4 Tz 16/2001Rozsudek NS ze dne 27.02.2001

4 Tz 16/2001

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky projednal dne 27. února 2001 ve veřejném zasedání v senátě složeném z předsedy JUDr. J. P. a soudců JUDr. F. H. a JUDr. D. N. stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněné Mgr.T. J., proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2000, sp. zn. 4 To 336/2000, v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 3 T 8/2000, a rozhodl podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. takto:

V řízení, které předcházelo rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2000, sp. zn. 4 To 336/2000, bylporušenzákonv ustanovení § 233 odst. 1, odst. 3 tr. ř. v neprospěch obviněné Mgr. T. J.

Napadený rozsudek se zrušuje v celém rozsahu.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušené rozhodnutí obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Krajskému soudu v Brně se přikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 24. května 2000, sp. zn. 3 T 8/2000, byla obviněná Mgr. T. J. uznána vinnou trestným činem ublížení na zdraví podle § 221 odst. 1 tr. zák. a byl jí uložen podle § 221 odst. 1 tr. zák. trest odnětí svobody v trvání jedenácti měsíců a podle § 58 odst. 1 písm. a) tr. zák. a § 59 odst. 1 tr. zák. byl obviněné výkon uloženého trestu podmíněně odložen na zkušební dobu dvou let. Trestného činu se podle rozsudečného výroku dopustila tím, že dne 15. srpna 1998 kolem 14.00 hod. v B., v bytě na ulici B. č. 3, udeřila J. P. K., ostrou hranou hrnce do hřbetu pravé ruky a způsobila mu tak tržnou ránu v délce 3 cm, přičemž v důsledku tohoto zranění byl poškozený K. po dobu jedenácti dnů omezen v obvyklém způsobu života.

Obviněná Mgr. T. J. podala v zákonné lhůtě odvolání proti tomuto rozsudku Městského soudu v Brně. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 7. 11. 2000, sp. zn. 4 To 336/2000, ve veřejném zasedání konaném v nepřítomnosti obviněné byl napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř. zrušen ve výroku o trestu a způsobu jeho výkonu a za podmínek § 259 odst. 3 tr. ř. uložil odvolací soud obviněné podle § 221 odst. 1 tr. zák. trest odnětí svobody v trvání pěti měsíců a podle § 58 odst. 1 písm. a), § 59 odst. 1 tr. zák. výkon trestu obviněné podmíněně odložil na zkušební dobu jednoho roku.

Proti tomuto rozsudku podal ministr spravedlnosti České republiky stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněné Mgr. T. J. Vytkl v ní porušení zákona v ustanoveních § 263 odst. 4 a § 202 odst. 2 tr. ř.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona pak ministr spravedlnosti poukázal mimo jiné na to, že veřejné zasedání lze konat v nepřítomnosti obžalovaného zásadně za předpokladu, že k němu byl včas předvolán nebo o něm vyrozuměn. Doručenka, založená na č. l. 233, která ve skutečnosti prokazuje doručení usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. 10. 2000, založeného v tr. spise na č. l. 327, byla zřejmě mylně považována za doručenku, která měla prokázat převzetí předvolání k veřejnému zasedání na den 7. 11. 2000. Doručenka na č. l. 233 proto nemůže prokázat převzetí předvolání k veřejnému zasedání, jak o tom svědčí i referát založený na č. l. 329 spisu, který neobsahuje příkaz, aby usnesení bylo doručeno spolu s předvoláním k veřejnému zasedání. Tento závěr je také prokazován vyjádřením zapisovatelky Jany Pálkové. Předvolání k veřejnému zasedání bylo učiněno již dne 12. 10. 2000 - viz č. l. 233. Ke dni konání veřejného zasedání nebyla k dispozici doručenka od této zásilky a nebyla poštou vrácena. Je proto zřejmé, že veřejné zasedání se konalo v nepřítomnosti obviněné Mgr. T. J., aniž proto byly splněny zákonné podmínky. Tím došlo k porušení základního práva obviněné na obhajobu.

V závěru stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil porušení zákona v uvedeném rozsahu, aby podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadené rozhodnutí stejně jako obsahově navazující rozhodnutí a dále aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud České republiky přezkoumal podle § 267 odst. 1 tr. ř. z podnětu této stížnosti pro porušení zákona správnost všech výroků napadeného rozhodnutí, jakož i správnost řízení, které mu předcházelo, a shledal, že zákon porušen byl.

Především je třeba přisvědčit názoru vyslovenému ve stížnosti pro porušení zákona, že obviněná Mgr. T. J. nebyla k veřejnému zasedání Krajského soudu v Brně, které se konalo 7. 11. 2000 a bylo v něm rozhodnuto o odvolání této obviněné, řádně předvolána či vyrozuměna, a proto se veřejného zasedání nemohla zúčastnit. Trestní spis Městského soudu v Brně, sp. zn. 3 T 8/2000, neobsahuje doručenku o nepochybném vyrozumění či předvolání obviněné Mgr. T. J. k předmětnému veřejnému zasedání. Pouze na č. l. 233 spisu se nachází doručenka, kterou podepsala obviněná J. a která prokazuje doručení usnesení a je na ní poznamenáno VZ 7/11. K této doručence se písemně vyjádřila zapisovatelka J. P., která předmětnou zásilku vypravovala, že tato zásilka obsahovala pouze opis usnesení, nemohla obsahovat předvolání k veřejnému zasedání na 7. 11. 2000, poznámka na zásilce VZ 7/11 sloužila k orientaci, kde se nachází spis.

Uvedeným postupem Krajského soudu v Brně došlo k porušení ustanovení § 233 odst. 1 tr. ř. - o veřejném zasedání předseda senátu vyrozumí osobu, která svým návrhem dala k veřejnému zasedání podnět a § 233 odst. 3 tr. ř. - takové osobě musí od doručení vyrozumění zbývat alespoň pětidenní lhůta k přípravě. Obviněné Mgr. T. J. tak bylo znemožněno zúčastnit se veřejného zasedání o svém odvolání a uplatnit práva obviněného na obhajobu. Jedná se o porušení důležitého procesního ustanovení, v důsledku takového nezákonného postupu řízení nelze vyloučit, že tento vadný postup řízení měl vliv i na správnost napadeného rozhodnutí.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil shora popsané porušení zákona v neprospěch obviněné Mgr. T. J. a podle § 269 odst. 2 tr. ř. zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Brně v celém rozsahu stejně jako všechna obsahově navazující rozhodnutí, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Podle § 270 odst. 1 tr. ř. Nejvyšší soud přikázal Krajskému soudu v Brně, aby věc v potřebném rozsahu v odvolacím řízení znovu projednal a rozhodl. Nejvyšší soud nemohl sám ve věci rozhodnout podle § 271 odst. 1 tr. ř., neboť by tak nepřípustně nahrazoval řádné odvolací řízení, které je povinen provést Krajský soud v Brně.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. února 2001

Předseda senátu

JUDr. J. P.