8 Td 25/2018Usnesení NS ze dne 23.05.2018

8 Td 25/2018-18

USNESENÍ

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 23. 5. 2018 v trestní věci obviněné mladistvé XXXXX*), vedené u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, soudu pro mládež, pod sp. zn. 1 Tm 3/2018, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněné mladistvé XXXXX*) příslušný jako soud pro mládež Okresní soud v Bruntále.

Odůvodnění:

1. Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí, soudu pro mládež, byla Okresním státním zastupitelstvím v Ústí nad Orlicí podána na obviněnou mladistvou (nadále „mladistvá“) XXXXX*) obžaloba pro provinění krádeže podle § 205 odst. 1 písm. d) tr. zákoníku, kterého se měla dopustit tím, že dne 31. 7. 2017 kolem 21:00 hod. v Kostelci nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, na ulici T., poškozené YYYYY**), vzala z ruky mobilní telefon zn. Lenovo VIBE C, IMEI … a IMEI … v hodnotě 1 300 Kč včetně sim karty, který poškozená v té době používala k hovoru, následně vyndala a zahodila sim kartu, dále vzala poškozené z ruky peněženku, z níž si vzala drobné mince v hodnotě 100 Kč a 4 stravenky, a prázdnou peněženku vrátila, přičemž mobilní telefon z místa odnesla, a YYYYY**) tak způsobila škodu nejméně 1 400 Kč.

2. Okresní soud v Ústí nad Orlicí, soud pro mládež, usnesením ze dne 28. 3. 2018, sp. zn. 1 Tm 3/2018, podle 314c odst. 1 písm. a) tr. ř., § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc mladistvé předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu jako soudu nejblíže společně nadřízenému označenému soudu a Okresnímu soudu v Bruntále, který je podle Okresního soudu v Ústí nad Orlicí příslušný k projednání věci. Tento postup soud odůvodnil tím, že obžaloba k Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí byla podána z důvodu, že byť má mladistvá trvalé bydliště v Kostelci nad Orlicí, tedy v obvodu Okresního soudu Rychnov nad Kněžnou, bydlela v době zahájení trestního stíhání i v průběhu přípravného řízení na adrese K., J. O. (ubytovna), tedy v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, avšak v rámci trestního řízení vyšlo najevo, že ubytovna v K. byla zrušena a mladistvá v současné době bydlí na adrese B., D., tedy v obvodu Okresního soudu v Bruntále. Soud akcentoval, že základní a prvotní příslušnost soudu pro mládež je určena podle místa bydliště a nemá-li stálé bydliště, pak podle místa, kde se zdržuje nebo pracuje, a nelze-li takové místo zjistit nebo je-li mimo území republiky, pak koná řízení soud pro mládež, v jeho obvodu bylo provinění spácháno. Vzhledem k tomu, že mladistvá v obvodu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí nebydlí, nezdržuje se v něm ani v něm nepracuje, provinění bylo spácháno v obvodu Okresního soudu v Rychnově nad Kněžnou, ale především se mladistvá po zrušení ubytovny v K. přestěhovala do B. a do obvodu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí se zjevně vracet nebude, je podle názoru tohoto soudu místě příslušným k projednání věci jako soud pro mládež Okresní soud v Bruntále, a proto věc předložil k rozhodnutí o příslušnosti Nejvyššímu soudu jako soudu společně nadřízenému jak předkládajícímu soudu, tak i Okresnímu soudu v Bruntále.

3. Nejvyšší soud jako soud pro mládež (dále jen „Nejvyšší soud“) rozhoduje v této věci v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř. jako nejblíže společně nadřízený soud soudu, jenž tuto věc předložil k rozhodnutí sporu o příslušnosti, a tomu, jemuž má být věc postoupena. Přitom je vázán zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti v řízení ve věcech mladistvých zakotvenými v ustanovení § 37 a § 39 zákona č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění pozdějších předpisů (nadále „z. s. m.“).

4. Podle § 37 odst. 1 z. s. m. koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje. Podle § 37 odst. 2 z. s. m. platí, že nelze-li žádné takové místo zjistit nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu vyšel čin najevo. Tyto varianty místní příslušnosti pro projednání trestní věci mladistvého před soudem pro mládež jsou ve vzájemném poměru subsidiarity v pořadí, v jakém jsou uvedeny v § 37 z. s. m.

5. Příslušnost určená podle místa, kde má mladistvý stálé bydliště, a nemá-li je, kde se zdržuje nebo pracuje, má tu výhodu, že soud tu může nejlépe a nejsnáze zjišťovat okolnosti charakterizující osobu mladistvého a jeho poměry, prostředí, v němž žije a pracuje, vytvářet podmínky pro individuální přístup k řešení jednotlivých věcí a zanedbatelné není ani to, že výchovný účinek provedeného řízení zde bývá nejpůsobivější. Předpokládá to ovšem spolehlivé zjištění, že takto označené místo je fakticky místem, kde má mladistvý stálé bydliště, zdržuje se nebo zde pracuje, anebo má alespoň vytvořeny reálné podmínky pro to, aby zde stále bydlel, zdržoval se nebo pracoval.

6. Z obsahu připojeného trestního spisu Nejvyšší soud zjistil k poměrům mladistvé následující poznatky:

7. Trvalým bydlištěm mladistvé je formálně nadále Kostelec nad Orlicí, P. n.; na této adrese se však mladistvá fakticky nezdržuje.

8. Ze zprávy Městského úřadu Kostelec nad Orlí, odboru sociálních věcí, ze dne 12. 1. 2018 (č. listu 15) se podává, že mladistvá toho času bydlela na adrese Ubytovna A., J. O., K., a to se svou matkou a sestrami, přítelem a dcerou, kde však měla bydlet pouze do konce ledna 2018, neboť poté mělo být zařízení z hygienických důvodů zavřeno. Z této zprávy rovněž vyplývá, že mladistvá plánovala odlet do Anglie.

9. Ze zprávy Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Orlicí ze dne 22. 3. 2018, jakož i z úředního záznamu o telefonické komunikaci s Městským úřadem Kostelec nad Orlicí, odbor sociálních věcí, ze dne 27. 3. 2018 (č. listu 164) bylo zjištěno, že ubytovna A. v K. byla zrušena a mladistvá bydlí na adrese B., D.

10. Nejvyšší soud za účelem ověření aktuálního místa pobytu mladistvé telefonicky kontaktoval Městský úřad v Kostelci nad Orlicí, odbor sociálních věcí. Zjistil přitom, že mladistvá se stále zdržuje na adrese B., D., byt č. …, kam se odstěhovala i se svou matkou. Z finančních důvodů se nejeví jako pravděpodobné, že by se z tohoto místa v blízké době stěhovala jinam, ač by se do Rychnova nad Kněžnou vrátit chtěla. Mladistvá tuto adresu uvedenému orgánu uvedla i jako adresu pro účely doručování.

11. Skutečnost, že se mladistvá se svou matkou L. T. zdržuje na adrese D. v B., potvrdily ve zprávě ze dne 21. 5. 2018 i orgány Policie České republiky, která na žádost Nejvyššího soudu provedla prošetření místa bydliště mladistvé.

12. Z těchto okolností je zřejmé, že za místo relevantní pro určení místní příslušnosti soudu pro mládež lze považovat místo, kde se mladistvá nyní zdržuje. Na označenou adresu do B. se odstěhovala sice nedávno, ale učinila tak nejen ona, ale celá její „širší rodina“, lze tudíž důvodně očekávat její záměr zdržovat se zde nikoliv jen krátkodobě. Nejvyšší soud má proto za to, že označené místo může založit místní příslušnost soudu pro mládež ve smyslu výše konkretizovaných kritérií (forum loci).

13. Nejvyšší soud, vycházeje z těchto zjištění, shledal, že se zřetelem k zájmům mladistvé je nejúčelnější, aby věc byla projednána a rozhodnuta Okresním soudem v Bruntále jako soudem pro mládež. Nejvyšší soud proto rozhodl tak, že podle § 24 odst. 1 tr. ř. je soudem místně příslušným pro projednání věci mladistvé Okresní soud v Bruntále, soud pro mládež.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. 5. 2018

JUDr. Věra Kůrková

předsedkyně senátu

*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb.

**) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 45/2013 Sb.