4 Tcu 28/2020Usnesení NS ze dne 19.08.2020

4 Tcu 28/2020-38

USNESENÍ

Nejvyšší soud projednal dne 19. 8. 2020 v neveřejném zasedání návrh Ministerstva spravedlnosti České republiky na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a rozhodl takto:

Podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, se na odsouzení občana České republiky A. B., nar. XY v XY, okres Teplice, rozsudkem Zemského soudu v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 14 KLs 422 Js 35185/16, hledí jako na odsouzení soudem České republiky.

Odůvodnění:

Rozsudkem Zemského soudu pro trestní věci v Drážďanech, Spolková republika Německo, ze dne 27. 4. 2017, sp. zn. 14 KLs 422 Js 35185/16, který nabyl právní moci dne 27. 4. 2017, byl odsouzený A. B. uznán vinným trestným činem nedovoleného dovozu omamných prostředků v nemalém množství v souběhu s napomáháním nedovolenému obchodu s omamnými prostředky v nemalém množství ve 30 případech podle § 1 odst. 1, § 3 odst. 1, § 29a odst. 1 č. 2, § 30 odst. 1 č. 4 BtMG (německého zákona o omamných prostředcích) a § 27, § 52 a § 53 StGB (německého trestního zákoníku), a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 6 (šesti) let a 6 (šesti) měsíců.

Podle skutkových zjištění cizozemského soudu se odsouzený A. B. dopustil trestné činnosti v podstatě tím, že:

Komplex činů XY

1. Dne 9. 3. 2016 před 14:22 h dovezl obžalovaný, přijížděje z České republiky po spolkové dálnici (BAB) 17, na spolkové území jeden kilogram crystalu a předal jej mezi 15:56 h a 16:59 h v prostoru parkoviště pobočky XY, XY, osobě, jejíž identita nebyla zjištěna.

2. V blíže nezjištěném dni v měsíci dubnu 2016, cca měsíc po 9. 3. 2016, dovezl obžalovaný, přijížděje z České republiky po BAB 17, na spolkové území jeden kilogram crystalu a předal jej v prostoru parkoviště pobočky XY, XY, osobě, jejíž identita nebyla zjištěna.

3. Dne 2. 6. 2016 kolem 9:13 h dovezl obžalovaný z České republiky po silnici BAB 17, na spolkové území jeden kilogram crystalu a předal jej v době mezi 11:13 h a 11:22 h v prostoru bytu L. E., XY, odděleně stíhanému A. B.

4. Dne 15. 7. 2016 před 8:44 h dovezl obžalovaný z České republiky po dálnici BAB 17, na spolkové území dva kilogramy crystalu a předal je v době mezi 10:38 h a 11:12 h v oblasti ulic XY, XY, odděleně stíhanému A. B.

5. Dne 16. 8. 2016 před 10:04 h dovezl obžalovaný z České republiky po dálnici BAB 17, na spolkové území dva kilogramy crystalu a předal je po 12:02 h v oblasti ulic XY, XY, odděleně stíhanému A. B.

6. Dne 15. 9. 2016 před 9:35 h dovezl obžalovaný v osobním automobilu Škoda Felicia, SPZ XY, přijížděje z České republiky po BAB 17, na spolkové území dva kilogramy crystalu a předal je v 11:55 h v oblasti XY, XY odděleně stíhanému A. B.

7. Dopoledne dne 5. 10. 2016 před 9:15 h dovezl obžalovaný v osobním automobilu Renault Espace, SPZ XY, přijížděje z České republiky přes hraniční přechod u Pirny/Heidenau, celkem dva kilogramy crystalu ve dvou balíčcích, s obsahem účinné látky (76,3% a 80,8%) s 1570 g metamfetaminové báze na spolkové území, kde byl ve 12:14 h v XY. XY, těšně před před XY zadržen policií. Obžalovaný předal crystal krátce předtím, okolo 11:50 h, na XY, XY odděleně stíhanému A. B., který byl také zadržen. Omamné prostředky byly zajištěny.

Komplex činů XY

8. a 9.

Dne 27. 2. 2016 dovezl obžalovaný, přijížděje z České republiky, po BAB 17, přičemž hranici do Spolkové republiky Německo překročil mezi 9:50 h a 10:00 h, na spolkové území jeden kilogramu crystalu a předal jej v době mezi 11:24 h a 11:47 h v oblasti ulice XY, XY v areálu firmy cyklistovi, jehož identita nebyla zjištěna. Tento byl předtím informován I. T. a kývnul na obžalovaného, aby se mu tak prokázal jako odběratel omamných prostředků.

Tuto kurýrní jízdu zopakoval obžalovaný o cca jeden měsíc později za stejných rámcových podmínek, pokud jde o místo, množství omamných prostředků a odběratele.

10. – 13.

Také v této době, nejpozději však v létě 2016, dovezl obžalovaný, přijížděje z České republiky po BAB 17, v jeden den kilogram a ve třech dalších dnech vždy po dvou kilogramech crystalu na spolkové území a předal odděleně stíhanému A. Q. v bytě XY, XY.

Komplex činů XY

14. – 15.

Dne 8. 4. 2016 před 10:42 h a dne 30. 6. 2016 před 9:04 h dovezl obžalovaný, přijížděje z České republiky, na spolkové území vždy po jednom kilogramu crystalu a předal jej v oblasti XY, XY, řidiči motocyklu, jehož identita nebyla zjištěna.

Komplex činů XY

16. – 19.

V období duben 2016 až srpen 2016 dovezl obžalovaný, přijížděje z České republiky po BAB 17, během čtyř dnů vždy po dvou kilogramech crystalu na spolkové území a omamné prostředky předal v oblasti XY, XY různým osobám, mimo jiné odděleně stíhanému G. B.

Jednotlivé dovozy se udály následovně

16. dne 21. 4. 2016 před 9:48 h–k předání došlo mezi 10:54 h a 11:18 h

17. dne 13. 5. 2016 v 9:19 h–k předání došlo mezi 10:41 h a 10:52 h

18. dne 14. 5. 2016 v 8:54 h–k předání došlo mezi 10:22 h a 10:28 h

19. dne 7. 8. 2016 v 9:16 h–k předání došlo mezi 10:40 h a 10:51 h

Komplex činů XY

20. – 29.

V období březen 2016 až září 2016 dovezl obžalovaný, přijížděje z České republiky po BAB 17, během 10 dnů vždy po jednom kilogramu crystalu na spolkové území, a omamné prostředky předával pravidelně na parkovišti XY, XY, v jednom případě na polní cestě, na rohu ulice XY, garážový komplex, XY, neznámé osobě, a to

20. dovoz dne 7. 3. 2016 před 9:13 h – předání mezi 11:42 h a 12:08 h

21. dovoz dne 4. 4. 2016 před 9:07 h – předání po 11:31 h

22. dovoz dne 29. 4. 2016 před 8:06 h – předání mezi 10:40 h a 11:31 h

23. dovoz dne 9. 5. 2016 kolem 9:29 h – předání mezi 12:00 h a 12:04 h

24. dovoz dne 23. 5. 2016 kolem 8:44 h – předání mezi 11:01 h a 11:11 h

25. dovoz dne 13. 6. 2016 kolem 8:36 h – předání mezi 10:53 h a 11:09 h

26. dovoz dne 18. 6. 2016 před 13:07 h – předání mezi 14:36 h a 15:24 h

27. dovoz dne 5. 7. 2016 před 9:12 h – předání mezi 11:25 h a 11:40 h

28. dovoz dne 31. 7. 2016 před 8:52 h – předání mezi 11:33 h a 11:44 h

29. dovoz dne 7. 9. 2016 před 11:10 h – předání mezi 13:07 h a 13:16 h

Komplex činů XY, místní část XY

30. Dne 27. 9. 2016 před 10:03 h dovezl obžalovaný, přijížděje z České republiky po silnici BAB 17, na spolkové území jeden kilogram crystalu a předal jej mezi 12:13 h a 12:17 h v oblasti XY, XY, neznámé osobě v malém osobním autě.

Ministerstvo spravedlnosti České republiky podalo ve shora uvedené věci Nejvyššímu soudu návrh na přijetí rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

Nejvyšší soud věc přezkoumal a shledal, že jsou splněny zákonné podmínky pro rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona.

Především je třeba uvést, že podle § 4a odst. 3 zákona rozhodne Nejvyšší soud na návrh Ministerstva spravedlnosti ČR, že se na odsouzení občana České republiky soudem jiného členského státu Evropské unie hledí jako na odsouzení soudem České republiky, jestliže se týká činu, který je trestný i podle právního řádu České republiky a je-li to odůvodněno závažností činu a druhem trestu, který za něj byl uložen.

Z podaného návrhu a z obsahu připojeného spisového materiálu vyplývá, že odsouzený A. B. je občanem České republiky a byl odsouzen cizozemským soudem.

Pokud jde o druhou formální podmínku postupu podle § 4a odst. 3 zákona, tedy podmínku oboustranné trestnosti činu, zásadně platí, že jestliže je předmětem odsuzujícího cizozemského rozsudku více skutků, posuzuje se podmínka oboustranné trestnosti samostatně ve vztahu ke každému z těchto více skutků (viz č. 51/2000-I. Sb. rozh. tr.). Pokud je předmětem odsuzujícího rozsudku více skutků, ale některý z nich není trestným činem podle trestního zákona České republiky, v takovém případě se jako na odsouzení soudem České republiky hledí jen na část odsouzení, které se týkají skutku (skutků), u něhož je podmínka oboustranné trestnosti splněna, včetně jemu odpovídající části uloženého trestu. Odpovídající část trestu, která se týká skutku, ohledně kterého se hledí jako na odsouzení soudem České republiky, u něhož je podmínka oboustranné trestnosti činu splněna, určí v rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona Nejvyšší soud s přihlédnutím k poměru závažnosti skutku, na který se hledí jako na odsouzení soudem České republiky, a závažnosti skutku, ohledně něhož tyto podmínky splněny nejsou. Určení odpovídajícího (přiměřeného) trestu, ohledně něhož se na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu hledí jako na odsouzení soudem České republiky je nezbytné i s ohledem na právní účinky rozhodnutí Nejvyššího soudu učiněného podle § 4a odst. 3 zákona (viz č. 51/2000-II. Sb. rozh. tr.). Ohledně skutku, který není trestným činem podle právního řádu České republiky (u něhož není splněna podmínka oboustranné trestnosti činu) se návrh Ministerstva spravedlnosti na rozhodnutí podle § 4a odst. 3 zákona, zamítne.

S ohledem na výše uvedené úvahy dospěl Nejvyšší soud k závěru, že pokud jde o skutky, v nichž je spatřován trestný čin nedovoleného dovozu omamných prostředků v nemalém množství v souběhu s napomáháním nedovolenému obchodu s omamnými prostředky v nemalém množství, tak v těchto případech se odsouzení týká skutků, které vykazují znaky trestných činů i podle právního řádu České republiky [oba skutky trestný čin nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, odst. 3 písm. b), c) tr. zákoníku]. V tomto rozsahu jsou tedy splněny všechny formální podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona.

V posuzované věci jsou dány i podmínky materiální povahy. Odsouzený A. B. se dopustil jednání, kterým porušil zájem na ochraně společnosti a lidí před možným ohrožením, které vyplývá z nekontrolovaného nakládání s omamnými látkami, přičemž společenskou škodlivost jeho trestné činnosti zvyšuje skutečnost, že pro svůj finanční prospěch se podílel jako kurýr na nedovoleném pašování omamné látky (metamfetamin crystal), přičemž zjištěné množství účinné látky výrazně překročilo hranici velkého rozsahu. Současně se jedná o trestnou činnost, k jejímuž stíhání je Česká republika vázána také mezinárodními úmluvami. Společenská škodlivost jeho trestné činnosti je tedy zvyšována zejména množstvím návykové látky, kterou měl v úmyslu k dosažení vlastního obohacení (značný prospěch) distribuovat jako kurýr dalším osobám, jakož i tím, že se trestné činnosti dopustil více útoky. Pokud jde o druh uloženého trestu, ze spisového materiálu vyplynulo, že odsouzenému byl uložen výrazný trest odnětí svobody. Z těchto důvodů má Nejvyšší soud za to, že v projednávané věci jsou splněny všechny podmínky pro to, aby se na výše uvedené odsouzení A. B. rozsudkem cizozemského soudu hledělo jako na odsouzení soudem České republiky. Lze tedy dovodit, že podmínky ustanovení § 4a odst. 3 zákona týkající se závažnosti činu a druhu uloženého trestu jsou splněny.

Z uvedených důvodů proto Nejvyšší soud návrhu Ministerstva spravedlnosti vyhověl.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný. Poučení:

V Brně dne 19. 8. 2020

JUDr. Marta Ondrušová

předsedkyně senátu