8 Td 28/2020Usnesení NS ze dne 25.06.2020

8 Td 28/2020

2

3

8 Td 28/2020-33

USNESENÍ

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 25. 6. 2020 v trestní věci obviněného mladistvého AAAAA (pseudonym), nar. XY, bytem XY, t. č. bytem XY, vedené u Okresního soudu v Karviné, soudu pro mládež, pod sp. zn. 10 Ntm 1801/2020, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. se věc postupuje k rozhodnutí o příslušnosti Krajskému soudu v Ostravě, soudu pro mládež.

Odůvodnění:

1. Nejvyššímu soudu, soudu pro mládež (dále jen „Nejvyšší soud“) předložil Okresní soud v Karviné, soud pro mládež, usnesením ze dne 22. 5. 2020, sp. zn. 10 Ntm 1801/2020, věc mladistvého obviněného AAAAA (dále „mladistvý“), v níž je předmětem řízení rozhodnutí v rámci vykonávacího řízení o dalším průběhu uloženého ochranného léčení protitoxikomanického ambulantní formou.

2. Věc mladistvého byla Okresnímu soudu v Karviné, soudu pro mládež, předtím postoupena podle § 39 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „z. s. m.“) usnesením Okresního soudu v Lounech, soudu pro mládež, ze dne 6. 1. 2020, sp. zn. 2 Tm 7/2016. Důvodem bylo, že mladistvý po dosažení zletilosti již nevykonává ústavní výchovu ve Výchovném ústavu XY, okres Louny, takže nemá k obvodu Okresního soudu v Lounech žádné vazby, k nařízeným veřejným zasedáním se nedostavuje, fakticky se zdržuje v XY (okres Karviná) u své tety, kde má zároveň spolupracovat se sociální kurátorkou.

3. Okresní soud v Karviné, soud pro mládež, aktualizoval informace o pobytu mladistvého a posoudil svou příslušnost k rozhodování věci s negativním závěrem. Mladistvý se nenachází ve výkonu vazby ani trestu odnětí svobody, pobyt má hlášen od 13. 4. 2016 na adrese XY, policejním šetřením bylo zjištěno, že pobyt na adrese XY, u tety mladistvého V. I., již není aktuální. Městský úřad XY eviduje mladistvého naposledy v prosinci 2019 jako osobu bez přístřeší, tamní pobočka úřadu práce jej sankčně vyřadila z evidence již 4. 9. 2019. Ze zprávy Úřadu práce ČR, Kontaktní pracoviště XY, ze dne 8. 4. 2020 vyplývá, že mladistvý je opět v evidenci a označil jako adresu kontaktní a současně i doručovací XY.

4. Zároveň Okresní soud v Karviné, soud pro mládež, zrekapituloval vývoj trestní věci mladistvého a kontakty s ním v období výkonu rozhodnutí. Mladistvý se po dosažení zletilosti vrátil do obvodu Okresního soudu v Ostravě, kde mu byl opakovaně nařizován v různých zařízeních (R. XY, L. Ch.) i výkon ochranného léčení protitoxikomanického ambulantní formou, avšak k tomu fakticky pro nekontaktnost či naprostou nespolupráci mladistvého nikdy nedošlo. Již v prosinci 2018 vypátrala Policie ČR pobyt mladistvého na adrese azylového domu U N. V., XY. Mladistvý fakticky žije jako bezdomovec a poslední známé pobyty v XY již nejsou aktuální, neboť se prokazatelně zdržuje v obvodu Okresního soudu v Ostravě, soudu pro mládež, který podle závěru Okresního soudu v Karviné, soudu pro mládež, je podle § 37 odst. 1 z. s. m. soudem ve věci místně příslušným. Proto věc předložil Nejvyššímu soudu, neboť tento je společně nadřízen jemu a Okresnímu soudu v Lounech, soudu pro mládež, který věc Okresnímu soudu v Karviné, soudu pro mládež, postoupil.

5. Nejvyšší soud, jemuž byla tato věc na základě zmíněného rozhodnutí předložena, v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. nejprve posuzoval, zda je vůbec příslušným k rozhodnutí dle uvedeného ustanovení o kompetenčním konfliktu výše uvedených soudů, a dospěl k závěru, že nikoliv.

6. Je sice pravdou, že Nejvyšší soud je nejblíže společně nadřízen Okresnímu soudu v Lounech, soudu pro mládež, a Okresnímu soudu v Karviné, soudu pro mládež, avšak Okresní soud v Karviné, soud pro mládež, nepostupoval v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 věta první tr. ř., podle kterého (mj.) vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, jemuž byla věc postoupena podle § 39 zákona o soudnictví ve věcech mládeže, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti [§ 188 odst. 1 písm. a), § 222 odst. 1, § 257 odst. 1 písm. a), § 314p odst. 3 písm. a) tr. ř.].

7. Z výše uvedeného je zřejmé, že Okresní soud v Lounech, soud pro mládež, postoupil věc mladistvého podle § 39 z. s. m. Okresnímu soudu v Karviné, soudu pro mládež. Ten, jak plyne z odůvodnění jeho usnesení, nikterak nerozporoval nepříslušnost Okresního soudu v Lounech, soudu pro mládež, když na obvod tohoto soudu podle obsahu spisového materiálu nemá mladistvý po dosažení zletilosti naprosto žádné vazby. S tímto závěrem se lze plně ztotožnit.

8. Okresní soud v Karviné, soud pro mládež, zároveň na základě podrobné a pečlivé analýzy a doplnění potřebných zpráv ověřil aktuální faktický pobyt mladistvého v obvodu Okresního soudu v Ostravě, soudu pro mládež, který také v odůvodnění svého rozhodnutí označil výslovně za soud ve věci místně příslušný. Nevznikl tak kompetenční konflikt mezi ním a Okresním soudem Louny, soudem pro mládež, nýbrž pouze dovodil, že příslušným soudem ve věci má být soud třetí – Okresní soud v Ostravě, soud pro mládež.

9. Citovaná právní úprava § 24 odst. 1 věta první tr. ř. předpokládá, že nesouhlasí-li soud pro mládež, jemuž byla věc postoupena podle § 39 z. s. m., postupuje v daném stadiu řízení podle § 188 odst. 1 písm. a), § 222 odst. 1 nebo § 257 odst. 1 písm. a) tr. ř., popř. analogicky podle některého z těchto ustanovení (např. ve vykonávacím řízení), a rozhodnutím předloží věc soudu pro mládež, který je společně nejblíže nadřízen jemu a soudu pro mládež, jenž je podle něj příslušný k jejímu projednání. Je tak patrné, že při stanovení nejblíže společně nadřízeného soudu pro mládež k rozhodnutí sporu o příslušnost (ať místní nebo věcnou) není relevantní soud pro mládež, který předtím věc postoupil podle § 39 z. s. m., v daném případě Okresní soud v Lounech, soud pro mládež. Okresní soud v Karviné, soud pro mládež, tak měl při stanovení nejblíže společného nadřízeného soudu pro mládež zohlednit toliko obvod svůj a obvod Okresního soudu v Ostravě, soudu pro mládež, přičemž v takovém případě je evidentně nejbližším společným nadřízeným soudem Krajský soud v Ostravě, soud pro mládež.

10. Nejvyšší soud tak dospěl k závěru, že Okresní soud v Karviné, soud pro mládež, mu předložil uvedenou trestní věc k rozhodnutí o místní příslušnosti věc nesprávně, neboť Nejvyšší soud není pro takové rozhodnutí soudem nejblíže společně nadřízeným soudu předkládajícímu věc k rozhodnutí o příslušnosti a soudu, jenž by podle názoru předkládajícího soudu měl být k rozhodnutí ve věci soudem příslušným. Proto rozhodl podle § 24 odst. 1 poslední věta tr. ř. o postoupení věci Krajskému soudu v Ostravě, soudu pro mládež, který je nejblíže společně nadřízen oběma výše uvedeným soudům, tedy Okresnímu soudu v Karviné, soudu pro mládež, a Okresnímu soudu v Ostravě, soudu pro mládež.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. 6. 2020

JUDr. Jan Bláha

předseda senátu

Vypracoval

Mgr. Pavel Göth