6 Tdo 459/2020Usnesení NS ze dne 05.05.2020

6 Tdo 459/2020-

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu dne 5. 5. 2020 v řízení o dovolání, které podal obviněný J. G., nar. XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Rapotice, proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2020, č. j. 7 To 428/2019-167, vydaném jako soudem druhého stupně ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 91 T 152/2019 takto:

Podle § 265o odst. 1 tr. ř. se přerušuje výkon trestu odnětí svobody v trvání čtyřiceti měsíců, jenž byl obviněnému J. G., uložen rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2019, č. j. 91 T 152/2019-141, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2020, č. j. 7 To 428/2019-167.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 29. 10. 2019, č. j. 91 T 152/2019-141, ve spojení s usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 9. 1. 2020, č. j. 7 To 428/2019-167, jímž bylo odvolání obviněného proti označenému rozsudku soudu prvního stupně zamítnuto podle § 256 tr. ř., byl obviněný J. G. uznán vinen zločinem vydírání podle § 175 odst. 1, odst. 2 písm. c), e) tr. zákoníku, přečinem ublížení na zdraví podle § 146 odst. 1 tr. zákoníku ve stadiu pokusu podle § 21 odst. 1 tr. zákoníku a přečinem výtržnictví podle § 358 odst. 1, odst. 2 písm. a) tr. zákoníku, kterých se podle zjištění soudů dopustil dne 11. 7. 2019 způsobem popsaným v tzv. skutkové větě odsuzujícího výroku. Obviněný byl odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání čtyřiceti měsíců, pro jehož výkon byl zařazen do věznice s ostrahou. Dále mu byl uložen trest propadnutí věci.

Proti usnesení soudu druhého stupně podal obviněný v zákonné lhůtě prostřednictvím obhájce dovolání, kterým se domáhá jeho zrušení. K dovolání obviněného se vyjádřil státní zástupce činný u Nejvyššího státního zastupitelství, který navrhl vyhovění tomuto mimořádnému opravnému prostředku, neboť je pokládá za důvodné.

Předseda senátu se seznámil s rozsudkem soudu prvního stupně i na něj navazujícím usnesením soudu odvolacího, obsahem trestního spisu a přihlédl rovněž k tomu, jaké námitky vznesl obviněný vůči rozhodnutím soudů obou stupňů ve svém mimořádném opravném prostředku. Poté naznal, že nastal důvod aplikace § 265o odst. 1 tr. ř.

Podle citovaného ustanovení [p]řed rozhodnutím o dovolání může předseda senátu Nejvyššího soudu odložit nebo přerušit výkon rozhodnutí, proti němuž bylo podáno dovolání.

K takovému postupu je dán důvod tehdy, není-li s ohledem na konkrétní dovolací námitky nebo obsah spisu vhodné realizovat dovoláním napadené rozhodnutí, tj. zahájit jeho výkon nebo v jeho výkonu pokračovat. V případě, kdy je již na obviněném vykonáván trest odnětí svobody, jako tomu je v případě posuzovaném, vystupuje naléhavost vydání takového (pozitivního) rozhodnutí do popředí tehdy, nelze-li vyloučit důvodnost podaného dovolání a tím kasaci jím napadených rozhodnutí. V zájmu společnosti není, aby bylo pokračováno ve výkonu rozhodnutí, o jehož zákonnosti vznikají pochybnosti, zejména pak takového, které je podkladem pro zbavení obviněného osobní svobody výkonem nepodmíněného trestu odnětí svobody.

Aniž by byl předjímán výsledek dovolacího řízení (ten je odvislý od závěrů učiněných dovolacím soudem v rámci přezkumného řízení a toto rozhodnutí na ně nemá žádný vliv), je s ohledem na námitky obviněného a postoj, který k dovoláním napadeným rozhodnutím zaujal státní zástupce ve svém vyjádření, na místě užití § 265o odst. 1 tr. ř. Jak totiž dovolací soud zjistil, obviněný v současnosti vykonává právě trest odnětí svobody, který mu byl v trvání čtyřiceti měsíců uložen dovoláním napadenými rozhodnutími.

Předseda senátu dovolacího soudu proto využil oprávnění, které mu zákon svěřuje, a podle § 265o odst. 1 tr. ř. rozhodl o přerušení výkonu dovoláním napadených rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 5. 5. 2020

JUDr. Ivo Kouřil

předseda senátu