6 Tz 23/2015Usnesení NS ze dne 30.09.2015

6 Tz 23/2015-I.-62

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl ve veřejném zasedání dne 30. září 2015, konaném o stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného S. S. , proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 7. 2014, č. j. 4 To 288/2014-94, jako soudu odvolacího, ve věci vedené u Okresního soudu ve Strakonicích pod sp. zn. 3 T 113/2013, takto:

Podle § 275 odst. 4 tr. ř. se obviněný S. S. bere do vazby z důvodu uvedeného v § 67 písm. c) tr. ř.

Odůvodnění:

Obviněný S. S. vykonává souhrnný trest odnětí svobody v trvání dvou roků, který mu byl uložen rozsudkem Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 28. 1. 2014, č. j. 3 T 113/2013-52, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 7. 2014, č. j. 4 To 288/2014-94, za přečin krádeže podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku, přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. zákoníku, přečin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku, přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku a sbíhající se přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), odst. 2 tr. zákoníku, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a přečin nebezpečného vyhrožování podle § 353 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku, jimiž byl uznán vinným trestním příkazem Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 31. 5. 2013, č. j. 3 T 75/2013-175, a sbíhající se přečin krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b), odst. 2 tr. zákoníku, dílem ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku, jímž byl uznán vinným rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne 29. 8. 2013, č. j. 3 T 75/2013-87.

Na podkladě stížnosti pro porušení zákona podané ministrem spravedlnosti ve prospěch obviněného proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 3. 7. 2014, č. j. 4 To 288/2014-94, bylo citované usnesení odvolacího soudu Nejvyšším soudem podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušeno s tím, že krajskému soudu bylo přikázáno, aby věc v rozsahu zrušení znovu projednal a rozhodl. Tím u obviněného odpadl podklad pro další výkon trestu odnětí svobody a bylo nutné rozhodovat o vazbě (§ 275 odst. 4 tr. ř.).

Odvolacímu rozhodnutí předcházející rozsudek soudu prvního stupně byl vydán ohledně skutků, jichž se obviněný měl dopustit dne 8. 4. 2012 [přečin podle § 205 odst. 2 tr. zákoníku], dne 30. 9. 2012 [přečin podle § 205 odst. 1 písm. d), odst. 2 tr. zákoníku], dne 30. 9. 2012 [přečin podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku] a ve dnech 31. 12. 2012 a 2. 3. 2013 [přečin podle § 205 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku]. Trestní stíhání obviněného bylo ve svých počátcích vedeno za situace, kdy vykonával nepodmíněný trest odnětí svobody, uložený mu v jiné trestní věci, který vykonal dne 16. 2. 2014. Přestože se obviněný nacházel ve zkušební době podmíněného odsouzení (rozsudkem Okresního soudu v Klatovech ze dne 29. 8. 2013, č. j. 3 T 75/2013-87, mu byl uložen trest odnětí svobody v trvání dvou roků, jehož výkon byl podmíněně odložen na zkušební dobu tří roků), dopustil se krátce po propuštění z výkonu trestu (dne 19. 4. a 20. 4. 2014) další majetkové trestné činnosti [přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a), b) tr. zákoníku a přečinu porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku], pro kterou byl odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání deseti měsíců rozsudkem Okresního soudu v Jindřichově Hradci ze dne 12. 5. 2014, č. j. 11 T 47/2014-154. Tento trest obviněný vykonal dne 20. 2. 2015.

Z uvedeného je zřejmé, že obviněný se opakovaně dopouští trestné činnosti majetkového charakteru (speciální recidiva je prokázána i dalšími odsouzeními, která jsou uvedena v jeho rejstříku trestů), přičemž od jejího spáchání ho neodrazuje ani výkon nepodmíněného trestu odnětí svobody, případně hrozba přeměny podmíněně odloženého výkonu trestu. Obviněný není dostatečně sociálně ukotven, v jeho případě hrozí, že by se při propuštění na svobodu mohl dopustit opětovně stejného druhu trestné činnosti. Jinými slovy vyjádřeno, ze zjištění týkajícího se osoby obviněného a jeho způsobu jednání plyne, že je dána důvodná obava, že při pobytu na svobodě bude opakovat trestnou činnost, pro níž je stíhán. U obviněného je tak dán důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř.

Podmínky pro to, aby obviněný byl vzat do vazby, jsou splněny i z toho hlediska, že dosud zjištěné skutečnosti svědčí o tom, že byl spáchán skutek, pro který bylo zahájeno trestní stíhání, že tento skutek má znaky přečinů, které v něm shledaly soudy nižších stupňů, že pachatelem těchto trestných činů je obviněný, a že účelu vazby – vzhledem k osobě obviněného a závažnosti trestných činů – nelze dosáhnout jiným opatřením.

Nejvyšší soud proto vzal obviněného podle § 275 odst. 4 tr. ř. do vazby.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 30. září 2015

JUDr. Ivo Kouřil

předseda senátu