7 Nd 170/2001Usnesení NS ze dne 20.06.2001

7 Nd 170/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Hrachovce a soudců JUDr. Jana Engelmanna a JUDr. Františka Púryho v právní věci žalobkyně P. S., proti žalovanému J. S., o rozvod manželství, rozhodl o určení místní příslušnosti soudu takto:

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Sokolově.

Odůvodnění:

Žalobkyně podala u Okresního soudu v Sokolově návrh na rozvod manželství. Okresní soud v Sokolově předložil věc Nejvyššímu soudu s návrhem, aby rozhodl o určení místní příslušnosti soudu. V návrhu Okresní soud v Sokolově poukázal na to, že sám není místně příslušný a že chybějí podmínky místní příslušnosti.

V posuzovaném případě jde o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky. Vyplývá to z ustanovení § 38 odst. 1 zák. č. 97/1963 Sb. ve znění pozdějších zákonů, podle něhož ve věcech manželských, mezi které patří i řízení o zrušení manželství rozvodem, je pravomoc soudů České republiky dána, je-li alespoň jeden z manželů občanem České republiky.

Věcně příslušným je okresní soud, což je zřejmé z ustanovení § 9 odst. 1 o. s. ř. Místní příslušnost soudu je v ustanovení § 88 písm. a) o. s. ř. upravena tak, že k řízení je příslušný soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů, a není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce.

Na území České republiky se nenachází poslední společné bydliště účastníků řízení. Žádný z účastníků řízení nemá v České republice obecný soud podle § 85 odst. 1 o. s. ř. Z toho je zřejmé, že podmínky místní příslušnosti chybějí.

Proto Nejvyšší soud postupem podle § 11 odst. 3 o. s. ř. určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Sokolově. Nejvyšší soud přitom vycházel ze skutečnosti, že v obvodu tohoto soudu účastníci řízení uzavřeli manželství a že sídlo tohoto soudu je pro ně vzhledem k jejich bydlišti ve městě H. snadno dostupné.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 20. června 2001

Předseda senátu

JUDr. Petr Hrachovec