6 Tdo 1632/2010Usnesení NS ze dne 19.01.2011

6 Tdo 1632/2010 - 35

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání dne 19. ledna 2011 o dovolání obviněného V. H. L., proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 28. 5. 2010, č. j. 7 To 164/2010-961, v trestní věci vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 9 T 100/2009, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského v Plzni ze dne 28. 5. 2010, č. j. 7 To 164/2010-961, byl k odvolání Okresního státního zástupce Plzeň-město a obviněného Q. H. H. podle § 258 odst. 1 písm. b), d), odst. 2 tr. ř. zrušen ve výroku o vině (v odsuzující části) ohledně všech obviněných rozsudek Okresního soudu Plzeň-město ze dne 17. 2. 2010, č. j. 9 T 100/2009-800, ve výrocích o uložených trestech a ve výroku o zabrání věci a za použití ustanovení § 259 odst. 3 tr. ř. bylo znovu rozhodnuto tak, že obviněný (vedle dalších obviněných) V. H. L. byl uznán vinným zvlášť závažným zločinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákoníku, a to dílem ve spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku a byl mu uložen podle § 283 odst. 2 tr. zákoníku trest odnětí svobody v trvání dvou roků a tří měsíců, když pro výkon trestu odnětí svobody byl podle § 56 odst. 2 písm. b) tr. zákoníku zařazen do věznice s dozorem, dále mu byl uložen podle § 70 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku trest propadnutí věci, podle § 80 odst. 1, 2 tr. zákoníku trest vyhoštění z území České republiky na dobu neurčitou a dále bylo podle § 101 odst. 1 písm. c) tr. zákoníku rozhodnuto o zabrání věci; odvolání Okresního státního zástupce Plzeň-město ve vztahu ke zprošťující části rozsudku soudu prvního stupně a odvolání mj. také obviněného V. H. L. byla podle § 256 tr. ř. zamítnuta.

Proti rozsudku Krajského v Plzni ze dne 28. 5. 2010, č. j. 7 To 164/2010-961, podal obviněný V. H. L. prostřednictvím obhájkyně dovolání, ve kterém uplatnil dovolací důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. V rámci zmíněného dovolacího důvodu poukazuje na to, že v průběhu trestního stíhání vznášel výhrady proti provedené rekognici, přičemž s jeho námitkami se soudy řádným způsobem nevypořádaly. Za situace, kdy rekognice byly jediným usvědčujícím důkazem a za situace, kdy byly procesně nepoužitelné pro trestní řízení, může podle obviněného Nejvyšší soud zasáhnout do skutkového základu rozhodnutí napadeného dovoláním, neboť to odůvodňuje extrémní rozpor mezi skutkovými zjištěními soudů a provedenými důkazy, když provedené důkazy nebyly získány při respektování základních zásad trestního řízení. S ohledem na uvedené skutečnosti navrhl, aby Nejvyšší soud dovoláním napadený rozsudek i jemu předcházející rozhodnutí soudu prvního stupně zrušil a věc vrátil okresnímu soudu k novému projednání a rozhodnutí.

Státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství navrhl ve svém vyjádření dovolání obviněného odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř., neboť jde o námitky procesní, které směřují do oblasti zjišťování skutkového stavu věci a poukazuje rovněž na to, že obsahově shodnými námitkami se zabýval již také odvolací soud, který rozvedl, ve kterých případech byly předmětné rekognice jako důkaz použity, případně proč použity nebyly.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) shledal, že dovolání je přípustné [§ 265a odst. 1, 2 písm. a) tr. ř.], bylo podáno obviněným jako osobou oprávněnou prostřednictvím obhájkyně [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.] v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.). Dovolání obsahují i obligatorní náležitosti stanovené v § 265f odst. 1 tr. ř.

Protože dovolání lze podat jen z důvodů uvedených v § 265b tr. ř., bylo dále nutno posoudit, zda obviněným vznesené námitky naplňují jím uplatněný zákonem stanovený dovolací důvod, jehož existence je současně nezbytnou podmínkou provedení přezkumu napadeného rozhodnutí dovolacím soudem podle § 265i odst. 3 tr. ř.

Podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. lze dovolání podat, jestliže rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. V mezích tohoto dovolacího důvodu je pak možno namítat, že skutek zjištěný soudem byl nesprávně právně kvalifikován jako trestný čin, třebaže nejde o trestný čin nebo sice jde o trestný čin, ale jeho právní kvalifikace neodpovídá tomu, jak byl skutek ve skutkové větě výroku o vině popsán. Z těchto skutečností pak vyplývá, že Nejvyšší soud se nemůže odchýlit od skutkového zjištění, které bylo provedeno v předcházejících řízeních, a protože není oprávněn v rámci dovolacího řízení jakýmkoliv způsobem nahrazovat činnost nalézacího soudu, je takto zjištěným skutkovým stavem vázán (srov. rozhodnutí Ústavního soudu II. ÚS 760/02, IV. ÚS 449/03). Povahu právně relevantních námitek nemohou tedy mít námitky, které směřují do oblasti skutkového zjištění, hodnocení důkazů či takové námitky, kterými dovolatel vytýká soudu neúplnost provedeného dokazování. Ke shora uvedenému je dále vhodné uvést, že závěr obsažený ve výroku o vině je výsledkem určitého procesu. Tento proces primárně spadá do pravomoci nalézacího soudu a v jeho průběhu soudy musí nejprve zákonným způsobem provést důkazy, tyto pak hodnotit podle svého vnitřního přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu a výsledkem této činnosti je zjištění skutkového stavu věci. Nejvyššímu soudu tedy v rámci dovolacího řízení nepřísluší hodnotit správnost a úplnost zjištěného skutkového stavu věci podle § 2 odst. 5 tr. ř., ani přezkoumávání úplnosti provedeného dokazování či se zabývat otázkou hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Námitky týkající se skutkového zjištění, tj. hodnocení důkazů, neúplnosti dokazování apod. nemají povahu právně relevantních námitek.

Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě. Dovolací soud není obecnou třetí instancí zaměřenou na přezkoumání všech rozhodnutí soudů druhého stupně a samotnou správnost a úplnost skutkových zjištění nemůže posuzovat už jen z toho důvodu, že není oprávněn bez dalšího přehodnocovat provedené důkazy, aniž by je mohl podle zásad ústnosti a bezprostřednosti v řízení o dovolání sám provádět (srov. omezený rozsah dokazování v dovolacím řízení podle § 265r odst. 7 tr. ř.). Pokud by zákonodárce zamýšlel povolat Nejvyšší soud jako třetí stupeň plného přezkumu, nepředepisoval by katalog dovolacích důvodů. Už samo chápání dovolání jako mimořádného opravného prostředku ospravedlňuje restriktivní pojetí dovolacích důvodů Nejvyšším soudem (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozsudku z vlastní iniciativy. Právně fundovanou argumentaci má přitom zajistit povinné zastoupení odsouzeného obhájcem – advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Vzhledem k ustanovení § 265i odst. 2 tr. ř. (rozsahu odůvodnění pro rozhodnutí Nejvyššího soudu) je dále nezbytné uvést, že obsahově shodné námitky byly obviněným mj. uplatněny již také v řízení před odvolacím soudem. V návaznosti na uvedené skutečnosti je pak potřebné odkázat na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 5 To 82/2002, publikované v Souboru trestních rozhodnutí Nejvyššího soudu /C.H. BECK, ročník 2002, svazek 17, pod T 408, podle něhož „opakuje-li obviněný v dovolání v podstatě jen námitky uplatněné již v řízení před soudem prvního stupně a v dovolacím řízení, se kterými se soudy obou stupňů dostatečně a správně vypořádaly, jde zpravidla o dovolání zjevně neopodstatněné ve smyslu § 265i odst. 1 písm. e) tr. ř.“. Uvedený postup by přicházel v úvahu, pokud by obviněný uplatnil námitky právně relevantního charakteru.

V souvislosti s uplatněnými námitkami obviněného je potřebné uvést, že tyto směřují do oblasti hodnocení důkazů a skutkových zjištění a z pohledu dovolacího důvodu se jedná o námitky právně irelevantní. V souvislosti se zjištěním skutkového stavu je vhodné zmínit, že hodnocení důkazů a následné zjištění skutkového stavu o němž nejsou důvodné pochybnosti ve smyslu § 2 odst. 5 tr. ř., je výsledkem určitého procesu, který spočívá v tom, že soudy musí nejprve zákonu odpovídajícím způsobem provést důkazy, které považují za nezbytné pro zjištění skutkového stavu věci a tyto důkazy musí dále hodnotit v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 tr. ř. Na základě hodnocení důkazů založeném na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich souhrnu pak dospívá soud ke zjištění skutkového stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti (pro orgán činný v trestním řízení) a tento závěr je pak shrnut ve skutkovém zjištění – skutkové větě. Shora popsané hodnotící úvahy, stejně jako otázka objasňování tohoto skutkového stavu jsou rozvedeny v odůvodnění. V odůvodnění rozsudku (§ 125 tr. ř.) soud stručně vyloží, které skutečnosti vzal za prokázané a o které důkazy svá skutková zjištění opřel a jakými úvahami se řídil při hodnocení provedených důkazů, pokud si vzájemně odporují. Z odůvodnění přitom musí být patrno, jak se soud vypořádal s obhajobou, proč nevyhověl návrhům na provedení dalších důkazů a jakými právními úvahami se řídil, když posuzoval prokázané skutečnosti podle příslušných ustanovení zákona v otázce viny a trestu.

Soud prvního stupně se ve svém rozsudku zabýval jednotlivými důkazy, které byly v předmětné trestní věci provedeny a rovněž se zabýval i problematikou rekognice viz str. 9-10 rozsudku soudu prvního stupně. Dále se soud zabýval i výpověďmi jednotlivých svědků a rozvedl, které důkazy shromážděné v přípravném řízení nelze použít (viz str. 8) a které jsou naopak v řízení před soudem použitelné, případně v kterých částech (str. 10-14). Obsahově shodnými námitkami obviněného se zabýval rovněž soud druhého stupně, který na str. 12-13 svého rozsudku se rovněž zabýval otázkou fotorekognice a její použitelností v předmětné trestní věci. Dále pak reagoval na námitky obviněného ohledně nevěrohodnosti svědků a poukázal na další důkazy, které prokazovaly správnost závěrů soudu prvního stupně. Z odůvodnění rozhodnutí soudu druhého stupně je patrno, že tento při hodnocení důkazů postupoval v souladu s ustanovením § 2 odst. 6 tr. ř. a jeho odůvodnění odpovídá ustanovení § 125 tr. ř.

Zmiňuje-li obviněný tzv. „extrémní nesoulad s učiněnými skutkovými zjištěními“ a v této souvislosti odkazuje na rozhodnutí Ústavního soudu, resp. Nejvyššího soudu, musí Nejvyšší soud poukázat na to, že uvedená rozhodnutí jsou mu známa. Musí však konstatovat, že žádné ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. neuvádí jako dovolací důvod tzv. „extrémní nesoulad“, a to ani jako obsahovou součást zmíněného § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Nutno dodat, že problematiku tzv. „extrémního nesouladu“ nelze aplikovat na trestní věc obviněného, kdy veškerá jeho argumentace spočívá v tom, že obviněný nesouhlasí s hodnocením důkazů, které vyústilo v předmětný zjištěný skutkový stav a následné právní posouzení zjištěného skutkového stavu. Tak, jak je skutek popsán, vykazuje znaky trestného činu, jímž byl uznán vinným, přičemž hodnocení důkazů bylo provedeno způsobem odpovídajícím ustanovení § 2 odst. 6 tr. ř. a úvahy soudů ohledně hodnocení důkazů odpovídají plně § 125 tr. ř.

Pokud obviněný argumentuje tzv. extrémním rozporem, pak měl patrně na mysli takový případ rozhodnutí, kdy Ústavní soud cituje nutnost svého zásahu, pokud tak neučinil již Nejvyšší soud, tj. existuje-li extrémní rozpor - ve smyslu ustálené judikatury, či svévole na straně obecných soudů. Za této situace, tedy tzv. existence extrémního rozporu, připouští Ústavní soud možnost zásahu za striktně vymezených dovolacích důvodů. Nejvyšší soud však v celé řadě svých rozhodnutí mj. také uvádí, že pokud napadená rozhodnutí a jejich odůvodnění jsou jasná, logická a přesvědčivá a soudy v souladu s procesními předpisy náležitě zjistily skutkový stav věci a vyvodily z něj odpovídající právní závěry, které jsou výrazem nezávislého rozhodování obecných soudů, pak dovoláním napadená rozhodnutí nevykazují shora zmíněnou vadu. Stejné závěry vyplývají také z níže uvedených rozhodnutí Ústavního soudu (např. sp. zn. I. ÚS 1717/09, IV. ÚS 2651/09, I. ÚS 1601/07). V návaznosti na výše uvedené je potřebné uvést, že soudy si byly plně vědomi důkazní situace a velmi pečlivě přistupovaly k hodnocení jednotlivých důkazů ve smyslu § 2 odst. 6 tr. ř. Z rozsudku odvolacího soudu vyplývá, že se věnoval hodnocení výpovědí jak obviněného, tak i svědků, ale i dalším důkazům. Z odůvodnění rozsudku je patrno, jak se soud vypořádal např. s námitkami a návrhy obhajoby (viz např. str. 13, 15 rozsudku soudu druhého stupně) apod. Je zřejmé, že soudy postupovaly v souladu s ustanoveními § 125 odst. 1 tr. ř., tudíž jim nelze vytknout svévoli, přičemž odůvodnění je jasné, logické a přesvědčivé. Činí-li i přes shora uvedené skutečnosti obviněný kroky ke zpochybnění těchto skutkových závěrů a až následně od svých závěrů dovozuje jiné závěry právní, pak nelze než opětovně zdůraznit, že jde o námitky z pohledu uplatněného dovolacího důvodu irelevantní. V této souvislosti lze zmínit rozhodnutí Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 681/04, že právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 odst. 1 Listiny není možno vykládat tak, že garantuje úspěch v řízení či zaručuje právo na rozhodnutí, jež odpovídá představám obviněného. Uvedeným základním právem je „pouze“ zajišťováno právo na spravedlivé soudní řízení, v němž se uplatní všechny zásady soudního rozhodování podle zákona v souladu s ústavními principy. To platí i pro dovolací řízení.

Vzhledem ke všem shora uvedeným skutečnostem Nejvyšší soud dovolání obviněného odmítl podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Z toho důvodu Nejvyšší soud nemusel věc meritorně přezkoumávat podle § 265i odst. 3 tr. ř. V souladu s ustanovením § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. o odmítnutí dovolání rozhodl v neveřejném zasedání. Pokud jde o rozsah odůvodnění, odkazuje v tomto směru na znění § 265i odst. 2 tr. ř.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).

V Brně dne 19. ledna 2011

Předseda senátu

JUDr. Jan Engelmann