7 Nd 18/2001Usnesení NS ze dne 24.01.2001

7 Nd 18/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl jako soud nadřízený v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Sováka a soudců JUDr. Jana Engelmanna a JUDr. Petra Hrachovce v řízení o prohlášení konkursu na majetek dlužníka I.C.C., s. r. o., se sídlem P., N. v. 22, zastoupeného advokátem JUDr. L. L., zahájeném na návrh navrhovatelů 1) L. L., zastoupené advokátem JUDr. P. Č., 2) dlužníka I.C.C., s. r. o., se sídlem P., N. v. 22, zastoupeného advokátem JUDr. L. L., a 3) P. L., vedené u bývalého Krajského obchodního soudu v Praze (nyní u Městského soudu v Praze) pod sp. zn. 94 K 105/98 a u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Ko 9/2001, o námitce navrhovatelky L. L. ohledně podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze takto:

Soudci Vrchního soudu v Praze JUDr. J. K., JUDr. F. K., JUDr. J. G.n, JUDr. I. K., JUDr. M. T., JUDr. P. F. a JUDr. L. Z., kterým podle rozvrhu práce přísluší ve věci jednat a rozhodnout, nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí ve věci, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 94 K 105/98 a u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Ko 9/2001.

Odůvodnění:

V odvoláním podaném dne 19. 9. 2000 proti usnesení bývalého Krajského obchodního soudu v Praze z 31. 8. 2000, č. j. 94 K 105/98-42, navrhovatelka L. L. vznesla kromě jiného námitku podjatosti vůči všem soudcům, kteří až dosud ve věci rozhodovali, včetně soudců Vrchního soudu v Praze. Spis byl s touto námitkou podjatosti a s vyjádřením soudců JUDr. P. J. a JUDr. L. B. předložen k rozhodnutí Vrchnímu soudu v Praze, kde je věc nadále vedena pod sp. zn. 1 Ko 9/2001.

Dne 15. 1. 2001 byl spis doručen Nejvyššímu soudu České republiky s vyjádřením soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. J. K., JUDr. F. K., JUDr. J. G., JUDr. I. K., JUDr. M. T., JUDr. P. F. a JUDr. L. Z., s tím, že jde o všechny soudce, kterým by podle rozvrhu práce příslušelo ve věci jednat a rozhodnout.

Nejvyšší soud České republiky jako soud Vrchnímu soudu v Praze ve smyslu § 16 odst. 1 věta první o. s. ř. nadřízený posoudil námitku navrhovatelky L. L. vzhledem k obsahu citovaného podání jako námitku podjatosti všech soudců Vrchního soudu v Praze, kteří až dosud ve věci rozhodovali. Podobnou námitku podjatosti je však podle platné zákonné úpravy nutno vztáhnout toliko na ty soudce, kteří jsou podle stávajícího rozvrhu práce nadále příslušní ve věci jednat a rozhodnout.

Podle rozvrhu práce Vrchního soudu v Praze přísluší v dané věci jednat a rozhodnout senátu 1 Ko, jehož členy jsou JUDr. J. K., JUDr. F. K. a JUDr. J. G., a tento senát je zastupován senátem 2 Ko, jehož členy jsou JUDr. I. K., JUDr. M. T., JUDr. P. F. a JUDr. L. Z.

Všech sedm shora uvedených soudců Vrchního soudu v Praze se k námitce podjatosti, uplatněné navrhovatelkou L. L., písemně výslovně vyjádřilo v tom smyslu, že k projednávané věci ani k účastníkům řízení nemají žádný osobní vztah, na výsledku řízení nemají žádný zájem a nejsou jim známy žádné skutečnosti, jež by mohly vzbuzovat pochyby o jejich nepodjatosti.

Podle ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř. je soudce vyloučen z projednávání a rozhodování věci, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti.

Podle ustanovení § 14 odst. 2 o. s. ř. je u soudu vyššího stupně vyloučen z projednávání a rozhodování věci i soudce, který věc rozhodoval u soudu nižšího stupně.

Nejvyšší soud České republiky však dospěl k závěru, že podmínky pro vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze JUDr. J. K., JUDr. F. K., JUDr. J. G., JUDr. I. K., JUDr. M. T., JUDr. P. F. a JUDr. L. Z. ve smyslu shora citovaných ustanovení občanského soudního řádu nejsou v předmětné věci splněny. Není dán žádný konkrétní důvod k tomu, aby Nejvyšší soud dovodil jejich podjatost, přičemž za okolnost reálně vzbuzující pochybnost o nepodjatosti jmenovaných soudců nelze považovat ani nespokojenost navrhovatelky s rozhodnutím, resp. s procesním postupem nalézacího soudu v předchozím řízení.

Nejvyšší soud České republiky proto v souladu s ust. § 14 odst. 1 a § 16 odst. 1 o. s. ř. rozhodl tak, že soudci Vrchního soudu v Praze, uvedení ve výroku tohoto usnesení, nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování v dané věci.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. 1. 2001

Předseda senátu

JUDr. Zdeněk Sovák