8 Tdo 695/2009Usnesení NS ze dne 18.06.2009

8 Tdo 695/2009-I

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 18. června 2009 v řízení o dovolání podaném obviněným P. K., proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. 5 To 545/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově pod sp. zn. 101 T 303/2007, o vazbě obviněného, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný P. K. n e bere do vazby.

Odůvodnění:

Obviněný P. K. v současné době vykonává ve věznici s dozorem trest odnětí svobody v trvání dvou let, který mu byl uložen za trestný čin loupeže podle § 234 odst. 1 tr. zák. rozsudkem Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově ze dne 15. 9. 2008, sp. zn. 101 T 303/2007, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. 5 To 545/2008.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) projednal v neveřejném zasedání konaném dne 18. června 2009 dovolání obviněného P. K. podané proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. 5 To 545/2008, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově pod sp. zn. 101 T 303/2007, a rozhodl tak, že podle § 265k odst. 1 tr. ř. se zrušují usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. 5 To 545/2008, a rozsudek Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově ze dne 15. 9. 2008, sp. zn. 101 T 303/2007 a podle § 265k odst. 2 tr. ř. se zrušují též všechna další rozhodnutí na zrušená rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. současně přikázal Okresnímu soudu v Karviné – pobočka v Havířově, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř., vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud v rozhodnutí o dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě. Proto Nejvyšší soud v souvislosti se shora uvedeným usnesením rozhodl současně o vazbě obviněného, jak mu ukládá citované ustanovení.

Při zkoumání okolností významných pro takové rozhodnutí Nejvyšší soud z obsahu spisu Okresního soudu v Karviné – pobočka v Havířově, sp. zn. 101 T 303/2007, shledal, že obviněný P. K. již nastoupil dne 22. 1. 2009 výkon trestu odnětí svobody v trvání dvou let, který mu byl uložen v této trestní věci, a nyní se nachází ve výkonu tohoto trestu ve V. K. Tento trest nastoupil dobrovolně v přiměřené době, tomuto nástupu určené.

Pokud Nejvyšší soud v tomto stadiu trestního řízení dále zkoumal okolnosti pro rozhodnutí o vazbě, shledal, že v průběhu přípravného řízení vedeného v jeho trestní věci Okresním soudem v Karviné - pobočka v Havířově, sp. zn. 101 T 245/2007, nebyly dány podmínky pro to, aby obviněný byl vzat do vazby a v průběhu přípravného řízení se nacházel na svobodě.

Ani poté, co ve věci bylo nařízeno hlavní líčení, nebylo proti obviněnému P. K. řízení vedeno vazebně a ani Nejvyšší soud nyní nezjistil takové konkrétní skutečnosti, které by odůvodňovaly některý z důvodů vazby ve smyslu § 67 písm. a), b) nebo c) tr. ř.

I když byl na obviněného v průběhu řízení před soudem prvního stupně dne 8. 4. 2008 vydán příkaz k zatčení podle § 69 odst. 1 tr. ř., tento byl dne 16. 6. 2008 v souladu s § 69 odst. 3 tr. ř. realizován. Obviněný byl zatčen, avšak o vazbě nebylo rozhodnuto, neboť byl obviněný za současného přijetí jeho písemného slibu podle § 73 odst. 1 písm. b) tr. ř. ponechán na svobodě. Celé trestní řízení, včetně doby, kdy byla vyhlášena napadená rozhodnutí Okresního soudu v Karviné, pobočka v Havířově ze dne 15. 9. 2008, sp. zn. 101 T 303/2007, a Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 11. 2008, sp. zn. 5 To 545/2008, bylo proti němu vedeno při jeho ponechání na svobodě, aniž by byly u něho shledány okolnosti, které by odůvodňovaly jeho vzetí do vazby.

Vzhledem k těmto okolnostem Nejvyšší soud i za současné situace, kdy je podle zákona v rámci mimořádného opravného prostředku třeba rozhodnout o vazbě obviněného, nezjistil takové skutečnosti, které by zakládaly obavy ve smyslu § 67 písm. a) až c) tr. ř.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud rozhodl, že se obviněný P. K. ve smyslu § 265l odst. 4 tr. ř. do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 18. června 2009

Předsedkyně senátu

JUDr. Milada Šámalová