7 Td 70/2015Usnesení NS ze dne 02.12.2015

7 Td 70/2015-23

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 2. prosince 2015 v neveřejném zasedání, ve věci obviněné I. R., vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 6 T 70/2015, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 6.

Odůvodnění:

Státní zástupce Městského státního zastupitelství v Brně podal na I. R. obžalobu (č. l. 497 tr. spisu) pro spáchání zločinu zpronevěry dle § 206 odst. 1, 4 písm. d) tr. zákoníku.

Tohoto přečinu se měla dopustit tím, že v době od 18. 1. 2012 do 6. 2. 2012 jako jednatelka společnosti Mubata Group, s. r. o., se sídlem Praha, Slavníkova 2357/9, a v době od 6. 2. 2012 do 14. 4. 2012, kdy přestala být jednatelka společnosti, ale nadále byla jediná disponentka účtu č. ... společnosti Mubata Group, s. r. o., se kterým však ve smyslu § 13 odstavec 1 zák. č. 513/1991 Sb. směla nakládat pouze na základě udělené plné moci od nového jednatele společnosti, který ji tuto plnou moc neudělil, použila mimo předmět podnikání poškozené společnosti finanční prostředky ve výši 1.134.400 Kč, a to přesto, že finanční prostředky, které se nacházely na bankovním účtu společnosti Mubata Group, s. r. o., jehož byla jediným disponentem, měla použít výhradně v rámci podnikatelské činnosti společnosti, tak finanční prostředky v celkové výši 645.000 Kč v době od 22. 2. 2012 – 23. 3. 2012 převedla na účet č. ..., jehož jediným disponentem byl Š. A., který nebyl vůči poškozené společnosti v žádném obchodním vztahu a pro přijetí uvedené finanční částky mu nesvědčil žádný právní titul, a který všechny příchozí finanční prostředky obratem vybral a předal V. M., který opět neměl žádný právní důvod k přijetí uvedených finančních prostředků a který s uvedenými finančními prostředky naložil dosud nezjištěným způsobem, a rovněž v uvedené době z předmětného bankovního účtu společnosti Mubata Group, s. r. o., odčerpala prostřednictvím platební karty vydané k předmětnému účtu prostřednictvím výběrů z bankomatu či plateb u obchodníků, finanční částku ve výši 489.400 Kč, kterou nepoužila v rámci podnikání předmětné společnosti, ale použila ji pro vlastní potřebu, čímž poškozené společnosti Mubata Group, s. r. o., se sídlem Praha (pozn. Praha 6 – Břevnov), Slavníkova 2357/9, způsobila škodu ve výši 1.134.400 Kč.

Městský soud v Brně v hlavním líčení konaném dne 27. 10. 2015 v trestní věci obviněné I. R., rozhodl usnesením sp. zn. 6 T 70/2015 tak, že podle § 222 odst. 1 tr. ř. předložil věc Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti s tím, že Městský soud v Brně není místně příslušný k jejímu projednání. Soud z důvodu, že obžalovaná v přípravném řízení nevypovídala a nebylo tedy možno jednoznačně stanovit místní nepříslušnost Městského soudu v Brně, nepředkládal tuto trestní věc k rozhodnutí o příslušnosti ještě před zahájením hlavního líčení v rámci předběžného projednání obžaloby. Obžalovaná vypovídala v hlavním líčení a poté byla vznesena námitka místní nepříslušnosti soudu ze strany obhajoby. Podle městského soudu ze spisového materiálu a z výpovědi obviněné nevyplývá, že by došlo ke spáchání skutku, tak jak je popsán v obžalobě, na území města Brna či, že by následek vyšel najevo na území města Brna. Původně byla věc šetřena jako jiný trestný čin, čímž byla dána příslušnost Městského státního zastupitelství v Brně v přípravném řízení, po výpovědi obviněné v hlavním líčení však vyšlo najevo, že její jednání (popsané v obžalobě) neprobíhalo v Brně, následek nenastal v Brně, obviněná nemá a neměla bydliště v Brně. Obviněná ve svém prvním výslechu ve věci, který byl až v hlavním líčení, neuvedla žádnou souvislost, pro kterou by byl příslušný Městský soud v Brně, popisovala její činnost pro společnost Mubata Group, s. r. o., v Roudnici nad Labem, popisovala výběry z účtu této společnosti, který byl veden v pobočce banky v Mělníku, popisovala finanční toky z účtu této společnosti na účet, který rovněž nemá žádnou souvislost s městem Brnem, většina výběrů a finančních toků, které jsou popsány ve skutku, pro který byla podána obžaloba, probíhaly podle městského soudu na území měst Mělník, Roudnice nad Labem, případně v Praze, tak jak uvedla obviněná a vyplývá to i ze spisového materiálu. Dále obviněná popisovala výběry v bankomatu na území Rakouské republiky, nepopisovala žádné výběry v Brně, ani neuváděla jiné skutečnosti, ze kterých by vyplývalo, že docházelo k výběrům či jiným finančním transakcím na území města Brna, které by měly souvislost s projednávaným skutkem. Dále soud konstatuje i s ohledem na hospodárnost řízení, že ve věci navržení svědci mají bydliště a působí v Roudnici nad Labem a v Praze, sídlo společnosti Mubata Group, s. r. o., bylo také v předmětné době v Praze. Vzhledem ke skutečnosti, že nebylo zjištěno dle popisu skutku v obžalobě, že by jednání obviněné probíhalo, či následek jejího jednání nastal na území města Brna, má Městský soud v Brně ze to, že podle § 18 tr. ř. není místně příslušným k projednání věci, když s ohledem na výpověď obviněné je místně příslušným Okresní soud v Mělníku a Okresní soud v Litoměřicích, a to podle výběrů z bankomatu a převodů z účtů předmětné společnosti. Městský soud v Brně proto s ohledem na uplatněnou námitku místní nepříslušnosti (č. l. 528 tr. spisu) předložil trestní věci Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že lze přisvědčit důvodům uvedeným v usnesení Městského soudu v Brně.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení zákona, nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. Ustanovení § 18 tr. ř. v odst. 1 a 2 uvádí tři hlediska, podle nichž se místní příslušnost určuje. Tato tři hlediska jsou vzájemně v poměru subsidiarity, a to v pořadí, v jakém jsou obsažena v tomto ustanovení. Základní a prvotní je příslušnost určená podle místa spáchání činu, která má přednost před příslušností určenou podle ostatních hledisek. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu. Jestliže následek nastal nebo měl nastat na jiném místě, než na kterém byla vykonána trestná činnost, jde o tzv. distanční delikt (srov. č. 37/1961 a č. 12/1972 Sb. rozh. tr.).

Objektivní stránku přečinu zpronevěry naplní pachatel, který si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena a zároveň tím způsobí na cizím majetku v zákoně předpokládanou škodu. Pachatel si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, jestliže s ní naloží v rozporu s účelem, k němuž mu byla do dispozice dána.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z dostupného spisového materiálu zřejmé, že příslušný k projednání věci není Městský soud v Brně. Podle § 22 tr. ř., je-li podle předchozích ustanovení dána příslušnost několika soudů, koná řízení z těchto soudů ten, u něhož podal státní zástupce obžalobu. Ta byla podána u Městského soudu v Brně, čímž ale nebyla založena jeho příslušnost k projednání věci, protože se nejedná o soud místně příslušný.

Je nutno přisvědčit Městskému soudu v Brně, že z dosavadních skutkových zjištění nevyplývá, že by jednání, které je obviněné kladeno za vinu, jakkoli souviselo s jeho obvodem působnosti (trestné jednání zde neprobíhalo, následek trestného činu v něm nevznikl a ani obviněná zde nemá bydliště ani se zde nezdržuje).

Obžalobou je jí kladeno za vinu, že v době kdy již nebyla jednatelkou společnosti Mubata Group, s. r. o., ale byla stále jedinou disponentkou účtu této společnosti, se kterým však směla nakládat pouze na základě udělené plné moci od nového jednatele, který jí však tuto plnou moc neudělil, měla použít mimo předmět podnikání poškozené společnosti finanční prostředky ve výši 1.134.400 Kč, přičemž část peněz měla převést na účet Š. A. a část peněz měla odčerpat prostřednictvím platební karty k uvedenému účtu, a to výběry z bankomatů a platbami u obchodníků.

Pokud jde o část jednání spočívající v tom, že obviněná měla postupně převést peníze z účtu společnosti Mubata Group, s. r. o., na účet (jí neznámé osoby) Š. A. (č. l. 311 a násl. tr. spisu), není z dosud opatřených důkazů jednoznačně zřejmé, což je z hlediska místa spáchání trestného činu zpronevěry podstatná okolnost, kde přesně obviněná pojala úmysl naložit se svěřenou věcí v rozporu s účelem svěření, tedy kde (na kterém konkrétním místě) byla, když zadávala pokyny k převodu bankovních částek z účtu na účet. Na tuto okolnost ostatně nebyla ani dotazována. Z dosavadních zjištění ale vyplývá, že to nebylo v územním obvodu Městského soudu v Brně.

Pokud jde o část jednání spočívající v tom, že obviněná měla část peněz vybírat prostřednictvím platební karty v hotovosti, či s kartou platit u obchodníků (č. l. 311 a násl. tr. spisu) a dále s penězi naložit v rozporu s účelem svěření, je z dosavadních skutkových zjištění zřejmé, že se tak na území České republiky stalo v Mělníku, v Praze a v Roudnici nad Labem (č. l. 304 a násl. tr. spisu). Zda tyto výběry prováděla již v potřebném úmyslu, není ale prozatím jednoznačně zřejmé.

V uvedené věci je ale zcela nepochybné, že k následku trestného činu, tedy ke vzniku škody na majetku, došlo v sídle poškozené společnosti Mubata Group, s. r. o., a to v Praze 6 – Břevnově, Slavníkova 2357/9. V souladu s ustanovením § 18 odst. 1 tr. ř. je toto místo také třeba považovat za místo spáchání trestného činu.

Na základě všech uvedených okolností případu lze v této věci, s ohledem na místo vzniku následku uvedeného přečinu, učinit spolehlivý závěr, že příslušným k projednání věci je Obvodní soud pro Prahu 6.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 2. prosince 2015

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu