7 Tcu 5/2020Usnesení NS ze dne 18.03.2020

7 Tcu 5/2020-17

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal v neveřejném zasedání dne 18. 3. 2020 návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

I. Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na část odsouzení občana České republiky M. S., nar. XY v XY, rozsudkem Zemského soudu Linz, Rakouská republika, ze dne 6. 3. 2017, sp. zn. 60 Hv 7/17z, a to pro trestný čin krádeže spáchaný částečně vloupáním za účelem obživy, zčásti ve stadiu pokusu a zčásti dokonaným, podle trestního zákona Rakouské republiky a tomu odpovídající část trestu odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

II. Naproti tomu návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, ohledně části odsouzení občana České republiky M. S., nar. XY v XY, rozsudkem Zemského soudu Linz, Rakouská republika, ze dne 6. 3. 2017, sp. zn. 60 Hv 7/17z, a to pro čin neoprávněného držení zakázané zbraně, podle zákona o zbraních Rakouské republiky, a tomuto činu odpovídající část trestu v trvání 2 (dvou) měsíců, se zamítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Zemského soudu Linz, Rakouská republika, ze dne 6. 3. 2017, sp. zn. 60 Hv 7/17z, který nabyl právní moci dne 6. 3. 2017, byl odsouzený uznán vinným trestným činem krádeže spáchaným částečně vloupáním za účelem obživy, zčásti ve stadiu pokusu a zčásti dokonaným podle trestního zákona Rakouské republiky a činem neoprávněného držení zakázané zbraně, podle zákona o zbraních Rakouské republiky, za což byl odsouzen k trestu odnětí svobody na dvacet dva měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se odsouzený dopustil trestné činnosti skutky níže popsanými v podstatě tím, že

I.

1. v blíže nezjištěné době v září 2016 v Linzi odcizil dosud neznámému poškozenému jízdní kolo zn. BMX Freestyle dosud neznámé hodnoty,

2. v blíže nezjištěné době v září 2016 v Linzi odcizil dosud neznámému poškozenému jízdní kolo zn. Giant dosud neznámé hodnoty vloupáním, a sice vypáčením lankového zámku nůžkami na šrouby,

3. v blíže nezjištěné době v září 2016 v Linzi odcizil dosud neznámému poškozenému jízdní kolo zn. Ghost v neznámé hodnotě vloupáním, a sice vypáčením lankového zámku nůžkami na šrouby,

4. v období od 4. 9. do 8. 9. 2016 v Linzi odcizil H. K. jízdní kolo zn. KTM Sport v hodnotě cca 690 EUR vloupáním, a sice vypáčením sklepní kóje,

5. v období od 4. 9. do 8. 9. 2016 v Linzi odcizil M. I. jízdní kolo zn. Serious v hodnotě 220 EUR vloupáním, a sice vypáčením sklepní kóje,

6. v období od 4. 9. do 8. 9. 2016 v Linzi odcizil J. J. M. jízdní kolo zn. Trek v hodnotě 970 EUR a částečně starožitný lovecký luk vč. příslušenství v celkové hodnotě 1 200 EUR vloupáním, a sice vypáčením sklepní kóje,

7. v období od 1. 8. do 1. 10. 2016 v Linzi odcizil J. K. jízdní kolo zn. Klein Palomino v hodnotě 2 400 EUR vloupáním, a sice vypáčením lankového zámku,

8. v noci na 7. 9. 2016 v Linzi odcizil J. R. jízdní kolo zn. Cannondale v hodnotě 2 670 EUR, pár lyžařských bot zn. Fischer v hodnotě cca 240 EUR, koňské sedlo zn. Ken Taur Medea v hodnotě cca 800 EUR a šest lahví vína v celkové hodnotě 20 EUR vloupáním, a sice vypáčením sklepní kóje,

9. v noci na 7. 9. 2016 v Linzi odcizil T. A. set-top box v hodnotě cca 140 EUR vloupáním, a sice vypáčením sklepní kóje,

10. v období od 2. 9. do 13. 9. 2016 v Linzi odcizil T. W. H. jízdní kolo zn. Black Forest v hodnotě cca 1 000 EUR, jízdní kolo zn. Merida v hodnotě cca 570 EUR, součásti jízdního kola v celkové hodnotě cca 110 EUR, příklepovou vrtačku zn. Bosch v hodnotě cca 220 EUR, vrtačku zn. Bosch v hodnotě cca 160 EUR, nůž zn. Leatherman v hodnotě cca 100 EUR, lyžařské brýle zn. Anton v hodnotě cca 90 EUR a příslušenství pro potápěče zn. Scubapro v celkové hodnotě cca 340 EUR vloupáním, a sice vypáčením sklepní kóje,

11. v období od 2. 9. do 13. 9. 2016 v Linzi odcizil E. W. jízdní kolo zn. KTM v hodnotě cca 1 340 EUR vloupáním, a sice vypáčením sklepní kóje,

12. v období od 3. 9. do 13. 9. 2016 v Linzi odcizil K. K. cennosti vloupáním, a sice vypáčením sklepní kóje, přičemž čin zůstal ve stadiu pokusu,

13. dne 9. 9. 2016 v Linzi odcizil G. S. jízdní kolo zn. Merida v hodnotě cca 1 000 EUR vloupáním, a sice vylomením lankového zámku,

14. dne 10. 9. 2016 v Linzi odcizil dosud neznámému poškozenému jízdní kolo zn. Merida dosud neznámé hodnoty vloupáním, a sice vylomením lankového zámku, přičemž čin zůstal ve stadiu pokusu,

15. dne 10. 9. 2016 v Uferu odcizil R. S. jízdní kolo zn. HT v hodnotě cca 400 EUR, vč. hotovosti ve výši 30 EUR,

16. dne 2. 9. 2016 v Gmündu odcizil M. A. jízdní kolo zn. KTM v hodnotě cca 340 EUR vloupáním, a sice vypáčením sklepní kóje,

17. dne 2. 9. 2016 v Nondorfu odcizil K. F. jízdní kolo zn. Cube GT v hodnotě cca 1 340 EUR,

18. dne 21. 9. 2016 v Gmündu odcizil H. G. jízdní kolo zn. KTM Revolator a A. C. jízdní kolo zn. KTM Ultra v hodnotě cca 400 EUR vloupáním, a sice vypáčením dveří a vylomením lankového zámku jízdního kola H. G.,

19. v blíže nezjištěné době na počátku září 2016 v Linzi společně s odděleně trestně stíhanou N. M. a J. Š. odcizil dosud neznámému poškozenému jízdní kolo zn. X-FACT v hodnotě cca 470 EUR a jízdní kolo zn. CUBE LTD v hodnotě cca 470 EUR vloupáním, a sice vypáčením dveří hotelové garáže,

20. v blíže nezjištěné době, zřejmě v září 2016 v Linzi, s odděleně stíhaným J. K. v okolí Linze odcizil dosud neznámému poškozenému hotovost ve výši 10 EUR vloupáním, a sice rozbitím okénka osobního vozidla.

II. od dosud nezjištěné doby do zajištění dne 21. 9. 2016 v Gmündu, byť z nedbalosti, neoprávněně držel zakázanou zbraň, a to tzv. „boxera“ (podle § 17 odst. 1 č. 6 zákona o zbraních Rakouské republiky).

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou částečně splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený je občanem České republiky, který byl odsouzen cizozemským soudem.

Pokud jde o druhou formální podmínku postupu podle § 4a odst. 3 zákona, tedy podmínku oboustranné trestnosti činu, zásadně platí, že jestliže je předmětem odsuzujícího cizozemského rozsudku více skutků, posuzuje se podmínka oboustranné trestnosti samostatně ve vztahu ke každému z těchto více skutků (viz č. 51/2000-I. Sb. rozh. tr.). Pokud je předmětem odsuzujícího rozsudku více skutků, ale některý z nich není trestným činem podle trestního zákona České republiky, v takovém případě se jako na odsouzení soudem České republiky hledí jen na část odsouzení, které se týká skutku (skutků), u něhož je podmínka oboustranné trestnosti splněna, včetně jemu odpovídající části uloženého trestu. Odpovídající část trestu, která se týká skutku, ohledně kterého se hledí jako na odsouzení soudem České republiky, u něhož je podmínka oboustranné trestnosti činu splněna, určí v rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud s přihlédnutím k poměru závažnosti skutku, u něhož se hledí jako na odsouzení soudem České republiky, a závažnosti skutku, ohledně něhož tyto podmínky splněny nejsou. Určení odpovídajícího (přiměřeného) trestu, ohledně něhož se na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu hledí jako na odsouzení soudem České republiky je nezbytné i s ohledem na právní účinky rozhodnutí Nejvyššího soudu učiněného podle § 4a odst. 3 zákona (viz č. 51/2000-II. Sb. rozh. tr.). Ohledně skutku, který není trestným činem podle právního řádu České republiky (u něhož není splněna podmínka oboustranné trestnosti činu), se návrh Ministerstva spravedlnosti na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona zamítne.

S ohledem na výše uvedené úvahy dospěl Nejvyšší soud k závěru, že pokud jde o odsouzení pro jednání, v němž je v případě odsouzeného spatřován trestný čin krádeže za účelem obživy spáchaný částečně vloupáním, z části ve stadiu pokusu a zčásti dokonaným [ad. bod I. rozsudku], podle trestního zákona Rakouské republiky, tak v tomto případě se odsouzení týká skutku, který vykazuje znaky trestného činu i podle právního řádu České republiky (krádeže podle § 205 tr. zákoníku). V tomto rozsahu jsou tedy splněny všechny formální podmínky § 4a odst. 3 zákona.

S poukazem na shora uvedené však podle Nejvyššího soudu podmínka oboustranné trestnosti činu není splněna v případě skutku, ve kterém je v jednání odsouzeného v bodě II. rozsudku spatřován čin nedovoleného držení zakázané zbraně, podle příslušných ustanovení trestního zákona a zákona o zbraních Rakouské republiky, spočívající v tom, že od dosud nezjištěné doby do zajištění dne 21. 9. 2016 v Gmündu, byť z nedbalosti, držel neoprávněně zakázanou zbraň, a to tzv. „boxera“ (podle § 17 odst. 1 č. 6 zákona o zbraních Rakouské republiky).

Toto jednání nenaplňuje znaky žádné skutkové podstaty trestného činu podle trestního zákona České republiky, když evidentně nejde o v úvahu přicházející trestný čin nedovoleného ozbrojování podle § 279 tr. zákoníku. Proto Nejvyšší soud návrh Ministerstva spravedlnosti podle § 4a odst. 3 zákona ohledně cizozemského odsouzení v této části, tj. ohledně tohoto skutku a za něj odpovídajícího trestu, zamítl.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený se pro svůj prospěch dopustil jednání, kterým způsobil vyšší škodu na cizím majetku. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je zvyšována tím, že se této dopustil v celkem dvaceti případech, a to částečně i ve spolupachatelství, jakož i způsobem jejího provedení. Z opisu z evidence Rejstříku trestů rovněž vyplývá, že odsouzený byl již v minulosti v České republice vícekrát odsouzen pro majetkovou trestnou činnost. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen nezanedbatelný trest odnětí svobody.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti České republiky vyhověl v rozsahu stanoveném ve výroku tohoto rozhodnutí. Přitom rozhodl tak, že část trestu odsouzeného, ohledně něhož se hledí jako na odsouzení soudem České republiky, činí trest odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců, a to s přihlédnutím k poměru závažnosti jednotlivých skutků.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.Poučení:

V Brně dne 18. 3. 2020

JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D.

předseda senátu