7 Tdo 564/2010Usnesení NS ze dne 26.05.2010

7 Tdo 564/2010

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v neveřejném zasedání dne 26. května 2010 o dovolání obviněného B. Ch. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 1. 2010, sp. zn. 50 To 4/2010, který rozhodl jako soud odvolací v trestní věci vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 1 T 121/2009, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného B. Ch. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne 30. 9. 2009, sp. zn. 1 T 121/2009, byl obviněný uznán vinným trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a) tr. zák. a byl odsouzen podle § 247 odst. 1 tr. zák. s použitím § 45 odst. 1, 2 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák. k trestu obecně prospěšných prací v trvání 200 hodin. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému uložena povinnost zaplatit na náhradu škody poškozenému L. K. částku 6.650,- Kč s tím, že se zbytkem nároku na náhradu škody byl poškozený podle § 229 odst. 3 tr. ř. odkázán na řízení ve věcech občanskoprávních.

Obviněný podal proti tomuto rozsudku odvolání proti výrokům o vině a trestu. Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 25. 1. 2010, sp. zn. 50 To 4/2010, odvolání obviněného zamítl podle § 256 tr. ř. jako nedůvodné.

Proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 1. 2010, sp. zn. 50 To 4/2010, podal obviněný prostřednictvím svého obhájce včas dovolání opírající se o dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Obviněný popřel, že by se dopustil trestného činu. Vytkl soudu prvního stupně, že přecenil obsah jeho výpovědi, kterou podepsal při výslechu na Policii České republiky. Namítl, že v této výpovědi je nesprávně uvedeno množství odvezeného dřeva. Podle něj je totiž technicky nereálné, aby svým nákladním automobilem odvezl 7 m3 dřeva a tvrdí, že ve skutečnosti odvezl pouze 6 - 7 běžných metrů dřeva. Obviněný také namítl, že závěry soudů nižších stupňů o jeho vině nekorespondují s dalšími provedenými důkazy. Zpochybnil především výpovědi svědků, kteří údajně využili toho, že se dříve poptával po zakoupení dřeva.

Z těchto důvodů obviněný navrhl, aby Nejvyšší soud České republiky zrušil napadené usnesení odvolacího soudu i rozsudek soudu prvního stupně.

K podanému dovolání se vyjádřila Nejvyšší státní zástupkyně. Uvedla, že obviněný v dovolání neuplatnil žádnou námitku, která by zakládala některý z taxativně stanovených důvodů dovolání, zakotvených v ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř., včetně dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., o který dovolatel opřel svůj mimořádný opravný prostředek. Nejvyšší státní zástupkyně proto navrhla, aby Nejvyšší soud České republiky podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl dovolání obviněného s odůvodněním, že bylo podáno z jiných důvodů, než jsou uvedeny v § 265b tr. ř.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání obviněného bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. Vycházel přitom z následujících skutečností:

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán tehdy, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Z této zákonné formulace vyplývá, že dovolání, které se opírá o tento dovolací důvod, je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Nejvyšší soud je v řízení o dovolání povinen zásadně vycházet ze skutkového zjištění soudu prvního, resp. druhého stupně, učiněného v souladu s ustanovením § 2 odst. 5, 6 tr. ř., a v návaznosti na takto zjištěný skutkový stav věci zvažuje hmotně právní posouzení, přičemž skutkové zjištění soudu nemůže změnit.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že obviněný učinil obsahem svých dovolacích námitek jen námitky skutkové, tedy námitky, které směřují proti učiněným skutkovým zjištěním a proti způsobu hodnocení důkazů. Obviněný popřel svou vinu s tím, že soud vycházel z jeho výslechu na Policii České republiky, v němž je uvedeno nesprávné množství odcizeného dřeva. Zpochybnil výpovědi svědků, neboť je přesvědčen, že se snažili svalit podezření na něj. Těmito námitkami však napadl skutková zjištění učiněná soudy, jimiž je dovolací soud vázán. V rámci řízení o dovolání z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. se nelze domáhat přezkoumání skutkových zjištění, na nichž je napadené rozhodnutí založeno. Uplatněný dovolací důvod není naplněn námitkami, které jsou polemikou se skutkovým zjištěním soudů, se způsobem hodnocení důkazů nebo s postupem při provádění důkazů (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. 9. 2002, sp. zn. 7 Tdo 686/2002). Dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný sice formálně uplatnil dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak učinil tak prostřednictvím námitek, které ho obsahově nenaplňují a nelze je podřadit ani pod jiné důvody dovolání uvedené v § 265b tr. ř. Proto dovolání obviněného B. Ch. odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř. O dovolání rozhodl v neveřejném zasedání konaném za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. května 2010

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek