6 Tdo 1048/2020Usnesení NS ze dne 07.10.2020

6 Tdo 1048/2020-

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 7. 10. 2020 v řízení o dovolání, které podal obviněný O. T., nar. XY v XY, trvale bytem XY, t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Ostrov nad Ohří, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2020, č. j. 5 To 73/2020-150, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 51 T 166/2019, takto:

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný O. T. nebere do vazby.

Odůvodnění:

1. V řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 51 T 166/2019 byl obviněný O. T. na podkladě rozsudku uvedeného soudu ze dne 22. 1. 2020, č. j. 51 T 166/2019-126, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 13. 5. 2020, č. j. 5 To 73/2020-150, uznán vinným zločinem legalizace výnosů z trestné činnosti podle § 216 odst. 1, odst. 3 písm. b) tr. zákoníku, jehož se dopustil způsobem popsaným ve výroku o vině rozsudku soudu prvního stupně. Obviněný byl rozsudkem odvolacího soudu, který na podkladě odvolání státní zástupkyně rozsudek nalézacího soudu zrušil ve výroku o trestu, odsouzen podle § 216 odst. 3 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání čtrnácti měsíců, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 2 písm. a) tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou.

2. O dovolání, jímž obviněný napadl rozsudek odvolacího soudu, rozhodl Nejvyšší soud usnesením ze dne 7. 10. 2020, sp. zn. 6 Tdo 1048/2020 tak, že podle § 265k odst. 1, 2 tr. ř. zrušil citovaný rozsudek soudu druhého stupně i všechna další rozhodnutí na něj obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu a podle § 265l odst. 1 tr. ř. Městskému soudu v Praze přikázal, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

3. Podle zjištění dovolacího soudu vykonává obviněný v současné době trest odnětí svobody, který mu byl uložen citovaným rozhodnutím soudu druhého stupně, jež bylo zrušeno. Vyvstala proto potřeba rozhodnout podle § 265l odst. 4 tr. ř. o případném vzetí obviněného do vazby. Podle citovaného ustanovení totiž [v]ykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o tomto trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

4. Z obsahu spisu plyne, že řízení předcházející právní moci odsuzujících rozhodnutí nebylo vůči obviněnému vedeno vazebně, do výkonu trestu odnětí svobody však byl obviněný dodán. Za dané situace by mohlo být zvažováno, že je u něj dán důvod vazby podle § 67 písm. a) tr. ř., tj. že by mohl uprchnout nebo se skrývat, aby se vyhnul trestnímu stíhání, resp. hrozícímu, či v jiné trestní věci uloženému trestu. Důvod ke vzetí obviněného do vazby však Nejvyšší soud neshledal, neboť z vyžádaných zpráv a opisů rozsudků vydaných vůči němu v jiných trestních věcech vyplynulo, že může nastoupit výkon souhrnného trestu odnětí svobody, který mu byl uložen ve výměře dvaceti šesti měsíců rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 2. 9. 2020, č. j. 7 T 43/2020-71. Výkonem tohoto trestu lze dosáhnout účelu, který sleduje vzetí obviněného do vazby z důvodu § 67 písm. a) i písm. c) tr. ř.

5. Při daných zjištěních proto Nejvyšší soud rozhodl tak, že se obviněný O. T. do vazby nebere.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 7. 10. 2020

JUDr. Ivo Kouřil

předseda senátu