4 Tz 125/2005Rozsudek NS ze dne 04.10.2005

4 Tz 125/2005

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší soud České republiky projednal ve veřejném zasedání konaném dne 4. října 2005 v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Františka Hrabce a soudců JUDr. Danuše Novotné a JUDr. Jiřího Pácala stížnost pro porušení zákona, kterou podal ministr spravedlnosti České republiky ve prospěch obviněného J. Č., proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 20. 8. 2004 sp. zn. 7 T 32/2004, a podle § 268 odst. 2, § 269 odst. 2 a § 270 odst. 1 tr. ř. rozhodl takto:

Pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 20. 8. 2004 sp. zn. 7 T 32/2004, bylporušenzákonv ustanoveních § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák., a v řízení, které mu předcházelo, v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného J. Č.

Napadený trestní příkaz sezrušuje.

Zrušují se též všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu.

Okresnímu soudu v Karlových Varech sepřikazuje, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl.

Odůvodnění:

Trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 20. 8. 2004 sp. zn. 7 T 32/2004, byl obviněný J. Č. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., kterého se dopustil skutkem, ze dne 22. 2. 2004. Za to mu byl uložen podle § 171 odst. 1, § 45 odst. 1 a § 45a odst. 1 tr. zák. trest obecně prospěšných prací ve výměře 280 hodin. O nařízení výkonu tohoto trestu podle § 336 odst. 2 tr. ř. nebylo do současné doby rozhodnuto.

Trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 10. 2002 sp. zn.4 T 189/2002, který byl obviněnému doručen dne 26. 11. 2002 a nabyl právní moci dne 5. 12. 2002, byl obviněný J. Č. uznán vinným trestným činem maření výkonu úředního rozhodnutí podle § 171 odst. 1 písm. c) tr. zák., kterého se dopustil skutkem ze dne 19. 8. 2002. Za tento a další trestný čin mu byl uložen podle § 171 odst. 1 tr. zák. za použití § 35 odst. 2, § 45 odst. 1, 2 a § 45a odst. 1 tr. zák. souhrnný trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin s povinností, aby se po dobu výkonu trestu podrobil dohledu pracovníka probační a mediační služby. Podle § 49 odst. 1 tr. zák. mu byl uložen trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení motorových vozidel v trvání 6 let. Současně byl zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 19. 6. 2002 sp. zn. 4 T 126/2002. O nařízení výkonu trestu obecně prospěšných prací podle § 336 odst. 2 tr. ř. bylo rozhodnuto usnesením téhož soudu téže sp. zn. ze dne 18. 2. 2004, neboť v mezidobí obviněný vykonával trest odnětí svobody uložený v jiné trestní věci.

Proti trestnímu příkazu Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 20. 8. 2004 sp. zn. 7 T 32/2004 podal ministr spravedlnosti podle § 266 odst. 1 tr. ř. stížnost pro porušení zákona ve prospěch obviněného J. Č. Porušení zákona spatřuje v nerespektování ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. ve vztahu k ustanovením § 36 a § 45a odst. 1 tr. zák.

V odůvodnění stížnosti pro porušení zákona stěžovatel poukazuje na zprávu Probační a mediační služby České republiky, středisko Karlovy Vary, ze dne 25. 7. 2005, která byla dodatečně vyžádána, z níž vyplývá, že obviněný J. Č. v době vydání napadeného trestního příkazu vykonal z trestu obecně prospěšných prací uloženého mu trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 29. 10. 2002 sp. zn. 4 T 189/2004 celkem 261 hodin. Okresní soud v Karlových Varech si v trestní věci sp. zn. 7 T 32/2004 náležitě neověřil z opisu rejstříku trestů založeném ve spise na č. l. 13 aktuální stav výkonu předchozího trestu.

Uložením dalšího trestu obecně prospěšných prací ve výměře 280 hodin trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 20. 8. 2004 sp. zn. 7 T 32/2004 tak byla překročena maximální výměra pro trest obecně prospěšných prací, která činí 400 hodin, a obviněný J. Č. by tak měl vykonat tyto tresty v celkové výměře 419 hodin. Postupem soudu v napadeném rozhodnutí byl tedy porušen zákon v neprospěch obviněného.

V závěru stížnosti pro porušení zákona ministr spravedlnosti navrhl, aby Nejvyšší soud podle § 268 odst. tr. ř. vytýkané porušení zákona v citovaných ustanoveních vyslovil, podle § 269 odst. 2 tr. ř., aby napadený trestní příkaz Okresního soudu v Karlových Varech zrušil, a to včetně všech dalších rozhodnutí, která na zrušený trestní příkaz obsahově navazovala, pokud touto změnou pozbyla svého podkladu, a poté aby postupoval podle § 270 odst. 1 tr. ř.

Nejvyšší soud přezkoumal podle § 267 odst. 3 tr. ř. zákonnost a odůvodněnost těch výroků rozhodnutí, proti nimž byla stížnost pro porušení zákona podána, v rozsahu a z důvodů v ní uvedených, jakož i řízení napadené části rozhodnutí předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům.

Podle § 36 tr. zák., jestliže soud odsuzuje pachatele za trestný čin, který spáchal předtím, než byl trest uložený dřívějším rozsudkem vykonán a ukládá mu trest stejného druhu, nesmí tento trest spolu s dosud nevykonanou částí trestu uloženého dřívějším rozsudkem přesahovat nejvyšší výměru dovolenou trestním zákonem pro tento druh trestu.

Podle § 45a odst. 1 tr. zák. může soud uložit trest obecně prospěšných prací ve výměře od 50 do 400 hodin.

Je evidentní, že ze strany samosoudkyně Okresního soudu v Karlových Varech při projednávání věci obviněného J. Č. pod sp. zn. 7 T 32/2004 došlo k pochybení ve výroku trestního příkazu, jímž mu byl uložen trest obecně prospěšných prací. Uložením dalšího trestu tohoto druhu ve výměře 280 hodin v době, kdy obviněný z trestu obecně prospěšných prací v délce 400 hodin, uloženého trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech sp. zn. 4 T 189/2002, vykonal pouze 261 hodin, byla překročena nejvyšší přípustná hranice pro tento druh trestu, která činí 400 hodin (viz § 45a odst. 1 tr. zák.). Z ustanovení § 36 tr. zák. pak vyplývá povinnost tuto maximální přípustnou výměru trestu respektovat také tehdy, jestliže soud obviněnému ukládá stejný druh trestu, v tomto případě trest obecně prospěšných prací, který mu byl uložen dřívějším rozhodnutím soudu, přičemž tento předchozí trest nebyl dosud zcela nebo zčásti vykonán.

K vytýkanému pochybení pak nesporně došlo v důsledku malé pozornosti samosoudkyně Okresního soudu v Karlových Varech, která ve spise sp. zn. 7 T 32/2004 na jeho č. l. 9 – 10 měla jednak fotokopii trestního příkazu téhož soudu ze dne 29. 10. 2002 sp. zn. 4 T 189/2002 a na č. l. 13 – 15 fotokopii opisu rejstříku trestů obviněného, z nichž obou vyplývá, že jmenovanému byl citovaným trestním příkazem uložen trest obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin. S ohledem na to, že návrh na potrestání v předmětné věci byl k Okresnímu soudu v Karlových Varech podán dne 2. 3. 2004 a k vydání napadeného trestního příkazu došlo až dne 20. 8. 2004, měla samosoudkyně jmenovaného soudu dostatek času k prověření, jaký je u obviněného J. Č. aktuální stav výkonu trestu obecně prospěšných prací ve výměře 400 hodin ve věci pod sp. zn. 4 T 189/2002. Protože to neučinila, bylo ve věci sp. zn. 7 T 32/2004 evidentně rozhodováno na základě neúplných důkazů a tím i nedostatečného skutkového zjištění (viz § 2 odst. 5, 6 tr. ř.) ve vztahu k ukládanému druhu trestu a jeho výměře.

V daném případě je nepochybně trest obecně prospěšných prací, který spolu s dříve uloženým trestem téhož druhu přesahuje horní hranici zákonné trestní sazby o 19 hodin, ve zřejmém rozporu s jeho účelem.

Nejvyšší soud proto podle § 268 odst. 2 tr. ř. vyslovil, že pravomocným trestním příkazem Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 20. 8. 2004 sp. zn. 7 T 32/2004, byl porušen zákon v ustanoveních § 36, § 45a odst. 1 tr. zák. a v řízení předcházejícím též v ustanovení § 2 odst. 5, 6 tr. ř. v neprospěch obviněného J. Č. Podle § 269 odst. 2 tr. ř. pak byl napadený trestní příkaz zrušen v celém rozsahu, neboť výrok o vině v trestním příkazu nemůže sám o sobě zůstat pravomocný se zřetelem na důsledky případně podaného odporu proti výroku o trestu uvedené v ustanovení § 314g odst. 2 tr. ř. (podáním odporu se ruší celý trestní příkaz). Nejvyšší soud dále zrušil i všechna další rozhodnutí na zrušený trestní příkaz obsahově navazující, pokud vzhledem ke změně, k níž došlo zrušením, pozbyla podkladu. Podle § 270 odst. 1 tr. ř. bylo Okresnímu soudu v Karlových Varech přikázáno, aby věc v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl, přičemž aby při novém rozhodování zejména respektoval všechna zákonná ustanovení pro ukládání trestu. Okresní soud přitom musí mít na paměti, že podle § 273 tr. ř. v novém řízení nemůže dojít ke změně rozhodnutí v neprospěch obviněného. Podle § 270 odst. 4 tr. ř. je okresní soud vázán právním názorem, který ve věci vyslovil Nejvyšší soud a je povinen provést nařízené procesní úkony.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 4. října 2005

Předseda senátu

JUDr. František Hrabec