7 Tdo 647/2002Usnesení NS ze dne 10.09.2002

7 Tdo 647/2002

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 10. září 2002 o dovolání obviněných Kateřiny Š., a M. Š., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 20. 5. 2002, č. j. 2 To 271/2002-117, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 5 T 225/2001, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněných odmítá.

Odůvodnění:

V trestní věci vedené u Okresního soudu v Olomouci pod sp. zn. 5 T 225/2001 podali obvinění dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci, ze dne 20. 5. 2002, č. j. 2 To 271/2002-117, jímž byl z podnětu odvolání obviněného M. Š. podle § 258 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. ř. napadený rozsudek zrušen v bodě 2), pokud se týká viny trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák, dále ve výroku o trestu, a za užití § 259 odst. 3 tr. ř., při nezměněném výroku o vině v bodě 1) napadeného rozsudku byl obviněný M. Š. nově uznán vinným v bodě 2) napadeného rozsudku trestným činem podvodu podle § 250 odst. 1 tr. zák. Odvolání obviněné K. Š. odvolací soud podle § 256 tr. ř. zamítl.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání je přípustné podle § 265a odst. 2 písm. a), h) tr. ř., bylo podáno osobou oprávněnou [(§ 265d odst. 1 písm. b) tr. ř.)], prostřednictvím obhájce, ve lhůtě stanovené zákonem (§ 265e odst. 1 tr. ř.).

Ze shora uvedeného je nepochybné, že obvinění své námitky formálně směřují do oblasti důvodu dovolání uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Z podaného dovolání však plyne, že obvinění se neztotožnili se zjištěným skutkovým stavem. Shodně namítají, že skutek byl nesprávně zjištěn a shromážděné důkazy nesprávně hodnoceny („ … právní závěr o naplnění kvalifikované skutkové podstaty dle § 238 odst. 2 tr. zák., nelze učinit pouze na podkladě výpovědi sv. K., dle které měl být zjištěn, když soud při hmotněprávním hodnocení zjišťovaného skutku nevzal v úvahu důkaz protokolem o ohledání místa činu … , právní závěr o naplnění skutkové podstaty trestného činu porušování domovní svobody neodpovídá skutkovým zjištěním …“). Obdobné výhrady jsou vzneseny také proti právní kvalifikaci jednání obviněných podle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. zák. a u obviněného také vůči kvalifikaci jeho jednání podle § 250 odst. 1 tr. zák. (Obvinění uvádějí, že námitky vůči neúplnému a nesprávnému hodnocení provedených důkazů se staly podnětem k podání stížnosti pro porušení zákona, kterou adresovali ministru spravedlnosti). Obviněný vyslovil k trestnému činu podvodu, kterým byl uznán vinným názor, že z provedených důkazů by bylo možno učinit také závěr, že telefonoval svědek J. s úmyslem ho poškodit.

V této souvislosti je třeba poukázat na to, že podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo na jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V rámci tohoto dovolacího důvodu je možno namítat nesprávnou právní kvalifikaci skutku, jímž byl obviněný uznán vinným, avšak není možno namítat, že tento skutek byl zjištěn nesprávně nebo že důkazy byly nesprávně hodnoceny. Shora bylo již poukázáno na to, že obvinění jednak popírají, že by se dopustili skutku tak, jak byl zjištěn soudem prvního stupně a toto rozhodnutí potvrzeno soudem odvolacím, případně obviněný (ke skutku pod bodem 2 se vyjádřil tak, že podle skutkových zjištění bylo možno dovodit také ten závěr, že skutek spáchal někdo jiný než on). Lze tedy závěrem shrnout, že obvinění poukazují na nedostatky skutkových zjištění a hodnocení provedených důkazů, z čehož je nepochybné, že dovolání bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

S ohledem na skutečnosti uvedené shora je třeba uvést, že obviněnými byl v dovolání uplatněn zcela jiný důvod, než který má na mysli ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., a proto bylo nutno dovolání obviněných podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítnout.

Za podmínek uvedených v § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. bylo o odmítnutí dovolání rozhodnuto v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 10. září 2002

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann