7 Tdo 1618/2014Usnesení NS ze dne 14.01.2015

7 Tdo 1618/2014-20

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 14. 1. 2015 o dovolání obviněného M. P.proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 8. 2014, sp. zn. 4 To 256/2014, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 90 T 17/2014 takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného M. P. odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2014, sp. zn. 90 T 17/2014, byl obviněný M. P. uznán vinným zločinem loupeže podle § 173 odst. 1 tr. zákoníku a odsouzen k trestu odnětí svobody na šest a půl roku se zařazením do věznice s ostrahou. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 5. 8. 2014, sp. zn. 4 To 256/2014, bylo odvolání obviněného podle § 256 tr. ř. zamítnuto.

Obviněný M. P. podal prostřednictvím obhájkyně v zákonné lhůtě dovolání proti usnesení Krajského soudu v Brně. Výrok o zamítnutí odvolání napadl s odkazem na důvod dovolání uvedený v § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. Uplatněné námitky zaměřil proti skutkovým zjištěním, která se stala podkladem jeho odsouzení. Domáhal se toho, aby Nejvyšší soud zrušil napadené usnesení a aby přikázal nové projednání a rozhodnutí věci nebo aby ho sám zprostil obžaloby.

Nejvyšší soud shledal, že dovolání bylo podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b tr. ř.

Dovolání není další běžný opravný prostředek v procesu trestního řízení a nemá povahu „dalšího odvolání“. Dovolání je mimořádný opravný prostředek, který na rozdíl od odvolání není možné podat z jakéhokoli důvodu, ale v dané věci jen z některého z důvodů uvedených v § 265b odst. 1 tr. ř. Podat dovolání z jiného důvodu je vyloučeno.

Podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku mimo jiné proti rozsudku, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí nebo přestože byl v řízení mu předcházejícím dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k).

Uvedený dovolací důvod nebyl v posuzované věci uplatnitelný ve variantě vymezené dikcí, že „bylo rozhodnuto o zamítnutí nebo odmítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku, aniž byly splněny procesní podmínky stanovené zákonem pro takové rozhodnutí“. Tato varianta se totiž vztahuje pouze na případy, v nichž bylo odvolání jako řádný opravný prostředek proti rozsudku zamítnuto nebo odmítnuto z procesních důvodů, tj. zamítnuto podle § 253 odst. 1 tr. ř., protože bylo podáno opožděně, osobou neoprávněnou nebo osobou, která se odvolání výslovně vzdala nebo znovu podala odvolání, které v téže věci již předtím výslovně vzala zpět, anebo odmítnuto podle § 253 odst. 3 tr. ř., protože nesplňuje náležitosti obsahu odvolání. Společným znakem těchto rozhodnutí je to, že je odvolací soud činí bez meritorního přezkoumání rozsudku soudu prvního stupně. Pokud odvolací soud některým z takových rozhodnutí pochybí, odejme tím obviněnému přístup k druhé instanci a účelem dovolání je jen dosáhnout stavu, při kterém se obviněnému garantuje meritorní přezkoumání rozsudku soudem druhého stupně. Odvolání obviněného M. P. ovšem nebylo zamítnuto podle § 253 odst. 1 tr. ř. ani odmítnuto podle § 253 odst. 3 tr. ř. Jeho dovolání se tudíž nemohlo opírat o uvažovanou první variantu dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

Pokud bylo odvolání obviněného M. P. zamítnuto podle § 256 tr. ř., stalo se tak po meritorním přezkoumání rozsudku Městského soudu v Brně jako soudu prvního stupně podle § 254 odst. 1 tr. ř. V posuzované věci byl tedy dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. uplatnitelný ve variantě, podle které „bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku proti rozsudku, přestože v řízení předcházejícím takovému rozhodnutí byl dán důvod dovolání uvedený v písmenech a) až k)“. V této variantě je dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. konstruován tak, že je vázán na některý z dalších dovolacích důvodů uvedených v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. Dovolatel ovšem musí tento další dovolací důvod deklarovat, to znamená výslovně uvést, s kterým dovolacím důvodem uvedeným v § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř. spojuje uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. Bez toho je dovolání založené pouze na samotném dovolacím důvodu podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. dovoláním podaným z jiného než zákonného dovolacího důvodu, jak to předvídá ustanovení § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Obviněný M. P. v podaném dovolání neuvedl žádný z dovolacích důvodů podle § 265b odst. 1 písm. a) až k) tr. ř., na který by vázal uplatněný dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř.

Proto Nejvyšší soud dovolání obviněného M. P. podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. odmítl.

Poučení: : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. ledna 2015

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec