4 Nd 394/2008Usnesení NS ze dne 10.12.2008

4 Nd 394/2008

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl dne 10. prosince 2008 v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Danuše Novotné a soudců JUDr. Františka Hrabce a JUDr. Jiřího Pácala ve věci péče o nezletilou V. K., zastoupenou opatrovníkem Městským úřadem Nový Jičín, dítěte matky JUDr. L. K., zastoupené Mgr. R. S., advokátem se sídlem v O., a otce Mgr. A. K., zastoupeného JUDr. A. P., advokátkou se sídlem v O. – M. H., o úpravu výkonu rodičovské zodpovědnosti, k odvolání otce proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 18. 2. 2008, sp. zn. 0 Nc 798/2007, o návrhu otce na přikázání věci Městskému soudu v Praze z důvodu vhodnosti dle ust. 12. odst. 2 o. s. ř. takto:

Věc vedená u Okresního soudu ve Frýdku-Místku jako soudu prvního stupně pod sp. zn. 0 Nc 798/2007 a u Krajského soudu v Ostravě jako soudu odvolacího pod sp. zn. 13 Co 301/2008 senepřikazujek projednání a rozhodnutí Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Ve věci vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 0 Nc 798/2007 probíhá u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 13 Co 301/2008 řízení o odvolání otce proti rozsudku Okresního soudu ve Frýdku-Místku ze dne 18. 2. 2008, sp. zn. 0 Nc 798/2007.

Otec Mgr. A. K. podal dne 15. 5. 2008 prostřednictvím Okresního soudu ve Frýdku-Místku návrh na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 1, 2 o. s. ř., a to Městskému soudu v Praze.

Přípisem ze dne 13. 5. 2008 doručeným Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku podal otec nezletilé Mgr. A. K. prostřednictvím své právní zástupkyně návrh na přikázání věci jinému soudu, konkrétně Městskému soudu v Praze.

V odůvodnění tohoto návrhu uvedl, že matka nezletilé je od začátku osmdesátých let soudkyní Okresního soudu v Novém Jičíně a projednává déle než dvacet let opatrovnickou agendu. V rámci své soudcovské činnosti vydává rozhodnutí, jež jsou napadána odvoláními, o kterých rozhodují soudci Krajského soudu v Ostravě, kterým je opatrovnická agenda přidělena. Navrhovatel má za to, že soudci Krajského soudu v Ostravě, konkrétně JUDr. Jiří Demel, JUDr. Hana Carbolová, JUDr. Renáta Pospíšilová, JUDr. Renáta Oborilová, JUDr. Hana Milatová, JUDr. Šárka Dvořáková, projednávající opatrovnickou agendu jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jelikož se zřetel na jejich poměr s účastníkem řízení – matkou nezletilé – je zde ve smyslu § 14 o. s. ř. důvod pochybovat o jejich nepodjatosti, stejně jako JUDr. Silvie Ostřížková, která před odchodem ke Krajskému soudu v Ostravě byla spolupracovnicí matky.

Návrh na přikázání věci jinému soudu odůvodnil tedy tím, že matka nezletilé je soudkyní okresního soudu podřízeného Krajskému soudu v Ostravě. Dále upozornil, že matka nezletilé v průběhu řízení sama navrhovala, aby věc v prvním stupni byla postoupena Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku z důvodu vhodnosti, takže lze předpokládat, že s tímto postupem v rámci odvolání bude souhlasit.

Podáním ze dne 29. 10. 2008 doručeným Krajskému soudu v Ostravě dne 31. 10. 2008 podala prostřednictvím svého právního zástupce matka nezletilé své vyjádření k předmětnému návrhu. S návrhem na přikázání věci Městskému soudu v Praze vyslovila nesouhlas s tím, že neshledává žádnou zákonnou překážku k tomu, aby v odvolacím řízení rozhodoval Krajský soud v Ostravě, nad to by takové přikázání znamenalo jen průtahy ve věci. Pokud jde o její předchozí návrh na přikázání věci k projednání v prvním stupni Okresnímu soudu ve Frýdku-Místku, upozornila na to, že šlo o odlišnou situaci, neboť v případě projednávání věci v prvním stupni u Okresního soudu v Novém Jičíně, kde je soudkyní, by mohla vyvstat pochybnost o nepodjatosti soudců téhož soudu, zatímco v rámci odvolacího řízení u Krajského soudu v Ostravě k takové pochybnosti není důvod.

Opatrovník nezletilé – Městský úřad v Novém Jičíně – svého práva podat vyjádření k návrhu na delegaci nevyužil.

Nejvyšší soud se zabýval okolnostmi podání návrhu a důvody, pro které byl návrh podán a dospěl k závěru, že návrhu nelze vyhovět.

Podle ust. § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.

Z důvodu vhodnosti lze věc přikázat k projednání a rozhodnutí jinému soudu zejména tehdy, nasvědčují-li okolnosti případu, a to ať již na straně účastníků nebo vyplývající z okolností věci (předmětu řízení apod.), že jiný soud věc projedná

a rozhodne rychleji a hospodárněji.

Důvody vedoucí k odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik závažné, aby odůvodňovaly výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

V posuzovaném případě otec nezletilé odůvodňuje svůj návrh na přikázání věci jinému soudu výhradně okolnostmi, které v průběhu řízení uvedl již ve svém návrhu na vyloučení soudců z projednávání a rozhodování téže věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 13 Co 301/2008.

Protože rozhodnutí soudu o vyloučení soudce podle § 14 o. s. ř. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod), lze soudce vyloučit z projednávání a rozhodnutí přidělené věci jen ze skutečně závažných důvodů, které mu zcela zjevně brání věc projednat a rozhodnout nestranně a nezávisle. K otázce podjatosti soudců se obecně vyjadřoval již nález Ústavního soudu České republiky, publikovaný ve svazku 8 Sbírky nálezů a usnesení Ústavního soudu pod č. 65, v němž se dovozuje, že pro úsudek o porušení ústavních kautel chránících čistotu řízení před obecnými soudy jako výrazu zásad spravedlivého procesu (čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod) není dostačující toliko obecné či subjektivní přesvědčení stěžovatele; rozhodování o této otázce se musí dít výlučně na základě hlediska objektivního.

Pro úplnost Nejvyšší soud České republiky konstatuje, že o návrhu otce na vyloučení soudců z projednávání a rozhodování věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 13 Co 301/2008, rozhodl usnesením ze dne 7. 10. 2008, sp. zn. Nco 93/28 Vrchní soud v Olomouci tak, že soudce Krajského soudu v Ostravě JUDr. Renátu Pospíšilovou, JUDr. Hanu Carbolovou, JUDr. Jiřího Demela, JUDr. Renátu Oborilovou, JUDr. Šárku Dvořákovou, Mgr. Hanu Milatovou a JUDr. Sylvii Ostřížkovou nevyloučil z projednávání a rozhodování v této trestní věci. Svůj závěr odůvodnil vrchní soud konstatováním, že nevyšly najevo žádné skutečnosti, které by zakládaly důvod pochybovat o nepodjatosti soudců pro jejich poměr k účastníkům, k jejich zástupcům nebo k věci. Ostatně otec nic konkrétního, co by doložilo jiný než úřední poměr těchto soudců k matce, neuvedl. Samotný pracovní styk soudců nadřízeného a podřízeného soudu nezakládá dle vrchního soudu důvod k pochybování o jejich nepodjatosti.

Návrh otce na přikázání věci Městskému soudu v Praze z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s. ř. je doslovným opisem výhrad uplatněných ve výše popsané námitce podjatosti vůči vyjmenovaným soudcům Krajského soudu v Ostravě. Nejvyšší soud České republiky neshledal zákonem uváděné předpoklady pro přikázání věci jinému soudu než soudu, jemuž rozhodování ze zákona přísluší, když z ničeho, co dosud bylo zjištěno, nevyplývá, že Městský soud v Praze projedná a rozhodně věc hospodárněji a rychleji.

Z uvedených důvodů bylo rozhodnuto, že věc vedená u Krajského soudu v Ostravě jako soudu odvolacího pod sp. zn.13 Co 301/2008 se nepřikazuje Městskému soudu v Praze.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek.

V Brně dne 10. prosince 2008

Předsedkyně senátu

JUDr. Danuše Novotná