5 Nd 313/2001Usnesení NS ze dne 22.11.2001

5 Nd 313/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jindřicha Urbánka a soudců JUDr. Jiřího Horáka a JUDr. Františka Púryho ve věci žalobce F. N., zastoupeného Ing. V. V., proti žalované D. N., zastoupené Ing. D. S., o rozvod manželství, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Určuje se, že věc projedná a rozhodne Obvodní soud pro Prahu 5.

Odůvodnění:

Žalobce F. N. podal dne 6. 11. 2001 u Nejvyššího soudu České republiky návrh na určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. v řízení o rozvod manželství.

Návrh odůvodnil tím, že je občanem České republiky i Spolkové republiky Německo, žalovaná je občanku Spolkové republiky Německo a oba neměli společné bydliště na území České republiky. Má za to, že je dána pravomoc českých soudů pro řízení o rozvod manželství. K návrhu na určení místní příslušnosti soudu připojil žalobu o rozvod manželství, oddací list, osvědčení o státním občanství, dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů a práv a povinností na dobu po rozvodu a stejnopis návrhu na úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.

Z návrhu vyplývá, že žalobce i žalovaná mají trvalé bydliště na území Spolkové republiky Německo a tam se také zdržují.

Podle § 88 písm. a) o. s. ř. namísto obecného soudu, popřípadě namísto soudu uvedeného v § 85a, je k řízení příslušný soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, jde-li o rozvod, neplatnost manželství nebo určení, zda tu manželství je či není, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li takového soudu, obecný soud žalobce.

Podle § 38 odst. 1 zák. č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech manželských (řízení o zrušení manželství rozvodem, o neplatnost manželství a o určení, zda tu manželství je či není) je pravomoc českých soudů dána, je-li alespoň jeden z manželů českým občanem.

Podle § 25 zák. č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, manželství nelze rozvést, dokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, které vydá soud v řízení podle § 176 občanského soudního řádu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. platí, že jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky zjistil, že je dána pravomoc českých soudů, neboť žalobce má též české občanství. Podmínky místní příslušnosti ve smyslu § 88 písm. a) o. s. ř. však chybějí, neboť žádný účastníků nemá bydliště na území České republiky. Proto rozhodl podle § 11 odst. 5 o. s. ř., že příslušným soudem k projednání a rozhodnutí žaloby o rozvod manželství je Obvodní soud pro Prahu 5.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. listopadu 2001

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek