7 Nd 272/2001Usnesení NS ze dne 21.12.2001

7 Nd 272/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky jako soud nadřízený rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Sováka a soudců JUDr. Jana Engelmanna a JUDr. Petra Hrachovce ve věci návrhu žalované Z. S., zastoupené JUDr. E. P., advokátkou, na obnovu řízení, ve věci vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 14 C 325/2000, o návrhu žalované na přikázání věci z důvodu vhodnosti takto:

Věc - řízení o návrhu žalované Z. S., zastoupené JUDr. E. P., advokátkou, na obnovu řízení, ve věci vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 14 C 325/2000, s e podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. přikazujek projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Přerově.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 15. 4. 1998, sp. zn. 7 C 224/97, potvrzeným rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 16. 5. 2000, sp. zn. 12 Co 639/98, bylo ve věci žalobce: Česká republika - Finanční úřad v L., proti žalované Z. S. rozhodnuto tak, že dohoda o vypořádání zaniklého bezpodílového spoluvlastnictví manželů J. a Z. S. ze dne 27. 10. 1995 je vůči žalobci právně neúčinná.

Návrhem ze dne 20. 10. 2000 se žalovaná domáhá vůči těmto rozhodnutím okresního soudu obnovy řízení a o tomto návrhu je u Okresního soudu v Litoměřicích vedeno řízení pod sp. zn. 14 C 325/2000.

Podáním ze dne 9. 4. 2001, které bylo Okresnímu soudu v Litoměřicích doručeno dne 19. 4. 2001, sdělil Finanční úřad v L. okresnímu soudu, že dnem 21. 12. 1998 došlo u poplatníka J. S., tedy osoby, které se týkají návrhy listinných důkazů obnovy řízení, z důvodu změny jeho bydliště i ke změně místní příslušnosti správce daně, a to od Finančního úřadu v L. k Finančnímu úřadu v H., okres P. U Finančního úřadu v L. již nejsou k dispozici žádné podklady, které by bylo možné využít při obnově řízení.

Okresní soud v Litoměřicích za tohoto stavu věci vyzval účastníky řízení, aby se vyjádřili a sdělili své stanovisko k přikázání věci jinému soudu, konkrétně Okresnímu soudu v Přerově.

Ani jeden z účastníků řízení se k otázce zamýšlené delegace nevyjádřil, v podání ze dne 6. 8. 2001, které bylo Okresnímu soudu v Litoměřicích doručeno dne 8. 8. 2001, však žalovaná Z. S. namítla podjatost všech soudců Okresního soudu v Litoměřicích s tím, že pouze jednání před příslušným okresním soudem v jiném regionu zaručí skutečnou nestrannost v dané záležitosti a spravedlivé rozhodnutí ve věci. A požádala proto, aby o věci nerozhodoval Okresní soud v Litoměřicích ani jiný soud v Severočeském regionu.

Písemným podáním ze dne 1. 10. 2001, doručeným Nejvyššímu soudu České republiky dne 3. 10. 2001, Okresní soud v Litoměřicích předložil spis Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o návrhu okresního soudu na přikázání věci spolu s vyjádřením námitkou podjatosti dotčených soudců okresního soudu.

Na podkladě předloženého spisového materiálu shledal Nejvyšší soud České republiky postup podle § 12 odst. 2, odst. 3 o. s. ř. zákonným a důvodným a přikázal proto věc, a to i se zřetelem k zájmům procesní ekonomiky, k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu v Přerově.

Za tohoto procesního stavu se stala námitka podjatosti soudců Okresního soudu v Litoměřicích, uplatněná žalovanou Z. S. v rámci řízení o obnově, bezpředmětnou.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. prosince 2001

Předseda senátu

JUDr. Zdeněk Sovák