6 Tdo 1076/2010Usnesení NS ze dne 21.12.2010

6 Tdo 1076/2010-I

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v rámci neveřejného zasedání konaného dne 21. prosince 2010 o dovolání, které podala nejvyšší státní zástupkyně ve prospěch i v neprospěch obviněného J.M., proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 14. 5. 2010, sp. zn. 31 To 176/2010, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Okresního soudu v České Lípě pod sp. zn. 1 T 329/2005, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný nebere do vazby.

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v České Lípě ze dne 5. 1. 2010, sp. zn. 1 T 329/2005, byl obviněný J.M. uznán vinným trestným činem nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů podle § 187 odst. 1 tr. zákona účinného do 31. 12. 2009. Za tento trestný čin byl odsouzen podle § 187 odst. 1 tr. zákona za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání jednoho roku, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Současně byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Berouně ze dne 23. 1. 2008, č. j. 2 T 8/2008-77, jakož i všechna další rozhodnutí na zrušený výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Vůči tomuto rozhodnutí obviněný J.M.podal odvolání.

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 14. 5. 2010, sp. zn. 31 To 176/2010, byl podle § 258 odst. 1 písm. b), d) tr. ř. napadený rozsudek v celém rozsahu zrušen. Podle § 259 odst. 3 tr. ř. odvolací soud uznal obviněného J.M. vinným přečinem nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku (zákona č. 40/2009 Sb., účinného od 1. 1. 2010). Dále obviněného odsoudil podle § 283 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu odnětí svobody v trvání dvaceti měsíců, pro jehož výkon jej podle § 56 odst. 2 písm. c) tr. zákoníku zařadil do věznice s ostrahou. Podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku zároveň zrušil výrok o trestu uložený obviněnému rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 24. 8. 2007, č. j. 24 T 119/2007-87, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 23. 2. 2010, sp. zn. 9 To 52/2010, jakož i všechna další rozhodnutí na tento výrok obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Usnesením Nejvyššího soudu z dnešního dne, sp. zn. 6 Tdo 1076/2010, byl k dovolání nejvyšší státní zástupkyně podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušen rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci ze dne 14. 5. 2010, sp. zn. 31 To 176/2010, a to pouze ve výroku o trestu. Současně byla zrušena také další rozhodnutí na zrušenou část rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 265l odst. 1 tr. ř. bylo Krajskému soudu v Ústí nad Labem - pobočka v Liberci přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Protože obviněný J.M. vykonával na podkladě výše citovaného rozsudku trest odnětí svobody, přičemž toto rozhodnutí bylo v dovolacím řízení ve výroku o trestu zrušeno, bylo nutno ve smyslu ustanovení § 265l odst. 4 tr. ř. zároveň rozhodnout o vazbě.

Jelikož Nejvyšší soud neshledal u obviněného J. M. žádný ze zákonných důvodů vazby, jak jsou zakotveny v § 67 písm. a), b), c) tr. ř., tak rozhodl, že se do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není stížnost přípustná.

V Brně dne 21. prosince 2010

Předseda senátu

JUDr. Jiří Horák