1 Afs 79/2011 - 27Usnesení NSS ze dne 18.01.2012

1 Afs 79/2011 - 27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce J. C., zastoupeného JUDr. Pavlem Knitlem, advokátem se sídlem Údolní 5, 602 00 Brno, proti žalovanému Celnímu ředitelství Brno, se sídlem Koliště 17, 601 44 Brno, proti rozhodnutím žalovaného ze dne 23. 2. 2011 ve věci platebních výměrů Celního úřadu Brno ze dne 10. 11. 2008, č. j. 16689/08-016200-024, č. j. 16701/08-016200-024, č. j. 16702/08-016200-024, č. j. 16705/08-016200-024, č. j. 16687/08-016200-024 a č. j. 16707/08-016200-024, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. 6. 2011, č. j. 29 Af 52/2011 - 11,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Brně dne 29. 4. 2011 brojil žalobce proti rozhodnutím žalovaného ze dne 23. 2. 2011 o odvolání proti platebním výměrům vydaným Celním úřadem Brno dne 10. 11. 2008, č. j. 16689/08-016200-024, č. j. 16701/08-016200-024, č. j. 16702/08-016200-024, č. j. 16705/08-016200-024, č. j. 16687/08-016200-024 a č. j. 16707/08-016200-024. Usnesením ze dne 10. 6. 2011, č. j. 29 Af 52/2011 - 11, krajský soud řízení o žalobě zastavil pro nezaplacení soudního poplatku. Současně s včas podanou kasační stížností označenou jako „odvolání proti usnesení ze dne 10. 6. 2011“ žalobce uhradil soudní poplatek za žalobu a domáhal se zrušení předmětného usnesení krajského soudu.

Usnesením ze dne 2. 9. 2011, č. j. 29 Af 52/2011 - 14, Krajský soud v Brně žalobce (dále též „stěžovatele“) vyzval, aby do 10 dnů zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost a aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení citovaného usnesení doplnil kasační stížnost v souladu s § 103 a § 106 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále též „s. ř. s.“), tj. aby z ní bylo zřejmé, v jakém rozsahu a z jakých důvodů stěžovatel rozhodnutí napadá a čeho se kasační stížností domáhá. Na základě předmětné výzvy stěžovatel uhradil soudní poplatek za kasační stížnost. Poté dne 7. 10. 2011 požádal o prodloužení lhůty pro doplnění podání ze dne 4. 7. 2011 ze zdravotních důvodů na straně stěžovatele. Přípisem ze dne 11. 10. 2011, č. j. 29 Af 52/2011 - 21, krajský soud stěžovateli prodloužil lhůtu pro doplnění kasační stížnosti do 10. 11. 2011. Dne 23. 12. 2011 byla věc podle § 108 s. ř. s. předložena k rozhodnutí o kasační stížnosti Nejvyššímu správnímu soudu.

Nejvyšší správní soud nemohl o kasační stížnosti věcně jednat a odmítl ji pro neodstranění vad podání.

Podle § 106 odst. 1 s. ř. s., musí kasační stížnost kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá a údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno; ustanovení § 37 platí obdobně. Nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání (§ 106 odst. 3 věta první s. ř. s.).

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Blanketní kasační stížnost ze dne 4. 7. 2011 neobsahovala žádné důvody podání kasační stížnosti, proto krajský soud oprávněně vyzval stěžovatele podle § 37 odst. 5 ve spojení s § 106 odst. 1 a 3 s. ř. s., aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení citovaného usnesení specifikoval důvody podané kasační stížnosti; současně ho poučil, že pokud kasační stížnost ve stanovené lhůtě nedoplní, Nejvyšší správní soud ji odmítne. Zástupce stěžovatele ve stanovené lhůtě požádal krajský soud o prodloužení lhůty pro doplnění kasační stížnosti o jeden měsíc, přičemž krajský soud jeho žádosti vyhověl a lhůtu prodloužil do 10. 11. 2011. Ani v této lhůtě však stěžovatel na výzvu krajského soudu k odstranění vad kasační stížnosti nereagoval a kasační stížnost o důvody jejího podání nedoplnil ani neuvedl, v jakém rozsahu předmětné usnesení krajského soudu napadá.

Stěžovatel tedy ve stanovené lhůtě nevyhověl výzvě Krajského soudu v Brně ze dne 2. 9. 2011, č. j. 29 Af 52/2011 - 14, a nedoplnil kasační stížnost o žádné individualizované, dostatečně konkrétní kasační body (srov. rozsudek rozšířeného senátu Nejvyššího správního soudu ze dne 24. 8. 2010, č. j. 4 As 3/2008 - 78, publikovaný pod č. 2162/2011 Sb. NSS, www.nssoud.cz). Jelikož pro zmíněný nedostatek kasační stížnosti nelze v řízení pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl za použití § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. O tomto možném následku byl stěžovatel v předmětném usnesení krajského soudu ze dne 2. 9. 2011 poučen.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. ledna 2012

JUDr. Marie Žišková

předsedkyně senátu