5 Nd 179/2001Usnesení NS ze dne 18.07.2001

5 Nd 179/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 18. července 2001 v neveřejném zasedání návrh obžalovaného J. M., na odnětí a přikázání věci vedené u Okresního soudu v Chebu pod sp. zn. 6 T 25/2000, a rozhodl takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc sp. zn. 6 T 25/2000 Okresnímu soudu v Chebu neodnímá.

Odůvodnění:

Na obviněného J. M. byla dne 8. 8. 2000 podána u Okresního soudu v Chebu obžaloba pro trestný čin zanedbání povinné výživy podle § 213 odst. 1, 3 tr. zák. Usnesením soudce Okresního soudu v Chebu ze dne 21. 4. 2001, sp. zn. 6 T 25/2000, byl obviněný J. M. vzat do vazby podle § 69 odst. 5 tr. ř. z důvodů uvedených v § 67 odst. 1 písm. a), c) tr. ř. Vazba trvá od 20. 4. 2001 od 13.15 hod. až dosud. Obžalovaný nyní vazbu vykonává ve Vazební věznici v H. S.

Okresní soud v Chebu dne 22. 6. 2001 předložil spis Nejvyššímu soudu České republiky s návrhem obžalovaného J. M., aby věc byla tomuto soudu odňata a přikázána Okresnímu soudu v Ostravě, protože obžalovaný pochází z Ostravy, v době podání návrhu se nacházel ve Vazební věznici v Ostravě a chtěl by v této věznici zůstat do vyhlášení rozsudku.

Nejvyšší soud České republiky shledal, že nejsou dány zákonné důvody pro odnětí a přikázání věci.

Podle § 25 tr. ř. z důležitých důvodů může být věc příslušnému soudu odňata a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Důležitými důvody podle § 25 tr. ř. mohou být především takové okolnosti, které zabezpečují zjištění skutkového stavu věci, hospodárnost a rychlost řízení, dosažitelnost důkazů i dostupnost soudu procesním subjektům. Postup podle § 25 tr. ř. je přitom výjimkou z ústavně garantované zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

V posuzované věci však nejsou žádné důvody, které by bylo možno považovat za důležité důvody ve smyslu § 25 tr. ř., a proto Nejvyšší soud České republiky rozhodl, že se věc Okresnímu soudu v Chebu neodnímá.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 18. července 2001

Předseda senátu

JUDr. Jindřich Urbánek