnesením ze dne 3. 12. 2013, čj. 1 Aps 16/2013 – 10, Nejvyšší správní soud vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě deseti dnů uhradila soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč a ve stejné lhůtě doložila plnou moc udělenou jí advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Přípisem ze dne 18. 12. 2013 pak Nejvyšší správní soud na základě dopisu žalobkyně ze dne 12. 12. 2013 žalobkyni prodloužil lhůtu ke splnění uložených povinností do 10. 1. 2014.

Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Žalobkyně ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) soudní poplatek nezaplatila. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

Výrok o nákladech řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé za použití § 120 s. ř. s., podle kterého žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 17. ledna 2014

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu