1 Afs 22/2011 - 72Usnesení NSS ze dne 28.04.2011

1 Afs 22/2011 – 72

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: TIPGAMES, a. s., se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 56/802, zastoupené JUDr. Danou Kořínkovou, Ph.D., LL.M., advokátkou se sídlem Peckova 9, Praha 8, proti žalovanému: Finanční ředitelství v Praze, se sídlem Praha 2, Žitná 12, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 11. 2008, čj. 6684/08-1300-506729, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 9. 2010, čj. 10 Ca 24/2009 – 41,

takto:

I. Řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou k Městskému soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení shora označeného rozsudku tohoto soudu. Podáním ze dne 18. 3. 2011, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno 8. 4. 2011, vzala žalobkyně svůj návrh v celém rozsahu zpět a navrhla, aby řízení bylo zastaveno. Vzhledem k tomu Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) řízení zastavil. Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3, věta prvá s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2011

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu