7 Tz 261/2000Usnesení NS ze dne 16.01.2001

7 Tz 261/2000

USNESENÍ

V řízení o stížnosti pro porušení zákona, podané ministrem spravedlnosti ČR ve prospěch obviněného D. Š. proti trestnímu příkazu Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 18. 11. 1999, sp. zn. 7 T 232/99, vedeném u Nejvyššího soudu České republiky pod sp. zn. 7 Tz 261/2000, rozhodl předseda senátu dne 16. ledna 2001 o návrhu advokáta JUDr. P. N., na odměnu obhájce a náhradu hotových výdajů podle § 151 odst. 3 tr. řádu takto:

Advokátovi JUDr. P. N., se podle vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb, ve znění vyhlášky č. 235/1997 Sb., přiznává mimosmluvní odměna a náhrada hotových výdajů:

1) Za převzetí a přípravu obhajoby obviněného Daniela Šuhajíčka podle § 7, § 10 odst. 3 písm. b), § 11 odst. 1 písm. b) a § 15a vyhl. č. 177/1996 Sb. ve znění novely (1.000,- Kč - 10%) ....................................................................... 900,- Kč;

2) Za prostudování trestního spisu podle § 7, § 10 odst. 3 písm. b), § 11 odst. 1 písm. f), § 15a cit. vyhl. (1.000,- Kč - 10%) ............................................ 900,- Kč;

3) Za účast na veřejném zasedání dne 14. 12. 2000 podle § 7, § 10 odst. 1 písm. b), § 11 odst. 1 písm. g), § 15a cit. vyhl. (1.000,- Kč - 10%) ........................ 900,- Kč;

4) Náhrada hotových výdajů podle § 13 odst. 3 cit. vyhl. (75,- Kč x 3) ........ 225,- Kč.

Celkem ................................................................................................ 2.925,- Kč.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odůvodnění:

V řízení o stížnosti pro porušení zákona byl advokát JUDr. P. N. opatřením předsedy senátu Nejvyššího soudu České republiky ze dne 7. 12. 2000, sp. zn. 7 Tz 261/2000, ustanoven podle § 39 tr. řádu z důvodu uvedeného v § 36a odst. 2 písm. a) tr. řádu obhájcem obviněného D. Š.

Dne 18. 12. 2000 byl Nejvyššímu soudu doručen návrh advokáta JUDr. P. N. na vydání rozhodnutí předsedy senátu o odměně a náhradě nákladů za poskytnuté právní služby v řízení o stížnosti pro porušení zákona.

Advokátem požadovaná finanční částka byla podle zjištění předsedy senátu ustanoveným obhájcem vyúčtována v plném souladu s odpovídajícími ustanoveními § 7, § 10 odst. 3 písm. b), § 11 odst. 1 písm. b), f), g), § 13 odst. 3 a § 15a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. ve znění novely provedené vyhláškou téhož ministerstva č. 235/1997 Sb.

S ohledem na trestní sazbu, kterou byl jeho klient v trestním řízení ohrožen, obhájce obviněného správně vycházel z tarifní hodnoty 10.000,- Kč, dané ustanovením § 10 odst. 3 písm. b) cit. vyhl., a dospěl k sazbě mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby ve výši 1.000,- Kč (§ 7), snížené podle § 15a cit. vyhl. o deset procent. Náhrada hotových výdajů pak důvodně vycházela z ustanovení § 13 odst. 3 cit. vyhl. a byla dána paušální částkou 75,- Kč za jeden úkon právní služby.

Předseda senátu Nejvyššího soudu proto procesním postupem podle § 151 odst. 3 tr. řádu advokátem požadovanou odměnu a náhradu nákladů v plné výši přiznal.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 16. ledna 2001

Předseda senátu

JUDr. Zdeněk Sovák