7 Tdo 222/2008Usnesení NS ze dne 25.03.2008

7 Tdo 222/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 25. 3. 2008 o dovolání obviněného M. R., proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 9. 2007, sp. zn. 11 To 68/2007, v trestní věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 4 T 17/2006 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. se dovolání obviněného M. R. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 1. 3. 2007, sp. zn. 4 T 17/2006, byli obvinění R. S. a M. R., rozený S., uznáni vinnými trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 4 písm. c) tr. zák. a odsouzeni každý k trestu odnětí svobody na třináct let se zařazením do věznice se zvýšenou ostrahou a k trestu vyhoštění na dobu neurčitou.

Jako trestný čin byl posouzen skutek, který podle zjištění Městského soudu v Praze spočíval v podstatě v tom, že oba obvinění na objednávku K. K. a za úplatu 150 000 000 ITL zorganizovali dodávku více než 900 gramů heroinu do města R. v I. tak, že tuto látku ukryli do vozidla zn. SEAT Toledo, které obstaral obviněný R. S., oba obvinění vozidlo společně dne 21. 5. 2000 v P. předali pod záminkou přepravy dokumentů J. B., který s vozidlem odjel do I., kde byl zadržen orgány, když vozidlo předal K. K.

O odvoláních, která podali oba obvinění proti všem výrokům, bylo rozhodnuto rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 17. 9. 2007, sp. zn. 11 To 68/2007. Ohledně obou obviněných byl rozsudek Městského soudu v Praze zrušen ve výroku o trestu a nově bylo rozhodnuto tak, že každému z obviněných byl uložen trest odnětí svobody na jedenáct let se zařazením do věznice s ostrahou a trest vyhoštění na dobu neurčitou.

Obviněný M. R. podal prostřednictvím obhájce v zákonné lhůtě dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze. Jeho se týkající část rozsudku napadl v celém rozsahu. Odkázal na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Namítl, že se činu nedopustil jako člen organizované skupiny ve smyslu § 187 odst. 4 písm. c) tr. zák. a že nebyl naplněn ani materiální znak trestného činu podle § 187 odst. 4 tr. zák. Obviněný M. R. se dovoláním domáhal toho, aby Nejvyšší soud ohledně něho zrušil napadený rozsudek a aby přikázal Vrchnímu soudu v Praze věc v potřebném rozsahu znovu projednat a rozhodnout.

Trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1, 4 písm. c) tr. zák. se dopustí mimo jiné ten, kdo neoprávněně vyveze omamnou látku, spáchá-li takový čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech.

Organizovanou skupinou se rozumí sdružení nejméně tří osob, jejichž vzájemná součinnost při provedení trestného činu vykazuje takovou míru plánovitosti, rozdělení úloh a koordinace postupu, že tyto okolnosti zvyšují pravděpodobnost úspěšného provedení činu.

V posuzovaném případě byly do provedení činu objektivně zapojeny nejméně čtyři osoby. Provedení činu se vyznačovalo pečlivou a promyšlenou přípravou a jasným plánem. Jednotlivé úkony zapojených osob na sebe věcně navazovaly, měly odpovídající časovou posloupnost a byly z těchto hledisek logickým způsobem skloubeny. Součinnost zapojených osob byla založena na takovém rozdělení úkolů, při němž obvinění dodávku heroinu do I. včetně způsobu a doby jejího uskutečnění i způsobu ukrytí heroinu předem dohodli s K. K., obviněný R. S. za účelem vyvezení heroinu obstaral osobní automobil a řidiče J. B., oba obvinění ukryli heroin do tohoto automobilu a poté automobil předali J. B. s tím, aby ho odvezl do I., přičemž předstírali, že kromě převezení auta je účelem cesty přeprava dokumentů, které mu zároveň dali s instrukcemi o tom, kam má konkrétně jet a komu automobil a dokumenty odevzdat, přičemž během cesty udržovali s J. B. telefonický kontakt, takže měli jeho jízdu pod kontrolou. Celá akce nakonec dospěla do stadia předání automobilu K. K. a byla při tom ukončena zásahem policie. I když se obviněným nepodařilo čin z jejich hlediska zdárně dokončit, byl co do své plánovitosti, rozdělení úloh mezi zapojené osoby a koordinace jejich postupu evidentně činem organizované skupiny. Vyhlídky na úspěšné dokončení činu významně zvyšovalo zejména to, že celá akce byla rozdrobena do méně nápadných aktů několika osob, přičemž obvinění zůstali v pozadí a k vlastnímu fyzickému vyvezení heroinu použili řidiče neinformovaného o skutečném účelu jeho jízdy. Z okolnosti, že předmětem akce provedené uvedenými osobami jako organizovanou skupinou bylo vyvezení heroinu z Č. r. do I. a že akce proběhla na území obou těchto států (včetně průvozu přes území třetího státu), je zřejmé, že šlo o organizovanou skupinu působící ve více státech. Podmínkou trestní odpovědnosti obviněného M. R. je podle § 187 odst. 4 písm. c) tr. zák. spáchání činu ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, což bylo naplněno již tím, že obviněný byl členem takové skupiny. Okolnost, že obviněný spáchal čin ve spojení s organizovanou skupinou působící ve více státech, podstatně zvyšuje stupeň nebezpečnosti jeho činu pro společnost. Vyplývá to zejména z rafinovaného a důmyslně zorganizovaného způsobu provedení činu, jehož předmětem bylo vyvezení poměrně vysokého množství heroinu. Pro posouzení skutku také podle § 187 odst. 4 písm. c) tr. zák. tedy byla splněna i materiální podmínka stanovená v § 88 odst. 1 tr. zák.

Skutkové okolnosti rozhodnuté pro aplikaci ustanovení § 187 odst. 4 písm. c) tr. zák. v zásadě vyplývají ze zjištění uvedených ve výroku o vině a podrobně pak rozvedených v odůvodnění rozsudků obou soudů.

Nejvyšší soud zjevně neopodstatněné dovolání obviněného M. R. podle § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř. odmítl. V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání, aniž k tomuto postupu potřeboval souhlas obviněného a státního zástupce.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 25. března 2008

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec