8 Td 69/2004Usnesení NS ze dne 05.01.2005

8 Td 69/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky – soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 5. ledna 2005 v trestní věci obviněného mladistvého M. Ř., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 8 Tm 133/2004, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého M. Ř. příslušný Městský soud v Brně.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Městského státního zastupitelství v Brně podala dne 20. 10. 2004 obžalobu Městskému soudu v Brně na obviněného mladistvého (dále jen „mladistvý“) M. Ř. pro provinění výtržnictví podle § 202 odst. 1 tr. zák.

Usnesením Městského soudu v Brně ze dne 1. 11. 2004, sp. zn. 8 Tm 133/2004, byla podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc mladistvého M. Ř. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti soudu. Městský soud v Brně své rozhodnutí odůvodnil tím, že se zřetelem k ustanovení § 37 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb. není k projednání věci místně příslušný. Mladistvý byl již před podáním obžaloby propuštěn z Diagnostického ústavu pro mládež v B., t. č. se fakticky zdržuje ve svém bydlišti v obvodu Okresního soudu ve Svitavách a nejsou tedy dány žádné konkrétní důvody pro použití odlišných kritérií pro stanovení příslušnosti ve smyslu § 37 odst. 2 a § 39 citovaného zákona. Místně příslušným soudem k projednání věci mladistvého je Okresní soud ve Svitavách. Věc byla proto předložena Nejvyššímu soudu coby soudu nejblíže společně nadřízenému označenému soudu a soudu, jenž je podle něj příslušný k rozhodnutí o příslušnosti.

Evidentní je, že v posuzovaném případě jde o řízení v trestních věcech mladistvých. Podle § 291 tr. ř. řízení v trestních věcech mladistvých upravuje zvláštní zákon. Pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže). Tento zákon neobsahuje ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu, proto je třeba postupovat podle § 24 tr. ř.

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti. Zákonnými hledisky jsou v tomto případě hlediska zakotvená v § 37 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, které upravuje místní příslušnost soudu pro mládež.

Soudem kompetentním k rozhodnutí o příslušnosti soudu je Nejvyšší soud, poněvadž obžaloba byla podána u Městského soudu v Brně a z odůvodnění usnesení tohoto soudu vyplývá, že příslušným k projednání věci je podle něj Okresní soud ve Svitavách. Nejvyšší soud, opíraje se o zásady vyjádřené v ustanovení § 24 odst. 1 tr. ř., dospěl k těmto závěrům:

Podle § 37 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 tohoto zákona nelze-li žádné takové místo zjistit, nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo.

Místní příslušnost (soudů pro mládež věcně příslušných krajských a okresních soudů) je určována třemi skupinami hledisek: za prvé místem, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, za druhé místem, kde bylo provinění spácháno, a za třetí místem, kde čin vyšel najevo. Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona o soudnictví ve věcech mládeže. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, má tu výhodu, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

Z obsahu spisu vyplývá, že mladistvý byl dne 5. 9. 2004 z Diagnostického ústavu pro mládež v B. podmíněně propuštěn a že má trvalé bydliště okr. S.; mladistvý dne 13. 10. 2004 uvedl, že se na této adrese zdržuje (viz č. l. 67), a na tuto adresu mu bylo též dne 16. 11. 2004 doručeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 1. 11. 2004, sp. zn. 8 Tm 133/2004.

V mezidobí však došlo ke změně poměrů, neboť z podnětu rodičů mladistvého bylo podmíněné propuštění zrušeno a mladistvý byl znovu umístěn do Diagnostického ústavu pro mládež v B. Zde se fakticky zdržoval v době od 10. 12. 2004 do 3. 1. 2005, kdy z diagnostického ústavu pro mládež utekl. Dle sdělení výchovné pracovnice tohoto zařízení je reálný předpoklad, že sem bude opět dodán a bude se zde zdržovat nejméně do doby, kdy nabude zletilosti.

Místně příslušným je proto soud pro mládež [§ 2 písm. g) zákona o soudnictví ve věcech mládeže], v jehož obvodu se má mladistvý zdržovat, který je současně i tím soudem, v jehož obvodu bylo provinění spácháno (pro případ, že bude stále na útěku a kritéria § 37 odst. 1 zákona o soudnictví ve věcech mládeže nebude možno aplikovat); tím je Městský soud v Brně.

Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci mladistvého příslušný Městský soud v Brně.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 5. ledna 2005

Předsedkyně senátu

JUDr. Věra Kůrková