4 Tz 286/2001Usnesení NS ze dne 13.12.2001

4 Tz 286/2001

USNESENÍ

Předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky rozhodl dne 13. prosince 2001 o stížnosti pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky v neprospěch obviněného L. P. proti usnesení státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Orlicí, ze dne 1. 6. 2001, sp. zn. Zt 70/2001, takto:

Podle § 266 odst. 6 tr. ř. předseda senátu Nejvyššího soudu České republiky berenavědomí zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona.

Odůvodnění:

Ve shora označené věci byla ministrem spravedlnosti dne 9. 11. 2001 podána u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 925/2001-OOD-SPZ stížnost pro porušení zákona v neprospěch obviněného L. P..

Dne 7. 12. 2001 bylo Nejvyššímu soudu doručeno podání, jímž ministr spravedlnosti vzal podle § 266 odst. 6 tr. ř. stížnost pro porušení zákona zpět.

Předseda senátu Nejvyššího soudu proto vzal v souladu s ustanovením § 266 odst. 6 tr. ř. toto zpětvzetí stížnosti pro porušení zákona na vědomí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. prosince 2001

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec