4 Nd 71/2001Usnesení NS ze dne 13.03.2001

4 Nd 71/2001

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky, jako soud nadřízený, rozhodl ve věci řízení o dědictví po Ing. arch. P. H., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 18 D 1157/2000, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc se přikazuje Městskému soudu v Brně.

Toto usnesení neobsahuje odůvodnění, neboť jím bylo zcela vyhověno návrhu, jemuž nikdo neodporoval (§ 169 odst. 2 o. s. ř.).

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 13. března 2001

Předsedkyně senátu

JUDr. D. N.