1 Ans 8/2012 - 49Usnesení NSS ze dne 11.07.2012

1 Ans 8/2012 - 49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: F. Š., zastoupen Mgr. René Zelenkou, advokátem se sídlem Vrbenská 62/4, Valašské Meziříčí, proti žalovanému: Městský úřad Valašské Meziříčí, se sídlem Soudní 1221, Valašské Meziříčí, o žalobě na ochranu proti nečinnosti, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 3. 2012, čj. 22 A 24/2012 - 117,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce, advokátovi Mgr. René Zelenkovi, se odměna za zastupování v řízení o kasační stížnosti nepřiznává .

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen „stěžovatel“) podal proti shora označenému usnesení krajského soudu kasační stížnost.

Zákonné podmínky podání kasační stížnosti jsou stanoveny v § 102 a násl. s. ř. s. Jednou z nezbytných podmínek řízení o kasační stížnosti je dále zaplacení soudního poplatku za podání kasační stížnosti podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Podle položky 19 sazebníku soudních poplatků, který je přílohou uvedeného zákona, je kasační stížnost zpoplatněna částkou 5.000 Kč.

Nejvyšší správní soud svým usnesením v této věci ze dne 20. 6. 2012, čj. 1 Ans 8/2012 - 43, stěžovateli odejmul osvobození od soudních poplatků přiznané krajským soudem a vyzval ho k zaplacení poplatku za podání kasační stížnosti v plné výši. K tomu mu stanovil přiměřenou lhůtu jednoho týdne od doručení uvedeného usnesení. Současně stěžovatele poučil o následcích nezaplacení soudního poplatku. Usnesení bylo stěžovateli doručeno 26. 6. 2012 do datové schránky (viz doručenka na č. l. 46 spisu NSS). Stěžovatel ve stanovené lhůtě, ani do dnešního dne, soudní poplatek nezaplatil.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. V daném případě je tímto zvláštním zákonem výše uvedený zákon o soudních poplatcích. Ustanovení § 9 zákona o soudních poplatcích výslovně stanoví, že [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že soudní poplatek nebyl do dnešního dne zaplacen, zdejšímu soudu nezbylo než řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. zastavit.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Stěžovateli byl v řízení před krajským soudem ustanoven právní zástupce Mgr. René Zelenka. V takovém případě hradí hotové výdaje zástupce a odměnu za zastupování stát (§ 35 odst. 8 první věta za středníkem). Podle § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), v platném znění náleží mimosmluvní odměna za každý z tam uvedených úkonů právní služby.

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost stěžovatele neobsahovala žádné kasační námitky, vyzval zdejší soud podle § 106 odst. 3 s. ř. s. stěžovatele usnesením ze dne 4. 5. 2012, čj. 1 Ans 8/2012 - 8, aby prostřednictvím svého právního zástupce kasační stížnost doplnil, a to ve lhůtě jednoho měsíce od doručení uvedeného usnesení. Ten zdejšímu soudu zaslal dne 11. 6. 2012 doplnění kasační stížnosti. Z obsahu doplnění kasační stížnosti je však na první pohled zjevné, že argumenty tam uvedené ustanovený zástupce nevypracoval. Naopak, z použitých latinských termínů a literárního stylu i z formy textu (např. označení podání vlastním číslem jednacím stěžovatele nebo třeba i odlišný typ písma) je nepochybné, že doplnění kasační stížnosti je výtvorem samotného stěžovatele a právní zástupce tento text pouze převzal a vtělil do dokumentu s hlavičkovým papírem a razítkem jeho kanceláře. Takovýto úkon však nelze považovat za úkon právní služby ve smyslu § 11 výše cit. vyhlášky. Z tohoto důvodu zdejší soud odměnu právnímu zástupci, který ji ostatně ani nevyčíslil, ani jinak nepožadoval, nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 11. července 2012

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu