7 Td 102/2019Usnesení NS ze dne 29.01.2020

7 Td 102/2019-1062

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl dne 29. 1. 2020 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného V. P., nar. XY, trvale bytem XY, vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 20 T 27/2019, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Krajský soud v Ostravě.

Odůvodnění:

1. Státní zástupkyně Krajského státního zastupitelství v Českých Budějovicích podala dne 15. 11. 2019 u Krajského soudu v Českých Budějovicích obžalobu na obviněného V. P. pro ad I. zločin týrání osoby žijící ve společném obydlí podle § 199 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku, ad II. zločin týrání svěřené osoby podle § 198 odst. 1, odst. 2 písm. d) tr. zákoníku, zvlášť závažný zločin znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, přečin ohrožování výchovy dítěte podle § 201 odst. 1 písm. a), odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, ad III. přečin nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, ad IV. přečin nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. c), tr. zákoníku, ad V. přečin nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, ad VI. přečin vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, přečin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 1 tr. zákoníku, přečin nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, ad VII. přečin vydírání podle § 175 odst. 1 tr. zákoníku, přečin výroby a jiného nakládání s dětskou pornografií podle § 192 odst. 1 tr. zákoníku, přečin nebezpečného pronásledování podle § 354 odst. 1 písm. c), odst. 2 písm. a) tr. zákoníku.

2. Usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 12. 2019, sp. zn. 20 T 27/2019, byla trestní věc obviněného podle § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. předložena Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti, neboť má Krajský soud v Českých Budějovicích za to, že není příslušný k projednání věci. Soud uvedl, že podle ustanovení § 21 odst. 2 tr. ř., které upravuje postup při konání společného řízení, společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu. Obviněný je podle obžaloby mimo jiné stíhán pro skutek pod bodem ad II., ve kterém je mimo jiné spatřován zvlášť závažný zločin znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. Tento zvlášť závažný zločin je ohrožen trestní sazbou od 5 do 12 let odnětí svobody. Vzhledem k ostatním skutkům v obžalobě, se podle soudu jedná o nejtěžší trestný čin. Tohoto zvlášť závažného zločinu se měl obviněný dopustit v XY, případně na jiných místech v okolí, tedy v obvodu Krajského soudu v Ostravě. Ustanovení § 21 odst. 2 tr. ř. řeší místní příslušnost soudu v případech, kdy podle předchozích ustanovení o příslušnosti je příslušných několik soudů, které jsou si postaveny na roveň. Nejtěžším trestným činem je pak trestný čin s nejpřísnější trestní sazbou, což je v tomto konkrétním případě zvlášť závažný zločin znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. Krajský soud v Českých Budějovicích má tedy za to, že místně příslušný k projednání věci obviněného je Krajský soud v Ostravě. Nejvyšší soud je pak nejblíže společně nadřízeným soudem a soudem příslušným k rozhodnutí o příslušnosti soudu.

3. Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

4. Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

5. V uvedené věci je obviněný jednou obžalobou podanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích viněn ze spáchání několika trestných činů popsaných v obžalobě pod body ad I. – ad VII., z nichž pro jeden trestný čin [zvlášť závažný zločin znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku, pod bodem ad II.] je podle § 17 odst. 1 tr. ř. ke konání řízení v prvním stupni příslušný krajský soud, neboť tento zvlášť závažný zločin je ohrožen trestní sazbou od 5 do 12 let odnětí svobody.

6. Podle § 21 odst. 1 tr. ř. společné řízení koná krajský soud, je-li příslušný konat řízení alespoň o jednom z trestných činů. Podle § 21 odst. 2 tr. ř. společné řízení koná soud, který je příslušný konat řízení proti pachateli trestného činu nebo o nejtěžším trestném činu.

7. V tomto ustanovení jde o pravidlo pro určení příslušnosti soudu pro společné řízení. Podle něho společné řízení koná krajský soud, je-li věcně příslušný (§ 17 tr. ř.) alespoň pro jeden z trestných činů, které spolu souvisí. Pro řízení před krajským soudem ohledně trestných činů, které spolu souvisejí a z nichž jen jeden spadá do věcné příslušnosti krajského soudu, platí pro určení místní příslušnosti tohoto společného řízení stejné zásady, které platí pro čin, který věcnou příslušnost krajského soudu založil. Jestliže tedy mezi souvisejícími trestnými činy je pouze jeden, který věcně přísluší před krajský soud, uplatní se ustanovení odstavce 1 a místní příslušnost pro společné řízení se určuje podle zásad, které platí pro trestný čin, pro nějž je věcně příslušný krajský soud (viz ŠÁMAL Pavel, ŠÁMALOVÁ Milada. § 21, In: ŠÁMAL Pavel, GŘIVNA Tomáš, NOVOTNÁ Jaroslava, PÚRY František, RŮŽIČKA Miroslav, ŘÍHA Jiří, ŠÁMALOVÁ Milada, ŠKVAIN Petr. Trestní řád I, II, III. 7. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2013).

8. Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ je zřejmé, že věcnou příslušnost krajského soudu k projednání věci obviněného založil obviněný svým jednáním popsaným pod bodem ad II. obžaloby vůči své nevlastní nezletilé dceři, v němž obžaloba spatřuje mimo jiné zvlášť závažný zločin znásilnění podle § 185 odst. 1, odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. a) tr. zákoníku. Ve smyslu § 18 odst. 1 tr. ř. z popisu skutku vyplývá, že se obviněný měl jednání dopouštět v XY, části XY, okres Frýdek-Místek, v domě č. XY, a okolí, kde v žalovanou dobu bydlel se svou manželkou a nevlastní nezletilou dcerou. Trestného činu, pro nějž je věcně příslušný krajský soud, se obviněný měl dopouštět v obvodu Krajského soudu v Ostravě, který je tak místně příslušným soudem k projednání věci obviněného. Obžaloba byla tedy podána u místně nepříslušného Krajského soudu v Českých Budějovicích, když místně příslušný je Krajský soud v Ostravě.

9. Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

10. K rozhodnutí podle § 25 tr. ř. Nejvyšší soud neshledal důvody, neboť z obžaloby vyplývá, že ke slyšení v hlavním líčení jsou navrhováni jak svědci, kteří mají bydliště v obvodu Krajského soudu v Českých Budějovicích, tak svědci z obvodu Krajského soudu v Ostravě.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 29. 1. 2020

JUDr. Michal Mikláš

předseda senátu