6 Tdo 833/2007Usnesení NS ze dne 25.07.2007

6 Tdo 833/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 25. července 2007 o dovolání podaném obviněným P. P., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Valdice, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. 10 To 21/2007, ve věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 7 Nt 55/2006, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 1. 2007, č. j. 7 Nt 55/2006-24, byl podle § 283 písm. d) tr. ř. zamítnut návrh odsouzeného P.P.na povolení obnovy řízení v trestní věci vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 7 T 2/2002, které skončilo pravomocným rozsudkem ze dne 5. 2. 2002 ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 25. 4. 2002, sp. zn. 10 To 37/02, kdy obviněný byl jako zvlášť nebezpečný recidivista podle § 41 odst. 1 tr. zák. uznán vinným pokusem trestného činu znásilnění podle § 8 odst. 1 tr. zák. k § 241 odst. 1, 3 písm. a) tr. zák. a byl mu uložen trest odnětí svobody v trvání 11 let, když pro jeho výkon byl zařazen do věznice se zvýšenou ostrahou.

Proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 12. 1. 2007, č. j. 7 Nt 55/2006-24, podal odsouzený stížnost, která byla usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 3. 2007, sp. zn. 10 To 21/2007, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. ř. zamítnuta.

Proti předmětnému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Praze podal P. P. prostřednictvím obhájce dovolání, ve kterém uplatnil dovolací důvody uvedené v § 265b odst. 1 písm. g), l) tr. ř. V odůvodnění poukazuje především na skutečnosti, které podle jeho mínění nebyly dostatečným způsobem zohledněny v případě jeho odsouzení. Je toho názoru, že pokud by byly provedeny výslechy, které již byly navrhovány v předchozím řízení a soudy se „správně vyrovnaly“ s osobností svědka M. či výpovědí PhDr. L. L. nemohly by dospět k závěrům, které ve svém důsledku vedly k jeho odsouzení, když ze zpráv z místa bydliště nebyly k jeho osobě zjištěny žádné negativní poznatky. Podle mínění odsouzeného měl být obžaloby podle § 226 písm. a) tr. ř. zproštěn, případně uznán vinným trestným činem omezování osobní svobody podle § 231 odst. 1 tr. zák., neboť z výpovědi poškozené jednoznačně nevyplývá, že by jeho jednání směřovalo k souloži. Závěrem podaného dovolání navrhl, aby Nejvyšší soud s „odkazem na ust. § 265b odst. 1 písm. l) tr. ř. napadená usnesení Krajského soudu v Hradci Králové a Vrchního soudu v Praze zrušil a věc vrátil k novému projednání“.

Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství, která se k dovolání obviněného vyjádřila, navrhla dovolání odmítnout, neboť se nejedná o rozhodnutí ve věci samé, tudíž nejsou splněny podmínky k tomu, aby se dovolací soud takovým dovoláním věcně zabýval.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda v posuzované věci jsou splněny podmínky přípustnosti dovolání stanovené v § 265a tr. ř.

Podle § 265a odst. 1 tr. ř. lze dovoláním napadnout pravomocné rozhodnutí ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. Ustanovení § 265a odst. 2 písm. a) až h) tr. ř. taxativně uvádí rozhodnutí, proti kterým je dovolání přípustné, tudíž která považuje za rozhodnutí ve věci samé. Vzhledem k tomu, že rozhodnutí o obnově není v těchto ustanoveních taxativně uvedeno, nejedná se o rozhodnutí ve věci samé, proto ani napadené usnesení Vrchního soudu v Praze, který zamítl stížnost podanou proti zamítnutí návrhu na povolení obnovy řízení nelze považovat za rozhodnutí ve smyslu § 265a odst. 2 písm. h) tr. ř.

Z výše uvedeného vyplývá, že dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti kterému zákon dovolání podle § 265a tr. ř. nepřipouští.

V souvislosti s výše uvedeným závěrem je třeba zmínit rozhodnutí č. 36/2003 Sb. rozh. trest., které uvádí, že usnesením, kterým bylo rozhodnuto o návrhu na povolení obnovy řízení podle § 283 tr. ř. nebo § 284 tr. ř. nelze považovat za rozhodnutí ve smyslu § 265a odst. 1, 2 tr. ř., proto proti němu není přípustné dovolání, a to ani kdyby původní rozhodnutí, jehož se návrh na obnovu týkal, bylo rozhodnutím ve věci samé v uvedeném smyslu.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti Nejvyšší soud dovolání odsouzeného podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. ř. odmítl, jako nepřípustné, přičemž toto rozhodnutí učinil v souladu se zněním § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. v neveřejném zasedání.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 25. července 2007

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann