8 Td 27/2012Usnesení NS ze dne 13.06.2012

8 Td 27/2012

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 13. června 2012 v trestní věci obviněného mladistvého „tulipána“*), vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5, soudu pro mládež, pod sp. zn. Tm 9/2012, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. j e k projednání trestní věci obviněného mladistvého „tulipána“ příslušný Obvodní soud pro Prahu 5, soud pro mládež.

Odůvodnění:

Státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 podala dne 24. 5. 2012 u Obvodního soudu pro Prahu 5, soudu pro mládež, obžalobu na obviněného mladistvého „tulipána“ (dále převážně jen „mladistvý“) pro skutek spočívající v tom, že „po vzájemné společné domluvě, že odcizí alkohol a cigarety, dne 9. 12. 2011 v době od 21:15 hod. do 21:20 hod. v P., v ul. P., vstoupil, následován P. M. a D. R., s kapucami na hlavě a šálou zakrytými obličeji do prostoru prodejny V., kde se P. M. zde přítomné prodavačky J. K., dotazoval na cenu cigaret zn. CAMEL a následně zn. Davidof, „tulipán“ a D. R. se prodavačky ptali na značky piv v prodeji, ta je odkázala na seznam u vstupních dveří, aby poté přešli k chladící skříni a z ní si vybrali 2 piva zn. Staropramen a 2 piva zn. Braník, přinesli je a postavili na prodejní pult, přičemž se pak všichni tři začali dohadovat kolik mají u sebe peněz, kdy si sahali pod bundy, ale žádnou hotovost nevyndali, pak se „tulipán“ začal natahovat k regálu se sekty, proto k němu poškozená přistoupila blíž, aby na něj viděla, přičemž jí stříkl nečekaně slzotvorný sprej do obličeje, P. M. a D. R. vzali piva a cigarety položené na pultu a všichni se dali na útěk z prodejny, kdy v momentě, když je začala poškozená pronásledovat, tak ji jeden z pachatelů zvenku zablokoval vstupní dveře, aby ji zdržel a všichni utekli směrem, k zastávce autobusů MHD Č.“, v němž spatřovala provinění loupeže podle § 173 odst. 1 trestního zákoníku, spáchaného formou spolupachatelství podle § 23 trestního zákoníku.

Samosoudce Obvodního soudu pro Prahu 5, soudu pro mládež, usnesením ze dne 30. 5. 2012, sp. zn. Tm 9/2012, v bodě I. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. za použití § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. č. 218/2003 Sb.“) předložil tuto trestní věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu, a v bodě II. vyslovil, že podle § 72 odst. 3 tr. ř. a podle § 192 tr. ř. se mladistvý ponechává ve vazbě z důvodů podle § 67 písm. a), c) tr. ř. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že mladistvý má trvalé bydliště ve Z. a veškeré informace k jeho osobě jsou soustředěny u Magistrátu města Z., oddělení sociálně – právní ochrany dětí, v jehož evidenci se mladistvý od roku 2005 nachází. Ačkoliv tedy mladistvý spáchal výše zmíněné provinění v P., bude pro něho vhodnější, jestliže věc bude projednána Okresním soudem ve Zlíně, soudem pro mládež. V zájmu mladistvého by právě u tohoto soudu měla být zajištěna lepší spolupráce s Magistrátem města Z. a příp. i s otcem mladistvého.

Nejvyšší soud po posouzení jak důvodů obsažených ve zmíněném usnesení soudu prvního stupně, tak obsahu samotného trestního spisu, dospěl k těmto závěrům:

V dané věci jde o řízení v trestních věcech mladistvých, které s ohledem na ustanovení § 291 tr. ř. upravuje zvláštní zákon. Pokud tento zvláštní zákon nestanoví jinak, postupuje se podle trestního řádu. Zvláštním zákonem upravujícím řízení v trestních věcech mladistvých je zák. č. 218/2003 Sb., jenž však ustanovení upravující rozhodnutí o příslušnosti soudu neobsahuje. Z toho vyplývá, že je namístě postupovat podle § 24 odst. 1 tr. ř.

Podle tohoto ustanovení ve spojení s ustanovením § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. platí, že vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Tento soud je přitom vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení místní příslušnosti, tedy v případě mladistvých zakotvenými v ustanoveních § 37 a § 39 zák. č. 218/2003 Sb.

Podle § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb. koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle odst. 2 tohoto ustanovení nelze-li žádné takové místo zjistit nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu vyšel čin najevo.

Uvedené tři skupiny hledisek, podle nichž se určuje místní příslušnost, jsou ve vzájemném poměru subsidiarity, a to v tom pořadí, v jakém jsou uvedeny v ustanovení § 37 zákona č. 218/2003 Sb. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, nebo kde se zdržuje nebo pracuje (tzv. forum loci) je prvotní, má přednost před příslušností, která byla určena ostatními hledisky.

Pro rozhodnutí o předloženém návrhu o příslušnosti soudu je v dané věci významné především zjištění vyplývající ze zprávy Magistrátu města Z. Mladistvý se před tím, než byl vzat v této trestní věci do vazby, nacházel ve V. ú. v H., což je detašované pracoviště V. ú. N. D., R. Ovšem již předtím – v podstatě od svých šesti let – se střídavě nacházel v péči různých výchovných ústavů prakticky po celém území České republiky. Pokud jde o jeho pobyt ve Z., ten mu byl do Z. přehlášen v roce 2005 jeho otcem v souvislosti s podáním návrhu k Okresnímu soudu ve Zlíně na zrušení ústavní výchovy a svěření mladistvého do jeho péče. U svého otce ve Z. však mladistvý pobýval pouhé dva roky, přičemž v roce 2008 byl opět předán do péče D. d. ú. v O. a následně do D. d. v Š. Z uvedené zprávy dále vyplynulo, že mladistvý k místu svého trvalého bydliště žádný vztah nemá, s otcem v kontaktu není a pokud se dá hovořit o nějakých bližších vazbách na jedno místo, pak je to P., kde mladistvý po určitou dobu pobýval ve výchovném ústavu a vzdělával se na praktické škole a kde především žije jeho matka, ke které má bližší vztah.

Neméně významné je však i zjištění vyplývající z opisu rejstříku trestů. Podle něho mladistvý byl v posledních dvou letech třikrát odsouzen, a to nejprve rozsudkem Okresního soudu v Mělníku, soudu pro mládež, ze dne 27. 10. 2010, sp. zn. 14 Tm 8/2010, následně rozsudkem téhož soudu ze dne 26. 11. 2010, sp. zn. 14 Tm 26/2010, a konečně rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9, soudu pro mládež, ze dne 23. 12. 2011, sp. zn. 70 Tm 18/2011. Také z těchto odsouzení vyplývá, že mladistvý se v obvodu Okresního soudu ve Zlíně minimálně od roku 2010 nezdržuje.

Z uvedených skutečností je zřejmé, že určení místní příslušnosti Okresního soudu ve Zlíně, soudu pro mládež, podle místa, v jehož obvodu mladistvý bydlí, tj. na podkladě prvého kritéria uvedeného v § 37 odst. 1 zák. č. 218/2003 Sb., nepřicházelo v dané věci v úvahu, neboť u mladistvého má trvalé bydliště jen formální charakter. Jeho uplatnění nepřichází do úvahy ani v současné době, neboť u mladistvého nebylo spolehlivě zjištěno místo, kde se zdržuje (srov. rozhodnutí č. 15/2008 Sb. rozh. trest.), ani místo, kde pracuje (ve V. ú. v H. pobýval před svým zadržením pouze několik dní).

Za této situace je na místě aplikovat § 37 odst. 2 zákona č. 218/2003 Sb., podle něhož koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno. Jestliže z podané obžaloby vyplývá, že provinění, jež je mladistvému kladeno za vinu, bylo spácháno v obvodu Obvodního soudu pro Prahu 5, projednání věci soudem pro mládež právě u tohoto soudu vyhovuje jak zájmům mladistvého, tak i požadavkům řádného objasnění věci a potažmo i rychlosti a hospodárnosti řízení (to i s ohledem na ostatní spoluobviněné, poškozenou a případně i další svědky, které bude třeba k objasnění věci vyslechnout).

Nejvyšší soud proto podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodl, že příslušným k projednání trestní věci mladistvého je Obvodní soud pro Prahu 5, soud pro mládež. Jeho povinností (mimo jiné) bude projednat věc bez zbytečného odkladu a v přiměřené lhůtě (srov. § 3 odst. 6 citovaného zákona).

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 13. června 2012

Předseda senátu

JUDr. Jan Bláha

*) byl použit pseudonym ve smyslu zák. č. 218/2003 Sb.