1 Ads 112/2020 - 26Usnesení NSS ze dne 03.09.2020

1 Ads 112/2020 - 26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy, soudkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudce JUDr. Ivo Pospíšila v právní věci žalobce: P. L., proti žalované: Česká správa sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, Praha 5, o žalobě proti posudku žalované ze dne 18. 11. 2019, č. j. LSP/2019/370-NR-JIC_CSSZ, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 20. 2. 2020, č. j. 62 Ad 1/2020-23,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Podanou kasační stížností žalobce (stěžovatel) napadl v záhlaví označené usnesení, kterým Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl jeho žalobu s odůvodněním, že napadené rozhodnutí (lékařský posudek) není soudně přezkoumatelné, neboť spadá pod kompetenční výluku stanovenou v § 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s“).

[2] Usnesením ze dne 13. 8. 2020, č. j. 1 Ads 112/2020-19, Nejvyšší správní soud zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a současně jej vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti.

[3] Podáním doručeným dne 28. 8. 2020 stěžovatel Nejvyššímu správnímu soudu sdělil, že plnou moc udělenou advokátovi předložit nemůže, neboť žádného nemá, a proto tímto „celou věc o kasační stížnosti vzdává, protože vyhrát nad Českou správou sociálního zabezpečení v Českých Budějovicích nelze.“

[4] Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jelikož projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti o projeveném úmyslu stěžovatele, Nejvyšší správní soud zastavil řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) za použití § 120 s. ř. s.

[5] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 3. září 2020

JUDr. Josef Baxa

předseda senátu