5 Tdo 269/2019Usnesení NS ze dne 27.03.2019

5 Tdo 269/2019-4205

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 27. 3. 2019 o dovolání, které podal obviněný M. P., nar. XY, trvale bytem XY, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 8. 2018, sp. zn. 3 To 92/2018, v trestní věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 7 T 73/2008, takto:

Podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu se dovolání obviněného odmítá.

Odůvodnění:

I. Rozhodnutí soudů nižších stupňů

1. Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 2. 5. 2018 (v závěru textu datovaného dnem 3. 5. 2018), sp. zn. 7 T 73/2008, bylo v trestní věci obviněných M. P., M. H., M. L. a M. Ž. podle § 81b odst. 1 tr. řádu rozhodnuto o zničení věcí specifikovaných ve výroku pod bodem 1. tohoto usnesení. Podle § 80 odst. 1 tr. řádu bylo též rozhodnuto o vrácení věcí uvedených ve výroku pod bodem 2. téhož usnesení obviněnému M. H.

2. Proti tomuto usnesení podal obviněný M. P. stížnost, kterou Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 23. 8. 2018, sp. zn. 3 To 92/2018, podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítl jako nedůvodnou.

II. Dovolání obviněného a vyjádření k němu

3. Obviněný M. P. podal prostřednictvím svého obhájce proti zmíněnému usnesení Vrchního soudu v Praze dovolání, které opřel o dovolací důvody podle § 265b odst. 1 písm. g), j) a l) tr. řádu. Obviněný v dovolání jednak namítl, že Krajský soud v Praze postupoval nezákonně, když rozhodl o zničení věcí podle § 81b odst. 1 tr. řádu až po pravomocném skončení trestního řízení, a jednak vytkl nesplnění základní podmínky pro vydání rozhodnutí podle § 81b odst. 1 tr. řádu, kterým je odebrání přiměřeného vzorku z věcí určených ke zničení. Obviněný proto navrhl zrušit rozhodnutí soudů obou stupňů a přikázat věc Krajskému soudu v Praze k novému projednání a rozhodnutí.

5. K dovolání obviněného se vyjádřil nejvyšší státní zástupce prostřednictvím státního zástupce činného u Nejvyššího státního zastupitelství, který shledal dovolání nepřípustným, a proto navrhl, aby ho Nejvyšší soud odmítl podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu.

III. Posouzení splnění zákonných podmínek pro podání dovolání

6. Nejvyšší soud na podkladě podaného dovolání a s ohledem na charakter napadeného rozhodnutí dospěl k závěru, že dovolání není přípustné.

7. Podle § 265a odst. 1 tr. řádu lze dovoláním napadnout pouze pravomocné rozhodnutí soudu ve věci samé, jestliže soud rozhodl ve druhém stupni a zákon to připouští. V ustanovení § 265a odst. 2 tr. řádu pak zákonodárce taxativním výčtem vymezil, co se rozumí rozhodnutím ve věci samé, proti němuž je možno podat dovolání. Tímto rozhodnutím je:

a) rozsudek, jímž byl obviněný uznán vinným a uložen mu trest, popřípadě ochranné opatření nebo bylo upuštěno od potrestání,

b) rozsudek, jímž byl obviněný zproštěn obžaloby,

c) usnesení o zastavení trestního stíhání,

d) usnesení o postoupení věci jinému orgánu,

e) usnesení, jímž bylo uloženo ochranné opatření,

f) usnesení o podmíněném zastavení trestního stíhání,

g) usnesení o schválení narovnání, nebo

h) rozhodnutí, jímž byl zamítnut nebo odmítnut řádný opravný prostředek proti rozsudku nebo usnesení uvedenému výše pod písmeny a) až g).

8. Jelikož jde o taxativní výčet rozhodnutí, která je možné považovat za rozhodnutí ve věci samé, proti nimž je přípustné dovolání, nelze pokládat za rozhodnutí ve věci samé pro účely dovolání žádné jiné (další) rozhodnutí, které nepatří do uvedeného okruhu. Rozhodnutím ve věci samé ve smyslu § 265a odst. 1, 2 tr. řádu tedy není jak usnesení o zničení věcí podle § 81b odst. 1 tr. řádu, tak ani usnesení o zamítnutí stížnosti proti takovému usnesení, což jsou právě ta rozhodnutí, proti nimž směřuje dovolání obviněného.

IV. Závěrečné shrnutí

9. Protože Nejvyšší soud shledal, že v dané věci nebyly splněny podmínky, jež by zakládaly přípustnost podaného dovolání obviněného M. P. podle § 265a odst. 1, 2 tr. řádu, rozhodl v neveřejném zasedání [§ 265r odst. 1 písm. a) tr. řádu] o odmítnutí dovolání podle § 265i odst. 1 písm. a) tr. řádu, neboť není přípustné. Vzhledem k tomu nebylo možné zabývat se dalšími formálními předpoklady k podání dovolání ani věcným přezkoumáním napadeného rozhodnutí a řízení mu předcházejícího.

Poučení: Proti rozhodnutí o dovolání není přípustný opravný prostředek s výjimkou obnovy řízení (§ 265n tr. řádu).

V Brně dne 27. 3. 2019

JUDr. František Púry, Ph. D.

předseda senátu