7 Td 57/2020Usnesení NS ze dne 18.11.2020

7 Td 57/2020-46

USNESENÍ

Nejvyšší soud ve věci obviněného F. F., nar. XY v XY, trvale bytem XY, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 5 PP 41/2020, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 18. 11. 2020 návrh soudu na určení místní příslušnosti a rozhodl takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Okresní soud v Karviné.

Odůvodnění:

1. Podáním ze dne 3. 9. 2020 (č. l. 2 spisu Okresního soudu v Karviné sp. zn. 5 PP 41/2020), podaným k poštovní přepravě dne 4. 9 2020 a doručeným Okresnímu soudu v Karviné dne 7. 9. 2020, požádal obviněný F. F. o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, který v obvodu tohoto soudu ve Věznici Karviná vykonával.

2. Ze zprávy Vězeňské služby České republiky, Věznice Karviná, ze dne 11. 9. 2020 (č. l. 12 spisu) vyplynulo, že obviněný byl dne 10. 9. 2020 převezen k dalšímu výkonu trestu odnětí svobody do Vazební věznice Praha-Ruzyně. Okresní soud v Karviné v návaznosti na to přípisem ze dne 15. 9. 2020 žádost o podmíněné propuštění postoupil k rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6 s tím, že v jeho obvodu obviněný aktuálně vykonává trest odnětí svobody.

3. Obvodní soud pro Prahu 6 přípisem ze dne 22. 9. 2020, sp. zn. 41 PP 10/2020 (č. l. 35 spisu) vrátil spisový materiál Okresnímu soudu v Karviné k rozhodnutí o žádosti obviněného o podmíněné propuštění, neboť není k tomu místně příslušným soudem. Obviněný se totiž ke dni podání své žádosti, což byl pro určení místní příslušnosti relevantní okamžik, nacházel ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Karviná, tedy v obvodu Okresního soudu v Karviné. K tomu poukázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2017, sp. zn. 7 Td 43/2017.

4. Okresní soud v Karviné následně usnesením ze dne 13. 10. 2020, sp. zn. 5 PP 41/2020, věc obviněného F. F. podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř., předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti soudu k projednání věci, neboť měl za to, že k jejímu projednání místně příslušný není. Zmínil již výše uvedenou žádost obviněného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, zprávu Vězeňské služby České republiky o jeho převozu do Vazební věznice Praha-Ruzyně a rovněž postoupení věci k rozhodnutí Obvodnímu soudu pro Prahu 6 i její vrácení. K tomu doplnil, že se nadále domnívá, že není soudem místně příslušným k projednání věci obviněného, neboť podle § 320 odst. 2 tr. ř. u osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, činí rozhodnutí související s výkonem trestu soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává. Dovodil, že místně příslušným soudem je Obvodní soud pro Prahu 6, protože v obvodu tohoto soudu obviněný v současné době vykonává trest odnětí svobody. Nejblíže společně nadřízeným soudem oběma dotčeným soudům je Nejvyšší soud.

5. Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 odst. 1 tr. ř. a dospěl k následujícím závěrům.

6. Podle § 331 tr. ř. o podmíněném propuštění z trestu odnětí svobody rozhoduje soud na návrh státního zástupce nebo ředitele věznice, v níž se vykonává trest, na žádost odsouzeného nebo i bez takové žádosti, a to ve veřejném zasedání. Podle § 333 odst. 1 tr. ř. rozhodnutí činí okresní soud, v jehož obvodu se trest odnětí svobody vykonává, přičemž, jak vyplývá z právní teorie i soudní praxe, k řízení o podmíněném propuštění je ve všech případech příslušný okresní soud, v jehož obvodu odsouzený trest vykonává, bez ohledu na to, který soud v řízení o podané obžalobě či návrhu na potrestání rozhodl jako soud prvního stupně. Za místo výkonu trestu se považuje i pobočka nebo jiný detašovaný útvar věznice, není podstatné, zda se její sídlo nachází v obvodu jiného okresního soudu, tedy kam je taková pobočka organizačně začleněna. Pro určení příslušnosti jsou rozhodující skutečnosti, které jsou dány při zahájení řízení, jejich změna v průběhu řízení může být ale důvodem pro postup podle § 25 tr. ř. (srov. Draštík A., a kol. Trestní řád: Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 848 až 900, a rovněž již výše zmiňované usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 10. 2017, sp. zn. 7 Td 43/2017 nebo i ze dne 20. 2. 2019, sp. zn. 7 Td 6/2019).

7. Obviněný F. F. v době podání žádosti o podmíněné propuštění z trestu odnětí svobody vykonával tento trest ve Věznici Karviná. Pokud ji tedy předložil Okresnímu soudu v Karviné, učinil tak ve vztahu k soudu příslušnému k takovému rozhodnutí. Podáním žádosti bylo zahájeno řízení o podmíněném propuštění, přičemž místní příslušnost soudu, vyplývající ze skutečností daných při zahájení řízení, se již následně, jak bylo uvedeno výše, při změně těchto skutečností nezměnila. Nebylo proto z daného pohledu podstatné, že obviněný byl v mezidobí, konkrétně dne 10. 9. 2020, převezen pro výkon trestu do jiné věznice (Vazební věznice Praha-Ruzyně), neboť předmětem řízení je nadále rozhodnutí o žádosti obviněného o podmíněné propuštění, doručené soudu dne 7. 9. 2020, kdy vykonával trest odnětí svobody ve Věznici Karviná.

8. Nejvyšší soud proto dospěl k závěru, že soudem, který je v této věci příslušným k rozhodnutí o žádosti obviněného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, je Okresní soud v Karviné.

9. Podle § 24 odst. 2 tr. ř. pak může soud, který rozhoduje o příslušnosti soudu, současně rozhodnout o odnětí a přikázání věci z důvodu uvedeného v § 25 tr. ř.

10. Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., podle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

11. V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody neshledal, neboť změna věznice, v níž je vykonáván trest, není výjimečným postupem, navíc obviněný může být k jednání u příslušného soudu převezen nebo může být využito postupu podle § 52a tr. ř. (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. 2. 2020, sp. zn. 8 Tdo 38/2020).

12. Proto Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení, tedy že příslušným k rozhodnutí je Okresní soud v Karviné, aniž by bylo namístě věc delegovat soudu jinému.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. 11. 2020

JUDr. Josef Mazák

předseda senátu

Vypracoval

JUDr. Radek Doležel