8 Td 72/2019Usnesení NS ze dne 25.09.2019

8 Td 72/2019-35174

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. 9. 2019 v trestní věci obviněného D. R., nar. XY v XY, bytem XY, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 21/2013, v řízení o návrhu na vyloučení soudce ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Td 69/2019, o návrhu na vyloučení soudce takto:

Podle § 30 odst. 2 tr. ř. je soudce JUDr. Radek Doležel vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, a to v řízení o návrhu na vyloučení soudce vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Td 69/2019.

Odůvodnění::

1. Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 27. 6. 2018, sp. zn. 4 T 21/2013, byl obviněný D. R. uznán vinným zločinem přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea 1, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, za což byl podle § 331 odst. 4 tr. zákoníku odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání osmi let a šesti měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 66 odst. 1, 3 tr. zákoníku byl obviněnému uložen trest propadnutí majetku v rozsahu vymezeném ve výroku rozsudku; podle § 70 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku mu byl uložen trest propadnutí specifikované věci. V dalším bylo rozhodnuto o vině a trestu dalších spoluobviněných.

2. Rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 26. 6. 2019, č. j. 6 To 64/2018-34994, byl napadený rozsudek z podnětu odvolání státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze, obviněných D. R., K. K., P. K., L. N., M. J., J. Ř., J. H., P. D., T. M., V. K. a nezletilého AAAAA (pseudonym) podle § 258 odst. 1 písm. a), b), d) tr. ř. v celém rozsahu zrušen. Podle § 259 odst. 3 písm. a), b) tr. ř. (a ohledně obviněné I. S. i podle § 259 odst. 4 tr. ř.) bylo znovu rozhodnuto tak, že obviněný D. R. byl uznán vinným zločinem zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 odst. 1, odst. 2 písm. a), b), c), odst. 4 tr. zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a zločinem poškození finančních zájmů Evropské unie podle § 260 odst. 1, odst. 4 písm. a), odst. 5 tr. zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku. Za to byl podle § 260 odst. 5, § 43 odst. 1 tr. zákoníku odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání sedmi let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 67 odst. 1 tr. zákoníku byl jmenovanému obviněnému uložen peněžitý trest (podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku mu byl stanoven náhradní trest odnětí svobody); podle § 70 odst. 1 tr. zákoníku mu byl uložen trest propadnutí věci a podle § 73 odst. 1, 3 tr. zákoníku mu byl uložen trest zákazu činnosti. Podle § 226 písm. a) tr. ř. byl zproštěn obžaloby pro skutky, které byly právně kvalifikovány jako součást pokračujícího zločinu přijetí úplatku podle § 331 odst. 1 alinea 1, odst. 4 písm. b) tr. zákoníku, neboť nebylo prokázáno, že se skutky, pro něž byl stíhán, staly. Podle § 256 tr. ř. bylo odvolání státního zástupce Krajského státního zastupitelství v Praze ohledně obviněných L. N. a J. H. zamítnuto. V dalším bylo nově rozhodnuto o vině a trestu dalších spoluobviněných a o jejich zproštění obžaloby [§ 226 písm. a) tr. ř.]. Usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 6. 2019, č. j. 6 To 64/2018-34705, bylo podle § 253 tr. ř. zamítnuto odvolání E. R.

3. Proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 10. 6. 2019, sp. zn. 6 To 64/2018, podala E. R. dovolání. Věc je vedena u Nejvyššího soudu v Brně pod sp. zn. 6 Tdo 1079/2019.

4. Dne 2. 9. 2019 byl Nejvyššímu soudu předložen návrh obviněného D. R. na vyloučení soudců JUDr. Vladimíra Veselého, JUDr. Jana Engelmanna a JUDr. Iva Kouřila z vykonávání úkonů trestního řízení ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tdo 1079/2019. Věc byla v souladu s rozvrhem práce přidělena do senátu č. 7 a je vedena pod sp. zn. 7 Td 69/2019. Podle rozvrhu práce má být o návrhu rozhodnuto senátem, jehož členy jsou JUDr. Michal Mikláš jako předseda senátu a soudci JUDr. Radek Doležel a JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

5. Předseda senátu č. 7 JUDr. Michal Mikláš předložil dne 17. 9. 2019 senátu č. 8 návrh na rozhodnutí o vyloučení soudce JUDr. Radka Doležela z v této trestní věci, k němuž připojil návrh na vyloučení soudce a vyjádření jmenovaného soudce. JUDr. Radek Doležel jako důvod svého vyloučení z vykonávání úkonů trestního řízení v této trestní věci označil skutečnost, že byl v trestní věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 21/2013 činný jako státní zástupce. V této věci byla dne 1. 2. 2017 podána stížnost pro porušení zákona, věc byla vedena u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 6 Tz 3/2017, přičemž ve dnech 30. 5., 31. 5. a 7. 6. 2017 v ní bylo konáno veřejné zasedání, jehož se účastnil jako státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství, a přednesl také konečný návrh na rozhodnutí. Byť nemá k věci a ani dotčeným osobám žádný bližší vztah, je podle jeho přesvědčení namístě postupovat podle § 30 odst. 2 tr. ř.

6. Návrh na vyloučení z vykonávání úkonů trestního řízení z důvodu uvedeného v § 30 odst. 2 tr. ř. je důvodný.

7. Podle § 30 odst. 2 věty první tr. ř. z vykonávání úkonů trestního řízení je vyloučen také soudce nebo přísedící, jestliže byl v projednávané věci činný jako státní zástupce, policejní orgán, společenský zástupce, obhájce nebo jako zmocněnec zúčastněné osoby nebo poškozeného. O vyloučení z důvodů uvedených v § 30 rozhodne podle § 31 odst. 1 věty první tr. ř. orgán, kterého se tyto důvody týkají, a to i bez návrhu. Podle § 31 odst. 1 věty třetí tr. ř. o vyloučení soudce Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu. Tímto senátem je podle rozvrhu práce Nejvyššího soudu (na dobu od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019) ve znění od 1. 2. 2019 v konkrétním případě senát č. 8, který rozhoduje v agendě Td podle § 31 odst. 1 tr. ř. o vyloučení členů senátu č. 7.

8. Nejvyšší soud, jeho senát č. 8 (dále též jen „Nejvyšší soud“), shledal, že důvody, o které soudce JUDr. Radek Doležel opřel svůj návrh na vyloučení z vykonávání úkonů trestního řízení ve smyslu § 30 odst. 2 tr. ř., jsou důvody relevantními. Argumenty obsažené v jeho návrhu korespondují s obsahem spisového materiálu ve věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 21/2013. Z jeho obsahu se zjišťuje, že dne 1. 2. 2017 ministr spravedlnosti podal u Nejvyššího soudu stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněných P. K., K. K., I. S., P. D., T. M., V. K., M. J., J. Ř., J. H. a D. R. proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 10. 2016, sp. zn. 6 To 106/2015. Věc byla u Nejvyššího soudu vedena pod sp. zn. 6 Tz 3/2017 a ve dnech 30. 5., 31. 5. a 7. 6. 2017 bylo konáno veřejné zasedání, jemuž byl ve všech případech jako státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství přítomen JUDr. Radek Doležel, který také ve veřejném zasedání dne 31. 5. 2017 přednesl konečný návrh.

9. Jako soudce JUDr. Radek Doležel nastoupil na Nejvyšší soud dne 18. 4. 2019, předtím působil jako státní zástupce na Nejvyšším státním zastupitelství. Zmíněná okolnost, tedy že byl v trestní věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 21/2013 činný jako státní zástupce, zakládá důvod pro jeho vyloučení z důvodu uvedeného v § 30 odst. 2 tr. ř.

10. Nejvyšší soud v senátě č. 8 proto rozhodl, že soudce JUDr. Radek Doležel je vyloučen z vykonávání úkonů trestního řízení, a to v řízení o návrhu na vyloučení soudce vedeném u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 7 Td 69/2019.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 25. 9. 2019

JUDr. Věra Kůrková

předsedkyně senátu