1 Afs 41/2013 - 50Usnesení NSS ze dne 28.08.2013

1 Afs 41/2013 - 50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Josefa Baxy a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: JUDr. Z. A., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, o žalobě proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 20. 7. 2011, čj. 5541/11-1500-506476, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 4. 2013, čj. 15 Af 95/2011 – 53,

takto:

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Žalobce napadl včas podanou kasační stížností v záhlaví uvedené usnesení, kterým Krajský soud v Ústí nad Labem odmítl jeho žalobu, jíž se žalobce domáhal zrušení rozhodnutí Finančního ředitelství v Ústí nad Labem ze dne 20. 7. 2011, čj. 5541/11-1500-506476.

[2] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 7. 2013, čj. 1 Afs 41/2013 – 41, přiznal žalobci částečné osvobození od soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 3.500 Kč a vyzval ho k zaplacení zbylé části soudního poplatku, tj. 1.500 Kč ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení. Dne 12. 8. 2013 byla zdejšímu soudu paní Ing. D. B., která je zmocněna k přebírání pošty za žalobce, doručena žádost o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku z důvodu dlouhodobého zahraničního pobytu žalobce. Této žádosti Nejvyšší správní soud vyhověl svým přípisem ze dne 13. 8. 2013 a prodloužil žalobci lhůtu pro zaplacení poplatku do 20. 8. 2013. Tento přípis byl žalobci doručen dne 15. 8. 2013. Na tuto písemnost žalobce nijak nereagoval ani k dnešnímu dni stanovený soudní poplatek neuhradil.

[3] Podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích (dále jen „zákon o soudních poplatcích“), vzniká poplatková povinnost podáním kasační stížnosti. Podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle ustanovení § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[4] Žalobce ve lhůtě stanovené Nejvyšším správním soudem (ani následně) soudní poplatek nezaplatil. Soud proto řízení podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. zastavil.

[5] Podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. srpna 2013

JUDr. Lenka Kaniová

předsedkyně senátu