4 Tz 50/2002Usnesení NS ze dne 17.09.2002

4 Tz 50/2002-1

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl ve veřejném zasedání konaném dne 17. září 2002 v trestní věci obviněného F. V., v řízení o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24. 10. 2001, sp. zn. 2 T 103/2001, podle § 275 odst. 3 tr. ř. takto:

Obviněný F. V. seberedovazbyz důvodů § 67 písm. a), c) tr. ř. a za splnění podmínek uvedených v § 68 odst. 3 písm. a), e) tr. ř.

Odůvodnění:

Rozsudkem Nejvyššího soudu ze dne 3. 9. 2002, sp. zn. 4 Tz 50/2002, bylo vysloveno podle § 268 odst. 2 tr. ř., že pravomocným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24. 10. 2001, sp. zn. 2 T 103/2001 a v řízení, které mu předcházelo, byl v neprospěch obviněného F. V. porušen zákon v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. účinného do 31. 12. 2001. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. byl napadený rozsudek zrušen ve výroku o trestu, jakož i všechna obsahově navazující rozhodnutí. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo Obvodnímu soudu pro Prahu 10 přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Vzhledem k tomu, že obviněný F. V. vykonával trest odnětí svobody v trvání jednoho roku, který mu byl uložen nyní zrušeným výrokem o trestu z rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 24. 10. 2001, sp. zn. 2 T 103/2001, pozbyl další výkon tohoto trestu svého zákonného podkladu. Nejvyšší soud byl proto povinen podle § 275 odst. 3 tr. ř. rozhodnout o vazbě obviněného F. V.

Ze spisu Obvodního soudu pro Prahu 10 sp. zn. 2 T 103/2001 bylo zjištěno, že poté, co nabyl odsuzující rozsudek tohoto soudu právní moci (19. 12. 2001) a obviněný byl vyzván k nástupu výkonu trestu odnětí svobody, obviněný k jeho výkonu dobrovolně nenastoupil. Z tohoto důvodů byl vydán příkaz k dodání obviněného do výkonu trestu odnětí svobody podle § 321 odst. 3 tr. ř. Ze sdělení Věznice Praha 4 – Pankrác vyplývá, že obviněný F. V. trest odnětí svobody v trvání jednoho roku nastoupil v této věznici dne 5. 7. 2002 poté, co do něj byl dodán policejními orgány.

Z uvedeného je zjevné, že obviněný se vyhýbal výkonu pravomocně uloženého trestu odnětí svobody tím, že se skrýval a v současné době tak hrozí obava, že by po propuštění na svobodu v tomto jednání pokračoval, aby se vyhnul dalšímu průběhu trestního stíhání u Obvodního soudu pro Prahu 10, kde bude trestní řízení nadále vedeno. U obviněného je tak dán vazební důvod podle § 67 písm. a) tr. ř.

Z předložených trestních spisů Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. zn. 46 T 89/2001, Obvodního soudu pro Prahu 9, sp. zn. 4 T 52/2001, Obvodního soudu pro Prahu 10, sp. zn. 2 T 103/2001 a Obvodního soudu pro Prahu 4, sp. zn. 3 T 129/2001, je zjevné, že obviněný F. V. se takřka výhradně dopouští majetkové trestné činnosti spočívající v krádežích věcí různého druhu v obchodních domech. Posledního takového jednání se dopustil dne 2. 10. 2001, ačkoli krátce předtím, a to ve dnech 22. 8. 2001 a 5. 9. 2001 mu byly doručeny trestní příkazy, vydané Obvodním soudem pro Prahu 4 (sp. zn. 46 T 89/2001) a Obvodním soudem pro Prahu 9 (sp. zn. 4 T 52/2001), kterými byl za takové činy odsouzen. Je tedy evidentní, že u obviněného je zcela reálná obava z toho, že by na svobodě opakoval trestnou činnost, pro níž je t. č. stíhán a je tak u něho dán i důvod vazby podle § 67 písm. c) tr. ř.

Obviněný F. V. je sice v konkrétním případě ohrožen souhrnným trestem odnětí svobody, který nemůže dosáhnout ani hranice dvou let, neboť je limitován součtem dosud uložených trestů (odnětí svobody a obecně prospěšných prací), ale protože v jeho případě jsou naplněny podmínky obsažené v ustanovení § 68 odst. 3 písm. a), e) tr. ř., je jeho vzetí do vazby plně důvodné.

Proto na shora uvedeném základě Nejvyšší soud rozhodl tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 17. září 2002

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec