4 Tz 33/2007Usnesení NS ze dne 30.05.2007

Zápočet vazby podle § 38 odst. 1 tr. zák. není omezen jen na případy, v nichž odsouzenému byl uložen pouze trest odnětí svobody, neboť zákon tento postup vylučuje jen tehdy, není-li započítání vazby vzhledem k druhu uloženého trestu vůbec možné. V důsledku toho lze dobu strávenou ve vazbě započítat i do trestu obecně prospěšných prací uloženého v řízení, v němž byl odsouzený ve vazbě, a touto započítanou vazbou odsouzený vykonal trest obecně prospěšných prací v části odpovídající přepočtu podle ustanovení § 45a odst. 4 tr. zák., tj. každý den vykonané vazby odpovídá výkonu dvou hodin trestu obecně prospěšných prací.

4 Tz 33/2007

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky projednal v neveřejném zasedání konaném dne 30. května 2007 stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného T. M., proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 6 T 74/2006, a podle § 268 odst. 1 písm. c) tr. ř. rozhodl takto:

Stížnost pro porušení zákona se z a m í t á .

Odůvodnění:

Rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 21 T 137/2005, byl obviněný T. M. uznán vinným pokračujícím trestným činem krádeže podle § 247 odst. 1 písm. a), e) tr. zák, jehož se dopustil jednáními ze dne 28. 7. 2005 a 8. 8. 2005 (bod 1 a 2 výroku rozsudku), a byl mu uložen podle § 37a tr. zák. společný trest, a to podle § 247 odst. 1 tr. zák. za použití § 45 odst. 1, odst. 2 a § 45a odst. 1, 2 tr. zák. trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. Současně byl zrušen výrok o vině i trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 17. 8. 2005, sp. zn. 5 T 94/2005. Pro skutky popsané v obžalobě pod body 3) až 5) byl obviněný T. M. podle § 226 písm. a) tr. ř. zproštěn obžaloby. Rozsudek nabyl právní moci dne 9. 2. 2006.

Trestním příkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 6 T 74/2006, byl obviněný T. M. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., kterého se dopustil tak, že dne 17. 3. 2006 v době kolem 18.00 hodin v O. – H. na ulici P. řídil osobní automobil tovární značky Mazda 323, stal se účastníkem dopravní nehody s osobním automobilem tovární značky Suzuki wagon, a z místa nehody ujel, ačkoli byl dne 3. 1. 2006 rozhodnutím Městského úřadu v Kopřivnici, Odborem dopravy a silničního hospodářství, pod č. j. OD/7501/05/PJ – 252/5, které nabylo právní moci dne 24. 2. 2006, uznán vinným ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle § 22 odst. 1 písm. c) a přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi podle § 30 odst. 1 písm. ch) z. č. 200/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, za což mu byla uložena pokuta ve výši 6.000,- Kč a zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 24 měsíců, a to počínaje dnem nabytí právní moci předmětného rozhodnutí. Za shora uvedenou trestnou činnost byl odsouzen podle § 171 odst. 1 tr. zák. za použití § 45 odst. 1, odst. 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. s přihlédnutím k § 314e odst. 2 tr. ř. k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin. Trestní příkaz byl obviněnému T. M. doručen dne 12. 4. 2006 a právní moci nabyl dne 21. 4. 2006.

Proti pravomocnému trestnímu příkazu Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 6 T 74/2006, podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného T. M. Vytkl v ní, že zákon byl porušen v ustanoveních § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák. a v ustanovení § 2 odst. 5, odst. 6 tr. ř. v řízení předcházejícím.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti namítl, že Okresní soud v Ostravě se neřídil ustanoveními § 36 tr. zák. a § 45a odst. 1 tr. zák., neboť napadeným trestním příkazem byla překročena hranice 400 hodin stanovená jako maximální výměra pro trest obecně prospěšných prací vzhledem k dříve uloženému trestu obecně prospěšných prací rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 21 T 137/2005.

Závěrem stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud vyslovil podle § 268 odst. 2 tr. ř., že trestním příkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 6 T 74/2006, byl porušen zákon v neprospěch obviněného T. M. ve vytýkaném směru, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. napadený trestní příkaz zrušil a dále postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud) podle § 267 odst. 3 tr. ř. přezkoumal zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející, a dospěl k následujícím závěrům.

V projednávané trestní věci byl obviněný T. M. nejprve odsouzen rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 21 T 137/2005, ke společnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin a poté byl odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 6 T 74/2006, k dalšímu trestu obecně prospěšných prací, tentokrát ve výměře 100 hodin.

Jak vyplývá ze spisu Okresního soudu v Novém Jičíně, sp. zn. 21 T 137/2005, usnesením ze dne 13. 2. 2006, které nabylo právní moci dne 24. 2. 2006, bylo rozhodnuto tak, že obviněnému T. M. byla podle § 38 odst. 1, § 22 odst. 1 tr. zák. a § 344 odst. 1 tr. ř. započítána do trestu uloženého rozsudkem ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 21 T 137/2005, vazba ode dne 16. 8. 2005 ve 21.30 hodin do dne 16. 11. 2005 ve 13.45 hodin.

Podle § 38 odst. 1 tr. zák. jestliže se vedlo proti pachateli trestní řízení ve vazbě a dojde v tomto řízení k jeho odsouzení, započítá se mu doba strávená ve vazbě do uloženého trestu, popřípadě do trestu úhrnného nebo souhrnného, pokud je vzhledem k druhu uloženého trestu započítání možné.

Podle § 45a odst. 4 tr. zák. jestliže pachatel v době od odsouzení do skončení výkonu trestu obecně prospěšných prací nevedl řádný život, nebo zaviněně nevykonal ve stanovené době uložený trest, přemění soud trest obecně prospěšných prací nebo jeho zbytek v trest odnětí svobody a rozhodne zároveň o způsobu jeho výkonu; přitom každé i jen započaté dvě hodiny nevykonaného trestu obecně prospěšných prací se počítají za jeden den odnětí svobody.

Jak již bylo konstatováno, usnesením Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 13. 2. 2006, sp. zn. 21 T 137/2005, které nabylo právní moci dne 24. 2. 2006, byla obviněnému T. M. do uloženého trestu, v daném případě trestu obecně prospěšných prací, započítána doba strávená ve vazbě v této trestní věci, a to doba celkem 92 dnů. S ohledem na ustanovení § 45a odst. 4 tr. zák. lze analogicky dovodit, že dobou strávenou ve vazbě obviněný vykonal v přepočtu na trest obecně prospěšných prací celkem 184 hodin. Jelikož mu byl rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 21 T 137/2005, uložen trest obecně prospěšných prací v celkové výměře 400 hodin, přitom do tohoto trestu mu byla započítána doba strávená ve vazbě (tzn. v přepočtu 184 hodin), zbývá mu vykonat z uloženého trestu obecně prospěšných prací celkem 216 hodin.

Podle § 36 tr. zák. jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal před tím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán, a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou tímto zákonem pro tento druh trestu.

V daném případě poté co byla ve věci vedené u Okresního soudu v Novém Jičíně, sp. zn. 21 T 137/2005, obviněnému T. M. (dne 13. 2. 2006) započítána do uloženého trestu obecně prospěšných prací doba strávená ve vazbě (v přepočtu celkem 184 hodin), byl mu trestním příkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 6 T 74/2006 (obviněnému T. M. byl trestní příkaz doručen dne 12. 4. 2006, když účinky spojené s vyhlášením rozsudku nastávají doručením trestního příkazu obviněnému), uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin. Z uvedeného výčtu je zřejmé, že v době ukládání dalšího trestu obecně prospěšných prací ve výměře 100 hodin neměl obviněný T. M. vykonán v trestní věci Okresního soudu v Novém Jičíně, sp. zn. 21 T 137/2005, trest obecně prospěšných prací ve výměře 184 hodin.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem pak trest obecně prospěšných prací uložený obviněnému T. M. trestním příkazem Okresního soudu v Ostravě ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 6 T 74/2006, ve výměře 100 hodin spolu s dosud nevykonanou částí 184 hodin dříve uloženého trestu obecně prospěšných prací rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 16. 11. 2005, sp. zn. 21 T 137/2005, nepřesahoval nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro trest obecně prospěšných prací, tj. 400 hodin.

Ze shora uvedeného vyplývá, že Okresní soud v Ostravě trestním příkazem ze dne 3. 4. 2006, sp. zn. 6 T 74/2006, neporušil zákon ve stížnosti pro porušení zákona namítaném směru a Nejvyšší soud proto podanou stížnost pro porušení zákona neshledal důvodnou a podle § 268 odst. 1 písm. c) tr. ř. ji zamítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. května 2007

Předseda senátu

JUDr. J. P.

Vypracoval

JUDr. P. Š.