7 Tdo 233/2004Usnesení NS ze dne 18.03.2004

7 Tdo 233/2004

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 18. 3. 2004 o dovolání obviněného O. G., proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 9. 2003, sp. zn. 4 To 82/2003, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 46 T 5/2002 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného O. G. odmítá.

Odůvodnění:

Obviněný O. G. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. 9. 2003, sp. zn. 4 To 82/2003, jímž bylo rozhodnuto o jeho odvolání a o odvolání státního zástupce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2003, sp. zn. 46 T 5/2002. Dovolání podal proti výroku o vině, a to z důvodu uvedeného v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Domáhal se toho, aby Nejvyšší soud zrušil napadený rozsudek včetně předcházejícího řízení a aby přikázal Krajskému soudu v Brně nové projednání a rozhodnutí věci nebo aby sám ve věci znovu rozhodl.

Nejvyšší soud shledal, že obviněný podal dovolání ve skutečnosti z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. dovolání lze podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení.

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že nesprávným právním posouzením skutku je míněno jeho hmotně právní posouzení. Jde o tu část rozhodovací činnosti soudu, při které soud svá skutková zjištění podřazuje pod ustanovení hmotného práva, typicky pod ustanovení trestního zákona. Předmětem právního posouzení skutku ve smyslu jeho posouzení hmotně právního je skutek, tak jak byl zjištěn soudem. Do rámce uvedeného dovolacího důvodu proto spadají takové námitky, podle nichž skutek zjištěný soudem nenaplňuje znaky trestného činu, jímž byl obviněný uznán vinným. Jinak řečeno, namítat lze právní vady v kvalifikaci skutkového stavu zjištěného soudem, ale nelze namítat s k u t k o v é vady v tom smyslu, že zjištění soudu jsou nesprávná, že neodpovídají provedeným důkazům, že soud nesprávně hodnotil důkazy, že neprovedl úplné dokazování apod. Namítat naznačené vady totiž znamená vytýkat soudu porušení nikoli h m o t n é h o práva, nýbrž p r o c e s n í c h ustanovení upravujících postup orgánů činných v trestním řízení při zjišťování skutkového stavu a při hodnocení důkazů (§ 2 odst. 5, 6 tr. ř.).

V posuzovaném případě obviněný založil své dovolání v celém rozsahu jen na skutkových námitkách.

Obviněný byl uznán vinným jednak návodem k trestnému činu padělání a pozměňování peněz podle § 10 odst. 1 písm. b) tr. zák., § 140 odst. 2 tr. zák., jednak trestným činem padělání a pozměňování peněz podle § 140 odst. 2 tr. zák. Tato trestná činnost spočívala podle zjištění Vrchního soudu v Olomouci v podstatě v tom, že obviněný O. G. nezjištěným způsobem získal padělky bankovek v nominální hodnotě 500 Kč a poté jednak předal D. D. tři z těchto bankovek, aby je udal jako pravé při drobném nákupu, což D. D. ve třech případech učinil, jednak obviněný další čtyři z těchto bankovek vyměnil v měničce na drobné u hracích automatů v baru.

V dovolání obviněný neuplatnil žádné námitky v tom smyslu, že by právní posouzení takto zjištěného skutkového stavu bylo nesprávné a že takto zjištěný skutkový stav nenaplňuje zákonné znaky trestných činů, jimiž byl uznán vinným. Obviněný uplatnil námitky, jimiž zpochybňoval správnost uvedených skutkových zjištění a jimiž se primárně snažil zvrátit skutkový základ napadeného rozhodnutí. Teprve v návaznosti na jiný skutkový stav, než jaký zjistil soud, sledoval i jiné právní posouzení. Obviněný v dovolání totiž tvrdil, že Davidu Drozdovi žádné padělané bankovky nedal a že sám žádné padělané bankovky nevyměňoval. Tímto pojetím dovolání se obviněný ocitl zcela mimo rámec zákonného dovolacího důvodu.

Obviněný sice formálně deklaroval dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., avšak uplatnil námitky, které obsahově tento ani jiný zákonný dovolací důvod nenaplňují. Nejvyšší soud proto dovolání obviněného podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl, aniž na jeho podkladě přezkoumal napadený rozsudek a předcházející řízení z hledisek uvedených v § 265i odst. 3 tr. ř.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. března 2004

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec