4 Nd 431/2008Usnesení NS ze dne 05.02.2009

4 Nd 431/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jiřího Pácala a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Petra Šabaty ve věci žalobce MUDr. Y. E. U., zastoupeného JUDr. V. J., advokátem, proti žalované M., a. s., o žalobě na ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 15/2008, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Naděžda Žáková, JUDr. Ludmila Říhová a Mgr. Dagmar Javůrková nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 488/2008.

Odůvodnění:

K Vrchnímu soudu v Praze podal žalobce odvolání (č. l. 42) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 17. 10. 2008, sp. zn. 34 C 15/2008 (č. l. 41), jímž bylo rozhodnuto, že se řízení zastavuje. Věc je u Vrchního soudu v Praze vedena pod sp. zn. 1 Co 488/2008.

V odvolání zároveň žalobce učinil návrh na vyloučení členek senátu 1 Co Vrchního soudu v Praze a to JUDr. Naděždy Žákové (předsedkyně senátu), JUDr. Ludmily Říhové a Mgr. Dagmar Javůrkové z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 1 Co 488/2008 (č. l. 45). Předmětný návrh žalobce odůvodnil tím, že uvedené soudkyně jsou ovlivněny v souvislosti s jinými žalobcem podanými odvoláními Vrchnímu soudu v Praze, jejichž výčet uvedl. Namítl, že v odvolacím řízení rozhodovaly vždy pouze tyto tři soudkyně, střídající se vždy v postu předsedající senátu, a rozhodnutí včetně odůvodnění jsou ve všech čtyřech věcech v podstatě totožné se stejnou argumentací, což svědčí o předpojatosti a podjatosti soudkyň.

Z písemného vyjádření členek dotčeného senátu se podává následující. Předsedkyně JUDr. Naděžda Žáková uvádí, že k projednávané věci, účastníkům ani k jejich zástupcům nemá žádný vztah, nemá zájem na výsledku řízení a nezná žádnou okolnost vzbuzující pochybnost o její nepodjatosti. Obsahově stejné prohlášení učinily členky senátu JUDr. Ludmila Říhová a Mgr. Dagmar Javůrková.

Podle § 14 odst. 1 o. s. ř. jsou soudci a přísedící vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. O tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne podle § 16 odst. 1 o. s. ř. nadřízený soud v senátě. O vyloučení soudců Nejvyššího soudu rozhodne jiný senát téhož soudu.

K důvodům vyloučení soudce podle § 14 odst. 1 o. s. ř. je třeba nejprve uvést, že soudcův poměr k projednávané věci bývá zpravidla založen na jeho přímém zájmu na výsledku řízení v konkrétní věci. Jeho poměr k účastníkům řízení může být dán příbuzenským nebo obdobným vztahem, popř. jiným vztahem k účastníkům řízení, jež může být přátelský nebo naopak zjevně nepřátelský. Jde vždy o okolnosti, které mohou vést k důvodným pochybnostem, že určitý soudce nebude schopen ve věci nepodjatě rozhodnout.

V posuzovaném případě nevyplývají ze spisu žádné skutečnosti nasvědčující tomu, že by soudkyně o jejichž vyloučení jde, měli poměr k projednávané věci či k účastníkům. Žalobce ve svém podání neuvádí relevantní skutečnosti, z nichž by vyplýval důvod pochybovat o nepodjatosti dotčených soudkyň Vrchního soudu v Praze. Z jeho podání je patrno, že žalobce podrobuje kritice postup dotčených soudkyň v jeho věci resp. jeho věcech a je přesvědčen, že u Vrchního soudu v Praze se mu nedostává nestranného rozhodování. Podle 14 odst. 4 o. s. ř. však důvodem k vyloučení soudce (přísedícího) nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce (přísedícího) v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Nejvyšší soud tudíž námitku podjatosti vznesenou žalobcem neshledává důvodnou, neboť se v ní nepodávají skutečnosti naplňující dikci ustanovení § 14 odst. 1 o. s. ř.

Ve výše uvedeném smyslu proto nebyly shledány důvody, pro něž by z projednání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 1 Co 488/2008 byly vyloučeny výše jmenované soudkyně tohoto soudu. Za tohoto stavu proto senát Nevyššího soudu rozhodl podle § 16 odst. 1 o. s. ř., tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 5. února 2009

Předseda senátu

JUDr. Jiří Pácal

Vypracoval

JUDr. Petr Šabata