7 Td 63/2015Usnesení NS ze dne 21.10.2015

7 Td 63/2015-6

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 21. října 2015 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného P. N., vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 40 Nt 3091/2015, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 7. 9. 2015, které bylo Okresnímu soudu v Karlových Varech doručeno dne 8. 9. 2015, učinil obviněný P. N. návrh na přeměnu zbytku trestu odnětí svobody na trest domácího vězení.

Okresní soud v Karlových Varech předložil spis sp. zn. 40 Nt 3091/2015 Vrchnímu soudu v Praze k rozhodnutí o příslušnosti podle § 24 tr. ř., neboť má za to, že není místně příslušný k jejímu projednání, když příslušným k rozhodnutí o přeměně trestu odnětí svobody na trest domácího vězení by měl být soud, který v prvním stupni uložil trest odnětí svobody za spáchané trestné činy a nikoli soud v jehož obvodu obviněný trest odnětí svobody vykonává. V této konkrétní věci se tak podle soudu jedná o Okresní soud v Ostravě, který obviněnému v řízení pod sp. zn. 10 T 201/2014 uložil nepodmíněný trest odnětí svobody.

Vrchní soud v Praze dne 15. 10. 2015 postoupil věc Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 40 Nt 3091/2015 Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti podle § 24 tr. ř., neboť Vrchní soud v Praze není nejblíže společně nadřízen Okresnímu soudu v Karlových Varech a Okresnímu soudu v Ostravě.

Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený Okresnímu soudu v Karlových Varech a Okresnímu soudu v Ostravě, a tedy příslušný k rozhodnutí, zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k závěru, že Okresní soud v Karlových Varech není příslušný k rozhodnutí o žádosti obviněného na přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení.

Ustanovení § 333b tr. ř. bylo do trestního řádu zařazeno v souvislosti s novelizací trestního zákoníku zákonem č. 390/2012 Sb. Hmotně právní podmínky pro přeměnu trestu odnětí svobody v trest domácího vězení jsou upraveny v § 57a tr. zákoníku. Podle tohoto ustanovení může soud po výkonu poloviny uloženého nebo podle rozhodnutí prezidenta České republiky zmírněného trestu odnětí svobody, přeměnit odsouzenému za přečin zbytek trestu v trest domácího vězení, jestliže odsouzený po právní moci rozsudku, zejména ve výkonu trestu svým chováním a plněním svých povinností, prokázal polepšení a může se od něho očekávat, že v budoucnu povede řádný život. Při přeměně trestu odnětí svobody v trest domácího vězení se každý den nevykonaného zbytku trestu odnětí svobody počítá za jeden den trestu domácího vězení; nejvyšší výměrou trestu domácího vězení stanovenou v § 60 odst. 1 tr. zákoníku soud není vázán.

K rozhodování podle tohoto ustanovení je příslušný soud, který trest odnětí svobody uložil (§ 315 odst. 2 tr. ř.), neboť zde není zvláštní ustanovení obdobné § 333 odst. 1 tr. ř. O přeměně zbytku trestu odnětí svobody v trest domácího vězení rozhoduje senát, popř. za podmínek § 314a tr. ř. samosoudce, ve veřejném zasedání (§ 232 až 238 tr. ř.) usnesením (§ 119 odst. 1 tr. ř.), a to na návrh některé z osob uvedených v odstavci 1 nebo i bez návrhu, tedy z úřední povinnosti (viz Šámal, P. a kol. Trestní řád III. § 333b. Komentář. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 3821 s.).

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z obsahu trestního spisu zřejmé, že obviněný v současné době vykonává jediný trest odnětí svobody v délce 8 měsíců, uložený mu rozsudkem Okresního soudu v Ostravě ze dne 10. 12. 2014, sp. zn. 10 T 201/2014, a to ve Věznici Ostrov nad Ohří, okr. Karlovy Vary. Dne 8. 9. 2015 podal k Okresnímu soudu v Karlových Varech žádost o přeměnu zbytku trestu odnětí svobody na trest domácího vězení. S ohledem na výše uvedené však tento okresní soud není místně příslušný k projednání věci. Soudem místně příslušným k projednání věci je Okresní soud v Ostravě, který trest odnětí svobody (jež obviněný jako jediný vykonává) uložil.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 odst. 1 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. října 2015

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu