6 Tdo 1646/2014Usnesení NS ze dne 24.02.2015

6 Tdo 1646/2014-I.-53

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu dne 24. února 2015 o dovolání, které podal obviněný M. V., proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 29. 7. 2014, sp. zn. 13 To 260/2014, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 1 T 4/2013, takto:

Podle § 265g odst. 2 tr. ř. se bere na vědomí zpětvzetí dovolání obviněného M. V.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Rakovníku ze dne 17. 6. 2014, sp. zn. 1 T 4/2013, byl obviněný M. V. uznán vinným přečinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku a odsouzen za to podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání osmnácti měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku mu byl uložen též trest propadnutí věci, a to knihy Dějiny Bulharska a krystalické látky s obsahem metamfetaminu o hmotnosti 1,2417 g.

Shora uvedeným rozsudkem bylo rozhodnuto také o vině a trestu obviněných P. V. a L. T.

O odvoláních, která proti tomuto rozsudku podali obvinění P. V., M. V. a L. T., rozhodl v druhém stupni Krajský soud v Praze usnesením ze dne 29. 7. 2014, sp. zn. 13 To 260/2014, jímž podle § 256 tr. ř. odvolání všech tří obviněných zamítl.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Praze podali obvinění P. V. a M. V. dovolání. Oba uplatnili dovolací důvod podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Poté, co věc byla předložena Nejvyššímu soudu, a před tím, než jím byla tato dovolání posouzena, vzal obviněný M. V. (dále jen „obviněný“) své dovolání výslovným prohlášením zpět.

Podle § 265g odst. 1 věta první tr. ř.: „Osoba, která dovolání podala, může je výslovným prohlášením vzít zpět, a to až do doby, než se Nejvyšší soud odebere k závěrečné poradě.“

Podle § 265g odst. 2 věta první tr. ř.: „Zpětvzetí dovolání vezme, není-li překážek, usnesením na vědomí předseda senátu Nejvyššího soudu, a nebyla-li věc dosud tomuto soudu předložena, předseda senátu soudu prvního stupně“.

Protože obviněný je jako dovolatel oprávněn se svým mimořádným opravným prostředkem nakládat i tak, že je na základě výslovného prohlášení vezme zpět, bylo zhodnoceno, zda se vyskytují nějaké překážky, které by bránily tomu, aby toto zpětvzetí dovolání bylo předsedou senátu Nejvyššího soudu (neboť spis se u tohoto soudu nachází) vzato na vědomí. Z obsahu spisu je zřejmé, že obviněný své dovolání podal řádně prostřednictvím své obhájkyně, a stejně tak jejím prostřednictvím pak dovolacímu soudu zaslal i své zpětvzetí tohoto dovolání. Vzhledem k obsahu podání (včetně doložení pokynu obhájci ke zpětvzetí dovolání), jímž byl mimořádný opravný prostředek vzat zpět, nevznikají pochybnosti o projevené vůli dovolatele. Není pak zjišťována žádná překážka, která by bránila tomu, aby bylo rozhodnuto tak, že zpětvzetí dovolání obviněného se bere na vědomí.

Za tohoto stavu vzal předseda senátu Nejvyššího soudu podle shora citovaného ustanovení § 265g odst. 2 tr. ř. zpětvzetí dovolání obviněným usnesením na vědomí.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. února 2015

Předseda senátu

JUDr. Vladimír Veselý