4 Tdo 243/2021Usnesení NS ze dne 17.03.2021 Odklad nebo přerušení výkonu rozhodnutí

4 Tdo 243/2021-

USNESENÍ

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 17. 3. 2021 v řízení o dovolání obviněného T. K., nar. XY, bytem XY, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2020, sp. zn. 44 To 375/2020, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 30 T 144/2019, o návrhu samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 na odložení výkonu rozhodnutí podle § 265h odst. 3 tr. ř., takto:

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. se obviněnému T. K. odkládá vykonatelnost výroku o náhradě škody a nemajetkové újmy, které mu byly uloženy rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 4. 9. 2020, sp. zn. 30 T 144/2019, ve spojení s rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 24. 11. 2020, sp. zn. 44 To 375/2020.

Odůvodnění:

Rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 4. 9. 2020, sp. zn. 30 T 144/2019, byl obviněný T. K. uznán vinným přečinem těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku, za který byl podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku, § 67 odst. 2 písm. b), odst. 3 tr. zákoníku a § 68 odst. 1, odst. 2 tr. zákoníku, odsouzen k peněžitému trestu ve výměře 30 denních sazeb po 1 000 Kč, tj. celkem 30 000 Kč. Podle § 69 odst. 1 tr. zákoníku byl stanoven pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, náhradní trest odnětí svobody v trvání 2 měsíců. Podle § 73 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku byl obviněnému uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel všeho druhu na dobu 12 měsíců.

Podle § 228 odst. 1 tr. ř. byla obviněnému T. K. uložena povinnost nahradit poškozené Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, IČ: 41197518, škodu ve výši 202 875 Kč.

Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byla poškozená Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, IČ: 41197518, odkázána se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle § 229 odst. 1 tr. ř. byl poškozený L. C., nar. XY, odkázán se svým nárokem na náhradu škody a na náhradu nemajetkové újmy na řízení ve věcech občanskoprávních.

Proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 4. 9. 2020, sp. zn. 30 T 144/2019, podali odvolání obviněný T. K., státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 a Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, o kterých rozhodl Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 24. 11. 2020, sp. zn. 44 To 375/2020, tak, že podle § 258 odst. 1 písm. d), e), f) odst. 2 tr. ř. byl napadený rozsudek zrušen ve výroku o náhradním trestu odnětí svobody v trvání 2 měsíců pro případ nezaplacení peněžitého trestu a dále ve výroku o trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel na dobu 12 měsíců a ve výroku, jímž byl poškozený L. C. odkázán se svým nárokem na náhradu škody a na náhradu nemajetkové újmy na řízení ve věcech občanskoprávních.

Podle § 259 odst. 3 tr. ř. znovu rozhodl tak, že při nezměněném výroku o vině přečinem těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti podle § 147 odst. 1 tr. zákoníku a při nezměněném výroku o uložení peněžitého trestu v celkové výši 30 000 Kč byla obviněnému podle § 228 odst. 1 tr. ř. uložena povinnost nahradit poškozenému L. C., nar. XY, nemajetkovou újmu ve výši 142 773 Kč. Podle § 229 odst. 2 tr. ř. byl poškozený L. C., nar. XY, odkázán se zbytkem svého nároku na náhradu škody a na náhradu nemajetkové újmy na řízení ve věcech občanskoprávních. Odvolání státní zástupkyně Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 a Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR pak byla podle § 256 tr. ř. zamítnuta.

Proti předmětnému rozhodnutí soudu druhého stupně podal obviněný T. K. dovolání s odkazem na důvod uvedený v § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.

Podle § 265h odst. 3 tr. ř. platí, že dospěje-li předseda senátu na podkladě dovolání a obsahu spisů k závěru, že by měl být odložen nebo přerušen výkon rozhodnutí, předloží bez zbytečného odkladu spisy s příslušným návrhem na takový postup Nejvyššímu soudu, který o takovém návrhu rozhodne usnesením nejpozději do čtrnácti dnů po obdržení spisů, a nebylo-li v mezidobí již dokončeno řízení u soudu prvního stupně, vrátí mu spisy k dokončení řízení.

Samosoudkyně Obvodního soudu pro Prahu 5 současně s předložením spisu s dovoláním obviněného podle § 265h odst. 3 tr. ř. navrhla Nejvyššímu soudu, aby byla obviněnému odložena vykonatelnost rozhodnutí – výroku o náhradě škody. Tento návrh odůvodnila tím, že se ztotožnila s podnětem obviněného, přičemž důvodnost navrhovaného postupu spatřuje v tom, že by mělo dojít k řádnému přezkoumání reálné výše bolestného, neboť vypočítaná částka i s ohledem na rozdílný názor odpovědné pojišťovny nebyla postavena najisto.

Nejvyšší soud po posouzení předloženého návrhu a výše uvedených okolností dospěl k závěru, že důvod k odložení výkonu rozhodnutí ve smyslu § 265h odst. 3 tr. ř. je dán. Aniž by bylo možno předjímat budoucí rozhodnutí o podaném dovolání, je třeba uvést, že uváděné okolnosti mohou důvodně zakládat pochybnosti o správnosti postupu odvolacího soudu, přičemž výkon výroku o náhradě škody a nemajetkové újmy by mohl mít pro obviněného nepříznivé důsledky. Toto odložení výkonu rozhodnutí platí do doby, než bude rozhodnuto o předloženém dovolání obviněného.

Z tohoto důvodu Nejvyšší soud vyhověl návrhu samosoudkyně soudu prvního stupně a podle § 265h odst. 3 tr. ř. odložil výkon výroku o náhradě škody a nemajetkové újmy, který byl obviněnému T. K. uložen shora označeným rozsudkem odvolacího soudu.

Poučení: Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 17. 3. 2021

JUDr. Jiří Pácal

předseda senátu