7 Td 51/2020Usnesení NS ze dne 14.10.2020

7 Td 51/2020-1212

USNESENÍ

Nejvyšší soud ve věci obviněných A. B., nar. XY, trvale bytem XY, okres Sokolov, a T. B., nar. XY, trvale bytem XY, okres Sokolov, vedené u Okresního soudu ve Vsetíně pod sp. zn. 4 T 114/2020, projednal v neveřejném zasedání konaném dne 14. 10. 2020 návrh tohoto soudu na odnětí a přikázání věci a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu ve Vsetíně neodnímá.

Odůvodnění:

1. Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně podala dne 3. 9. 2020 u Okresního soudu ve Vsetíně obžalobu na obviněné A. B. a T. B. U obviněné A. B. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 2, 3 tr. zákoníku a u obviněného T. B. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku.

2. Podle obžaloby se přečinů měli dopustit v podstatě tím, že v období od 14. 10. 2019 do 18. 11. 2019 v Chodově, okres Sokolov na adrese XY, po předchozí dohodě a vzájemné součinnosti v rámci společné domácnosti a hospodaření, případně na dalších místech, se připojovali do veřejné internetové sítě a na internetový portál www.facebook.com, kde pod smyšleným uživatelským jménem „A. P.“ nabízeli k prodeji různé druhy zboží za výhodné ceny, kdy vždy požadovali úhradu kupní ceny předem s vědomím, že nabízené zboží nemají k dispozici a za nabízené ceny ho nemohou ani pořídit a dodat a takto vylákané finanční prostředky si ponechají pro vlastní potřebu, kdy od poškozených přijímali finanční prostředky předem na bankovní účet vedený u ČSOB, a. s., na majitele A. B. a dále na bankovní účet vedený u Monety Money bank, a. s., na majitele D. Č., ke kterému měli přístup, a konkrétně tak jednali celkem ve 30 případech.

3. Nejvyššímu soudu byl dne 15. 9. 2020 (po doplnění byl trestní spis znovu předložen dne 30. 9. 2020) předložen trestní spis Okresního soudu ve Vsetíně sp. zn. 4 T 114/2020 s návrhem tohoto soudu na delegaci. Podle soudu se obvinění měli dopouštět trestné činnosti z místa svého bydliště v Chodově, okres Sokolov. Poškozených je podle soudu 22 z různých míst, okresů celé České republiky – Liberec, Louny, Nymburk, Plzeň, Hodonín, Nový Jičín, Olomouc, Šumperk, Bruntál, Praha, Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště a Vsetín (jednání pod bodem ad. 28. obžaloby). Oba obvinění v současné době vykonávají nepodmíněné tresty – obviněná A. B. v okrese Louny, obviněný T. B. v okrese Karlovy Vary. Soud si je vědom ustanovení § 22 tr. ř. i skutečnosti, že postup dle § 25 tr. ř. je možný z důležitých důvodů. Podle soudu převážná většina svědků (včetně poškozených), které bude třeba u soudu osobně vyslechnout a s obviněnými konfrontovat, bydlí v obvodu jiného vzdáleného soudu a projednání u tohoto jiného soudu povede k značnému urychlení řízení a hospodárnějšímu procesu. Opomenout nelze podle soudu ani dopravní spojení do města Vsetína. Hlavní železniční uzly jsou v Ostravě, Olomouci, Brně. Přímý přístup – dojezd není ani z dálnice D1. Nehospodárné a časově náročné budou i eskorty obviněných k hlavním líčením, kdy oba jsou ve VTOS ve věznicích v okrese Louny a Karlovy Vary, oba mají společné bydliště v okrese Sokolov. U Okresního soudu v Sokolově oba byli již trestně stíháni, poslední odsouzení z roku 2020 mají u Okresního soudu Teplice. Pro obdobnou trestnou činnost (§ 209 odst.1, 2, 3 tr. zákoníku) za období od 6/2016 – 6/2019 v Chodově, okres Sokolov (94 útoků) jsou oba obvinění v současné době stíhání u OSZ v Sokolově (stíhání zahájeno dne 3. 9. 2020).

4. Okresní soud ve Vsetíně proto podal ve smyslu § 25 tr. ř. návrh na odnětí předmětné trestní věci Okresnímu soudu ve Vsetíně a přikázání jinému soudu téhož druhu a stupně, a to Okresnímu soudu v Lounech, případně Okresnímu soudu v Sokolově. Je přesvědčen, že postup podle § 25 tr. ř. není v rozporu s účelem trestního řízení a základními zásadami pro trestní řízení. Důvodem žádosti je respektování zásad rychlosti a hospodárnosti řízení, jakož i zájem na zajištění ústavního práva obviněných na projednání trestní věci v jejich přítomnosti, tak, aby se mohli vyjádřit ke všem prováděným důkazům.

5. Nejvyšší soud projednal předložený návrh a dospěl k následujícímu závěru.

6. Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

7. V daném případě není pochyb o příslušnosti Okresního soudu ve Vsetíně k projednání věci, což ostatně ani tento soud nesporuje. Obvod tohoto soudu je totiž podle obžaloby, byť v jediném případě (jednání pod bodem 28. obžaloby), místem, kde byla poškozená uvedena v omyl klamavou nabídkou obviněných a místem vzniku následku trestného jednání obviněných. U tohoto soudu byla také podána na obviněné obžaloba, čímž se tento soud stal místně příslušným k projednání věci bez ohledu na to, že místně příslušným by podle hledisek § 18 odst. 1 tr. ř. mohl být i jiný soud (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 3. 1994, sp. zn. Ntd 52/94, publikované ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek NS pod č. R 53/1994).

8. Trestní věc obviněných se nyní nachází ve stadiu po podání obžaloby, na počátku řízení před soudem prvního stupně, kdy se jedná o návrh soudu, který postavil svou argumentaci především na hledisku hospodárnosti a rychlosti trestního řízení. Nejvyšší soud však v těchto argumentech soudu neshledal důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř.

9. V obecné rovině skutečnost, že obviněný má bydliště v obvodu jiného soudu, než soudu příslušného k projednání věci, není sama o sobě důležitým důvodem ve smyslu § 25 tr. ř. k odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu. Je nutno trvat na tom, že jde o postup zcela výjimečný a tedy odůvodněný zcela výjimečnými okolnostmi. Na straně obviněného to může být zejména značně vysoký věk, nebo závažné zdravotní problémy, které výrazně omezují jeho mobilitu. V dané věci jsou obžalovány dvě osoby, obě s bydlištěm v okrese Sokolov, nyní se však obě nacházejí ve výkonu trestu odnětí svobody v jiné věci, kdy mohou být eskortovány ke kterémukoli soudu.

10. Dále ani skutečnost, že větší počet svědků navržených ke slyšení u hlavního líčení je z různých částí republiky, a nikoli z obvodu příslušného soudu, není všeobecně důležitým důvodem ve smyslu § 25 tr. ř. k odnětí věci příslušnému soudu a jejímu přikázání jinému soudu, neboť se jedná o zcela běžnou skutečnost, zvláště u trestných činů spáchaných prostřednictvím internetu. V tomto konkrétním případě navrhuje obžaloba ke slyšení u hlavního líčení 25 svědků a poškozených (11 osob s bydlištěm v Čechách a 14 osob s bydlištěm na Moravě), jejichž náklady hradí stát. Bude však otázkou dokazování zda bude nutné všechny navržené svědky vyslechnout v hlavním líčení či zda vyvstane nutnost výslechu ještě dalších osob, než které byly navrženy v obžalobě ke slyšení u hlavního líčení. Tuto otázku nelze dopředu předjímat. Důležitý důvod pro postup podle § 25 tr. ř. neshledal Nejvyšší soud ani v argumentu soudu týkajícího se obtížné dostupnosti Okresního soudu ve Vsetíně.

11. Pokud jde o soudem zmiňované trestní stíhání obviněných zahájené Okresním státním zastupitelstvím v Sokolově dne 3. 9. 2020 pro obdobnou trestnou činnost obviněných (94 útoků), neshledal Nejvyšší soud podmínky pro konání společného řízení ve smyslu § 20 odst. 1 tr. ř., neboť obě věci se nacházejí ve zcela jiné fázi řízení. Nejvyšší soud ani v tomto argumentu neshledal důležitý důvod pro postup podle § 25 tr. ř.

12. Po pečlivém zvážení okolností tohoto konkrétního případu dospěl Nejvyšší soud k závěru, že v projednávané věci nejsou naplněny podmínky § 25 tr. ř., které by odůvodňovaly průlom do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Je nepochybné, že trestní věc obviněných bude u příslušného Okresního soudu ve Vsetíně řádně objasněna a nestranně a zákonně projednána.

13. Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. 10. 2020

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu